Trang nhất » Tin tức sự kiện » Khoa học & công nghệ

Nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001

Thực hiện mục tiêu xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, trong những năm qua, tỉnh cao Bằng đã quan tâm tổ chức thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào các cơ quan hành chính Nhà nước nhằm cải cách thủ tục hành chính và góp phần hiện đại hóa nền hành chính.
Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn về xây dựng và quản lý HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO cho đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn về xây dựng và quản lý HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO cho đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn  quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 giai đoạn 2019 - 2020 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đồng thời bố trí kinh phí hỗ trợ hoạt động kiểm tra, giám sát và hoạt động đào tạo, tập huấn về việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại cac cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, trong đó đã chi cho triển khai Quyết định số 2323/QĐ-UBND về thuê tư vấn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, với tổng kinh phí là 325.000.000 đồng.

Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng hiện nay, 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện đã xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Cụ thể: thực hiện Đề án số 11 và Đề án số 12 năm 2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, nhiều sở, ngành đã cơ bản thực hiện xong việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong và đến nay số cơ quan HCNN thực hiện áp dụng HTQLCL trên địa bàn tỉnh giảm 05 đơn vị, hiện còn 77 đơn vị (trong đó: cơ quan chuyên môn cấp sở, ngành và tương đương thuộc tỉnh có 20 đơn vị; cơ quan chuyên môn thuộc các sở, ngành có 9 đơn vị; UBND huyện, thành phố có 13 đơn vị; cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố có 26 đơn vị, trong đó mỗi huyện, thành phố có 02 đơn vị, gồm: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND xã, phường có 03 đơn vị; Cơ quan Trung ương đóng tại địa phương có 06 đơn vị. Nhìn chung các cơ quan, đơn vị đã thực hiện việc duy trì và cải tiến HTQLCL đúng theo Quyết định 19/2014/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 còn được triển khai đến cấp xã, phường, thị trấn (hiện có 03 UBND cấp xã đang áp dụng).

Trong năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra 71 cơ quan đơn vị, trong đó số cơ quan được kiểm tra thực tế tại trụ sở: 25 cơ quan; số cơ quan được kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo: 46 cơ quan. Kết quả kiểm tra cho thấy, về cơ bản các đơn vị đã thực hiện tốt việc áp dụng, duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại đơn vị. Tuy nhiên, tại một số đơn vị, việc duy trì, áp dụng HTQLCL chưa thực sự hiệu quả, việc áp dụng còn mang tính hình thức.
 
 Hiện nay, Cao Bằng đang triển khai việc chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh. Từ tháng 7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Đào tạo thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã tổ chức tập huấn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho đại diện lãnh đạo, thư ký ISO của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố. Đến nay, toàn tỉnh có 12 sở, ngành và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện xong việc chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015.

Việc áp dụng ISO đã mang lại hiệu quả tích cực cho các cơ quan, đơn vị trong việc kiểm soát toàn bộ quá trình giải quyết công việc, thông qua đó người đứng đầu đơn vị đã có biện pháp kiểm tra giám sát và có hướng chỉ đạo kịp thời khi phát sinh vướng mắc; đội ngũ cán bộ, công chức triển khai công việc và quản lý hồ sơ công việc một cách khoa học, rút ngắn thời gian xử lý các văn bản, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, đúng thời gian. Từng bước cải tiến phương thức làm việc, giảm tác động tiêu cực khi giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân.

Tuy nhiên, việc xây dựng và áp dụng HTQLCL trên địa bàn tỉnh gặp một số khó khăn, tồn tại như: Nhiều cán bộ làm công tác tham mưu, tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm soát HTQLCL của các cơ quan hành chính có sự thay đổi, luân chuyển vị trí công tác, cán bộ mới chưa có kinh nghiệm và chưa được đào tạo kiến thức về HTQLCL nên có ảnh hưởng đến công tác áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL; việc xây dựng và áp dụng HTQLCL tại một số đơn vị chưa thực sự gắn kết tốt với hoạt động cải cách hành chính, các quy trình xử lý công việc trong HTQLCL được xây dựng riêng với bộ thủ tục hành chính nên dẫn đến việc ở một số cơ quan, đơn vị tồn tại 02 hệ thống tài liệu vận hành song song, nên việc duy trì HTQLCL trong đơn vị còn nặng nề, hình thức, hiệu quả áp dụng chưa cao; một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thường xuyên thay đổi, đặc biệt là các lĩnh vực môi trường, đất đai, đầu tư... nên khó khăn trong việc cập nhật, sửa đổi quy trình của HTQLCL; Việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan chưa thống nhất và đồng bộ; Do chưa có chế tài xử lý vi phạm trong công tác xây dựng, áp dụng HTQLCL, nên việc thực hiện các kết luận kiểm tra, đôn đốc của một số đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc, triệt để…

Để khắc phục những hạn chế nói trên, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL góp phần hiện đại hóa nền hành chính địa phương trong thời gian tới, tỉnh Cao Bằng cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp như:

Một là: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong việc tuân thủ các quy trình ISO.

Hai là: Đầu tư nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng, duy trì HTQLCL tại cơ quan, đơn vị gắn với phát triển cơ sở hạ tầng thông tin, triển khai đồng bộ hệ thống quản lý văn bản ở các cấp quản lý hành chính.

Ba là: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện mở rộng, chuyển đổi áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

Bốn là: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tiến trình xây dựng và áp dụng HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị ở địa phương.

Năm là: Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ phụ trách công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị và tăng cường các hoạt động trao đổi học tập kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ về HTQLCL với các cơ quan, đơn vị có liên quan, nhất là các cơ quan có HTQLCL được đánh giá có hiệu lực, hiệu quả.

TT
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 15

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 1099

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 52218

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8251296Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng