Trang nhất » Tin tức sự kiện » Khoa học & công nghệ

Nhìn lại 10 năm thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp

Thực hiện mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, xác lập quyền sở hữu để tạo ưu thế cạnh tranh trên thị trường, Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng đã tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sau 10 năm thực hiện đã có 18 lượt tổ chức, cá nhân được hỗ trợ với tổng số tiền là 1,290 tỷ đồng.
Sở KH&CN Cao Bằng đã tham mưu, trình UBND tỉnh hỗ trợ 04 Doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Sở KH&CN Cao Bằng đã tham mưu, trình UBND tỉnh hỗ trợ 04 Doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Thực hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, động lực quan trọng cho việc phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá, Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng đã tham mưu, trình HĐND, UBND tỉnh ban hành Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2009 về Chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 481/2010/QĐ-UBND, ngày 24/3/2010 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND; Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND, ngày 11/12/2014 về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thay thế Nghị quyết số 09; Quyết định 09/2015/QĐ-UBND, ngày 01/4/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện chính sách, mức hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp về đầu tư trong lĩnh vực KH&CN còn thấp, chưa có tác động đủ lớn để kích thích các doanh nghiệp thực hiện đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến nâng cao năng lực quản lý, gia tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm của doanh nghiệp.
Nhằm tạo động lực, khuyến khích các doanh nghiệp tích cực đầu tư vào hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ để đổi mới, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh trong tình hình mới theo hướng phù hợp, năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 12, ngày 12/7/2019 về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND, ngày 11/12/2014 về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đến nay, qua 10 thực hiện chính sách, ngành KH&CN đã tham mưu, trình UBND tỉnh hỗ trợ cho 18 lượt tổ chức, cá nhân đang hoạt động trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền là 1,290 tỷ đồng.

 Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ: Đa số các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ, trình độ kỹ thuật, công nghệ, trang thiết bị, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp còn thấp, việc thu hút đầu tư, mở rộng thị trường còn hạn chế. Vì vậy, việc đổi mới công nghệ được xác định là công cụ chiến lược để giúp các Doanh nghiệp, nhà sản xuất cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, củng cố, duy trì và mở rộng thị phần của sản phẩm; đa dạng hoá mẫu mã sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên, nhiên liệu; cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức độ an toàn sản xuất cho người và thiết bị, giảm tác động xấu đến môi trường, góp phần phát triển KT-XH một cách nhanh chóng và bền vững.
Thực hiện Chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 04 hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Qua xem xét, thẩm định, Sở KH&CN đã tham mưu, trình UBND tỉnh hỗ trợ cho 04 Doanh nghiệp thực hiện dự án đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường với tổng kinh phí hỗ trợ 900 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN trong tổng số trên 26,388 tỷ đồng đầu tư thực hiện dự án từ Doanh nghiệp, cụ thể: Ứng dụng công nghệ lắng Lamel và đan lọc cải tiến để cải tạo và nâng công suất nhà máy nước Tân An từ 5.000m3/ngày đêm lên 10.0003/ngày đêm; Cải tạo, lắp đặt hệ thống lọc bụi và ứng dụng công nghệ biến tần mới cho lò đứng xi măng; Đầu tư, cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng dây chuyền mộc nhà máy gạch tuynel; Dự án Dây chuyền sản xuất tôn chống nóng.

Hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ: Xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm của các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh đã thực hiện tốt các quy định về bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh đã đăng ký xác lập bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm. Hiện nay, toàn tỉnh có 02 văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý, 15 văn bằng kiểu dáng công nghiệp, 04 văn bằng nhãn hiệu tập thể và 105 văn bằng nhãn hiệu thông thường. Một số sản phẩm đặc sản nổi tiếng của tỉnh đã và đang được Sở KH&CN quản lý và triển khai hỗ trợ qua các Dự án, như: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Đông Khê” cho sản phẩm quả lê Đông Khê của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng; Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Vịt cỏ Trùng Khánh” cho sản phẩm vịt cỏ, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Thạch An” cho các sản phẩm từ cây Thạch đen của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.
Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp xác lập quyền Sở hữu trí tuệ, Sở KH&CN đã thẩm định, trình UBND tỉnh hỗ trợ được 10 tổ chức, cá nhân xác lập quyền sở hữu công nghiệp với số tiền 45 triệu đồng; trong đó, hỗ trợ 01 kiểu dáng công nghiệp, 08 nhãn hiệu hàng hóa và 01 nhãn hiệu tập thể. Nhiều tổ chức, cá nhân đơn vị đã quan tâm chú trọng đến xây dựng chiến lược bảo vệ phát triển thương hiệu của mình trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bảo vệ tài sản trí tuệ trên con đường hội nhập.

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng: Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm là mục tiêu và yếu tố then chốt quyết định khả năng cạnh tranh và tồn tại lâu dài của doanh nghiệp, là cơ sở để nâng cao thu nhập, tạo môi trường và điều kiện làm việc tốt cho người lao động. Việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vào quản lý, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ là những điểm quan trọng để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hội nhập và phát triển.
Đến nay, Sở KH&CN đã tham mưu, trình UBND tỉnh nhất trí hỗ trợ cho 11 hoạt động của 04 Doanh nghiệp, với tổng kinh phí hỗ trợ là 245 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN, như: Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; áp dụng và công bố tiêu chuẩn cơ sở; hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp quy, công bố hợp chuẩn; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia.
Nhìn chung, kết quả trong hơn 10 năm thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có tác động tích cực, động viên, khích lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại địa phương trong quá trình đầu tư đổi mới công nghệ, giải quyết hỗ trợ một phần khó khăn về vốn đầu tư cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất và chất lượng sản phẩm, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy mức hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN còn khiêm tốn, nhưng đã khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là vai trò của KH&CN đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, Sở KH&CN tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách trên các phương tiện thông tin đại chúng; cung cấp thủ tục, hồ sơ hỗ trợ trên trang web của ngành tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp được tiếp cận với chính sách… Bên cạnh sự hỗ trợ nguồn lực từ Nhà nước, sự đồng hành của các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp cần phát huy nội lực, không ngừng nâng cao năng lực nghiên cứu, tiếp thu ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến; thực hiện đổi mới công nghệ, thiết bị, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, gia tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trên thị trường, xây dựng và phát triển thương hiệu để đảm bảo phát huy tốt sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, hướng đến sự phát triển bền vững./.

Tác giả bài viết: HH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 3794

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 72452

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8529297Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng