Trang nhất » Tin tức sự kiện » Khoa học & công nghệ

Kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong lĩnh vực khoa học công nghệ 9 tháng đầu năm

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc xây dựng và triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2018 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh; quán triệt kế hoạch triển khai thí điểm Bộ chỉ số năng lực cấp sở, huyện, thành phố (DDCI) tỉnh Cao Bằng tới các phòng và đơn vị trực thuộc. Kịp thời chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, kết quả cụ thể:
Mô hình ứng dụng KHCN sử dụng phân hữu cơ vi sinh cho cây lạc.

Mô hình ứng dụng KHCN sử dụng phân hữu cơ vi sinh cho cây lạc.

 Công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN
 Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Quản lý, theo dõi tình hình triển khai Dự án KH&CN cấp quốc gia “Hoàn thiện công nghệ sản xuất sắt xốp và nghiên cứu sử dụng sắt xốp để luyện một số thép hợp kim phục vụ kinh tế và quốc phòng” do Công ty Cổ phần Khoáng sản và luyện kim Việt Nam (Mirex) chủ trì, cụ thể: Đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 về việc gia hạn thời gian thực hiện đối với 06 đề tài (01, 02, 03, 05, 09, 10) thuộc Dự án; tổ chức 01 cuộc kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ thuộc Dự án.
 Đối với các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi: Tiếp tục phối hợp quản lý, theo dõi và kiểm tra đối với 02 dự án do Trung ương trực tiếp quản lý hiện đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; Tham gia Đoàn kiểm tra của Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi - Bộ KH&CN đối với 02 dự án do Trung ương trực tiếp quản lý, được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ năm 2016 và 2017; Thông báo, tổng hợp và trình UBND tỉnh xem xét danh mục 04 dự án đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi năm 2019 do các tổ chức cá nhân đề xuất.
Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 37 đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước (trong đó có 25 đề tài, dự án chuyển tiếp từ những năm trước và 12 đề tài, dự án mới được ký hợp đồng để triển khai thực hiện bắt đầu từ năm 2018). Các đề tài, dự án được thực hiện cơ bản gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng; quy hoạch phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020 và các chỉ thị, chương trình, kế hoạch về KH&CN của tỉnh. Tập trung nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ KH&CN vào nông nghiệp, phục tráng và nghiên cứu phát triển cây trồng đặc sản của địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa; các đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đã tiếp tục giải quyết các vấn đề về lịch sử văn hoá, giáo dục và quốc phòng an ninh của địa phương.
Công tác quản lý KH&CN cơ sở
Theo dõi, tổng hợp để kịp thời xem xét, giải quyết các đề xuất nhiệm vụ KH&CN phát sinh của cơ sở; Hướng dẫn tổ chức thực hiện việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN đối với UBND các huyện, thành phố Cao Bằng; Xem xét, thẩm định hỗ trợ kinh phí thực hiện 03 Hội thảo và 01 Hội thi do 04 đơn vị trong tỉnh đề xuất; phối hợp với Tỉnh đoàn thanh niên trong việc tổ chức Hội thi tin học trẻ tỉnh Cao Bằng lần thứ II; phối hợp với Hội Nông dân tỉnh để xây dựng kế chương trình hoạt động năm 2018; xem xét, hỗ trợ kỹ thuật và kính phí cho dự án trồng cây chanh leo tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.
 Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ
Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 về việc phê duyệt Danh mục sản phẩm chủ lực của tỉnh Cao Bằng; Tổ chức điều tra, khảo sát, lựa chọn nhu cầu hợp tác nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ với đối tác của Hoa Kỳ theo văn bản hướng dẫn của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ; xem xét, thẩm định công nghệ đối với 02 dự án đầu tư; triển khai thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ tham gia Chương trình Phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020, bắt đầu thực hiện từ năm 2019; Tích cực nghiên cứu, triển khai thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2017-2020 theo các văn bản của tỉnh như: Tham mưu triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; nghiên cứu,
triển khai hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ tới các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thành lập quỹ phát triển KH&CN.
Hoạt động Sở hữu trí tuệ
Tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho 07 tổ chức, cá nhân;  Quản lý và triển khai thực hiện 02 dự án về sở hữu trí tuệ, cụ thể: Dự án “Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Cao Bằng” cho sản phẩm Trúc sào của tỉnh Cao Bằng”: Ngày 23/7/2018, Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định số 2416/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý Số 00068 cho sản phẩm trúc sào và chiếu trúc sào “Cao Bằng”. Hiện nay, Sở đang tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành VBQPPL "Quy định về Quản lý Chỉ dẫn địa lý “Cao Bằng” cho sản phẩm Trúc sào Cao Bằng"; Dự án “Xây dựng Nhãn hiệu tập thể “Nếp Hương Bảo Lạc” cho sản phẩm gạo nếp hương của huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng”, đã triển khai kế hoạch thực hiện dự án và chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bảo Lạc vận động thành lập Hội Nếp Hương Bảo Lạc trong khuôn khổ của Dự án. Công tác sáng kiến cấp tỉnh: Hoàn thành công tác tham mưu, đánh giá và công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 và đợt 2 năm 2018 với tổng số 55 hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến.
 Thanh tra KH&CN
Tổ chức 07 cuộc thanh tra đối với 17 đối tượng thanh tra trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 03 cuộc thanh tra chuyên ngành về đo lường và an toàn bức xạ tại 07 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; 01 cuộc thanh tra đo lường, chất lượng và an toàn bức xạ đối với 01 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ; 01 cuộc thanh tra chuyên đề về đo lường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với 02 công ty kinh doanh xăng dầu; 01 cuộc thanh tra chuyên đề về quản lý, tổ chức thực hiện đối với 01 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi giai đoạn từ năm 2011 đến nay, theo sự chỉ đạo đột xuất của Bộ KH&CN và yêu cầu UBND tỉnh; 01 cuộc thanh tra chuyên ngành đột xuất về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với 6 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu theo sự chỉ đạo của Bộ KH&CN và UBND tỉnh. Qua thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính 03 doanh nghiệp trong lĩnh vực đo lường và chất lượng xăng dầu. Tổng số tiền thu nộp ngân sách là 45.000.000 đồng.
 Công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Kiểm tra hồ sơ phê duyệt mẫu và xác định hiện trạng 87 cột đo tại 34 cửa hàng kinh doanh xăng dầu; kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, nhãn hàng hóa đối với 18 lượt sản phẩm/18 cơ sở. Qua kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh đều thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; Hướng dẫn 11 cơ sở đăng ký sử dụng mã số mã vạch, gắn nhãn hàng hóa,n công bố hợp quy theo đúng quy định; Thẩm định, lập báo cáo đánh giá và đề xuất với Hội đồng quốc gia danh sách 02 tổ chức, doanh nghiệp được đề nghị trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018. Kiểm định được 1990 phương tiện đo các loại tại các đơn vị, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, kết quả sau các phương tiện đo đạt yêu cầu sử dụng; thử nghiệm được 01 mẫu vật liệu xây dựng của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Hoạt động Ứng dụng tiến bộ KH&CN
Theo dõi, chăm sóc các giống cây trồng như lúa, ổi, cam, quýt...; thực hiện 04 đề tài, dự án do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN là đơn vị chủ trì thực hiện,hiện nay các đều tài, dự án được triển khai đảm bảo đúng nội dung, tiến độ theo thuyết minh được phê duyệt; tiếp tục thực hiện các phép thử xin công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn VILLAS; Tổ chức 09 lớp tập huấn về kỹ thuật ủ phân, nuôi giun quế cho  bà con nông dân tại các xã trên địa bàn huyện Thông Nông, Nguyên Bình, Thạch An, Quảng Uyên; Sản xuất thử nghiệm và đưa ra thị trường tiêu thụ các giống nấm hương, nấm sò, tinh bột nghệ curcumin; sản xuất và tiêu thụ được trên 10.000 hộp Trà giảo cổ lam, 1147 lọ bột nghệ vàng và bột nghệ đen.
Công tác Thông tin và Thống kê KH&CN
 Công tác thông tin KH&CN được duy trì tốt, đảm bảo theo kế hoạch, trong đó tập trung thông tin tuyên truyền về các hoạt động chào mừng Ngày  KH&CN Việt Nam 18/5 năm 2018; số lượng, chất lượng các tin, bài, phóng sự ngày càng được nâng cao góp phần đưa KH&CN đến gần với đời sống. Đã xuất bản và gửi tới các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh 2.000 cuốn lịch KH&CN năm 2018; tài liệu thông tin KH&CN số 1, số 2, số 3 với tổng số lượng là 1.500 cuốn; Tài liệu phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật với số lượng 500 cuốn; thực hiện 8/12 chương trình KHCN và đời sống phát trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cao Bằng; cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ khcncaobang.gov.vn. Triển khai thực hiện Điều tra nhận thức của công chúng về KH&CN tại 26 cơ quan, đơn vị và Điều tra Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ tại 07 cơ quan, đơn vị.
Nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm
Tiếp tục rà soát, hoàn thiện và trình UBND tỉnh xem xét, ban hành văn bản quy phạm pháp luật "Quy định quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Cao Bằng" cho các sản phẩm từ cây trúc sào và chiếu trúc của tỉnh Cao Bằng"; Thẩm định, phê duyệt nội dung thuyết minh và ký hợp đồng giao thực hiện đối với 02 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá và nghiệm thu các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh đang được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Thẩm định công nghệ các dự án đầu tư, quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, đề án khác của tỉnh; hướng dẫn, quản lý về hoạt động chuyển giao công nghệ và chứng nhận doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh; giải quyết đề nghị hỗ trợ đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ của các tổ chức, các nhân khi có yêu cầu theo cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh. Quản lý, theo dõi và triển khai thực hiện 02 dự án về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tư vấn, hướng dẫn các đơn vị thủ tục đăng ký quyền sở hữu công nghiệp. Tiếp tục thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo chương trình thanh tra chuyên ngành đột xuất của Bộ KH&CN. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành 100% kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát việc áp dụng Hệ thống ISO tại các cơ quan, đơn vị và kế hoạch kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tập trung nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và ứng dụng khoa học vào sản xuất, đời sống; tiếp tục áp dụng công nghệ sinh học trong nhân giống cây trồng phục vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh hoạt động dịch vụ KH&CN. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động KH&CN trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Cao Bằng. Thực hiện có hiệu quả công tác hợp tác quốc tế và liên kết với các tổ chức trong, ngoài tỉnh về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ; duy trì hoạt động và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo 100% các TTHC đều được giải quyết theo đúng quy trình quy định tại Quy chế thực hiện cơ chế một cửa của Sở đã được ban hành và qua hệ thống phần mềm một cửa liên thông hiện đại (iGate), nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giải quyết công việc.
BBT.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 15

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 14


Hôm nayHôm nay : 3402

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 74870

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6758122