Trang nhất » Tin tức sự kiện » Khoa học & công nghệ

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực KH&CN

Thứ hai - 21/12/2020 00:45
Nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vị trí vai trò của Khoa học và Công nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội điạ phương. Trong những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã đẩy mạnh công tác tuyên giáo trong lĩnh vực hoạt động của ngành, qua đó đã đạt được nhiều kết quả.
Ảnh Hoàng Kiều

Ảnh Hoàng Kiều

Trong thời gian qua, Sở KH&CN đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo. Sở đã kịp thời chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được hàng năm và các Chương trình công tác hàng tháng, quý của UBND tỉnh; Chỉ đạo triển khai hoàn thành việc sắp xếp các tổ chức KH&CN công lập trực thuộc theo Nghị quyết số 19 – NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương.
 
Trong công tác chỉ đạo thường xuyên, Sở KH&CN đã thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền phổ biến và tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19. Sở tích cực đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về vai trò của KH&CN trong sự nghiệp phát triển KT – XH; chính sách pháp luật của Trung ương, địa phương về KH&CN, các hoạt động KH&CN tiêu biểu trên địa bàn tỉnh của các tổ chức, cá nhân bằng nhiều hình thức như: Thực hiện Chương trình KHCN và đời sống phát trên truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cao Bằng; Xuất bản tài liệu Thông tin KH&CN 4 số/năm; cập nhật tin, bài lên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN; Tổ chức Tọa đàm chào mừng ngày KH&CN

Để tạo dựng cơ sở nền tảng cho công tác tuyên truyền phổ biến, Sở luôn quan tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn cụ thể: Trong năm 2020 Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng 02 dự thảo VBQPPL; Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản khác như: Kế hoạch KH&CN tỉnh Cao Bằng năm 2020; phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2020 đợt 1 và đợt 2; Kế hoạch KH&CN năm 2021 tỉnh Cao Bằng theo hướng dẫn của Bộ KH&CN; Tham mưu ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” theo Quyết định số 100/QĐ – TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, và tổ chức thành công 01 Hội thảo cấp tỉnh về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Cao Bằng; dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án 844 “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia giai đoạn 2020 – 2025”; Tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh Dự thảo kinh phí hỗ trợ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện xây dựng và chuyển đổi phiên bản ISO; kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, chuyển đổi duy trì và cải tiến  Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015; kiểm tra, giám sát hoạt động tư vấn xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 : 2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng tại 23 đơn vị.
 
 Công tác Quản lý KH&CN đã theo dõi và đôn đốc thực hiện đối với 01 dự án KH&CN cấp quốc gia, 01 dự án cấp thiết địa phương sử dụng kinh phí cấp quốc gia, 01 dự án cấp bộ, 07 dự án thuộc chương trình nông thôn miên núi, 27 dự án, đề tài cấp tỉnh đang được triển khai thực hiện. Đồng thời hoàn thành việc tuyển chọn, giao trực tiếp 08/08 nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phê duyệt bắt đầu thực hiện từ năm 2020 (đợt 1 và đợt 2); Tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất với Bộ KH&CN danh mục 02 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2021 và phê duyệt Đề án khung nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Cao Bằng.

Tổ chức được 04 cuộc thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng và an toàn bức xạ với 06 cơ sở; kiểm tra chất lượng, đo lường, nhãn hàng hóa với 58 cơ sở, sản xuất kinh doanh; Triển khai thực hiện Kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm 30 cơ sở trên địa bàn 4 huyện và thành phố; hướng dẫn 12 cơ sở làm thủ tục đăng ký sử dụng mã số mã vạch và xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn; thẩm định công nghệ đối với 02 dự án đầu tư và cho ý kiến về phần công nghệ 10 dự án đầu tư;  Thực hiện thủ tục hỗ trợ đối với 02 hồ sơ đề nghị theo cơ chế, chính sách tại Nghị quyết số 12/2019/NQ – HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh với số tiền là 100.000.000đ; Tham mưu cho UBND tỉnh quyết định công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh của sáng kiến đợt I và đợt II năm 2020 đối với 52 sáng kiến; theo dõi đôn đốc các cơ sở bức xạ hoạt động theo đúng quy định, trong đó đã tiến hành xem xét giải quyết 20 hồ sơ trong lĩnh vực an toàn bức xạ, hạt nhân;Tiến hành xem xét giải quyết 16 hồ sơ trong lĩnh vự an toàn bức xạ, hạt nhân;

Sở KH&CN tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các hoạt động về KH&CN, trong đó đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phối hợp với Tỉnh đoàn  thanh niên tổ chức các hoạt động nhằm phổ biến, đẩy mạnh hoạt động KH&CN với thanh niên: tổ chức 01 diễn đàn với nội dung “Thanh niên Cao Bằng khởi nghiệp, tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên năm 2020 và dự kiến tổ chức 01 cuộc thi “Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn tỉnh Cao Bằng” năm 2020; Hoàn thành công tác thống kê ngành KH&CN trên địa bàn tỉnh và 02 cuộc Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và cuộc điều tra Hội nhập Quốc tế về KH&CN năm 2020.

Các nội dụng của Dự án “ Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trang trại khoa học nông lâm nghiệp thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Cao Bằng” giai đoạn I tại xã Lê Chung, huyện Hòa An hoàn thành và  thực hiện  thủ tục bàn giao công trình để đưa vào sử dụng và xin chủ trương lập dự án đầu tư giai đoạn II đối với dự án này; Hoàn thành việc sáp nhập Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN theo QĐ số 360/QĐ – UBND ngày 20/03/2020 của UBND tỉnh, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 839/QĐ – UBND ngày 25/5/2020 Quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN hiện đã đi vào hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đã ký kết;
 
 Có được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy Sở, Ban giám đốc Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động đã quyết tâm nêu cao tinh thần  trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, tham mưu, thi đua cùng nhau đoàn kết tạo nên sức mạnh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên trong công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ Sở KH&CN còn tồn tại một số hạn chế như: Việc tham mưu xây dựng dự thảo các VBQPPL chậm so với yêu cầu đặt ra; việc khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ, ứng dụng KHCN vào sản xuất, kinh doanh chưa thực sự hiệu quả; Việc thẩm định, phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí để tiến hành ký kết các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh chậm so với kế hoạch. Mặt khác, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid – 19 theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh nên hoạt động hợp tác quốc tế, liên kết trong lĩnh vực KH&CN không thể tổ chức, một số nhiệm vụ cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị ngoài Sở trong quá trình thực hiện triển khai còn chậm hoặc chưa thể tiến hành theo đúng kế hoạch đã đặt ra…

Để tiếp tục, nỗ lực phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong năm 2021, Sở đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Duy trì thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đặc biệt các nội dung liên quan đến KH&CN; Tăng cường công tác tham mưu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện, đổi mới hệ thống cơ chế chính sách về KH&CN cho phù hợp với tình hình của địa phương, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, tạo điều kiện hỗ trợ đầu tư, đổi mới công nghệ, hình thành một số doanh nghiệp KH&CN; Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực KH&CN như: xây dựng Kế hoạch năm 2021 – 2022; triển khai thực hiện Đề án khung nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 theo đề án được phê duyệt…; Duy trì quản lý, theo dõi, đôn đốc đối với các nhiệm vụ KH&CN các cấp đang được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, hoàn thành việc tuyển chọn, thẩm định và ký kết hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2021; Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra chuyên ngành về trách nhiệm của các tổ chức cá nhân  trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong  lĩnh vực KH&CN; Duy trì thực hiện công tác quản lý nhà nước về công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và áp dựng hệ thống ISO 9001 : 2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Duy trì hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN theo Nghị định 54/2016/NĐ – CP ngày 14/6/2020 của Chính phủ; Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, dịch vụ sự nghiệp công lập và nhiệm vụ khác theo phê duyệt của Sở KH&CN; Thực hiện có hiệu quả công tác hợp tác quốc tế và liên kết với các tổ chức trong và ngoài tỉnh về hoạt động ứng dụng chuyển giao công nghệ; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền có hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực KHCN; tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết công việc…
 
                                                                                                                                                                                                                                               Tác giả bài viết: Đinh Tâm
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

CÔNG TÁC XUẤT BẢN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 60


Hôm nayHôm nay : 24223

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 72431

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19418424Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng