Trang nhất » Tin tức sự kiện » Khoa học & công nghệ

Kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại Sở Khoa học và Công nghệ

Thứ sáu - 16/04/2021 15:40
Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị; 5 năm qua Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05) và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Sở KH&CN tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai các văn bản pháp luật

Sở KH&CN tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai các văn bản pháp luật

Việc tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh:

Đảng Ủy Sở đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 05 và chuyên đề hằng năm. Trong đó chú trọng chỉ đạo việc cụ thể hóa nội dung từng chuyên đề với nhiều hình thức sáng tạo, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương, đơn vị. Đảng Ủy Sở đãtriển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05 với các hình thức đa dạng, tổ chức được 5 hội nghị học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm và các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh ban hành.Các nội dung sinh hoạt chuyên đề chủ yếu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, đạo đức liêm chính, phòng chống tham nhũng và đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019)… Chỉ đạo các Chi bộ hướng dẫn Đảng viên và quần chúng làm Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm gửi cấp ủy thuộc phạm vi quản lý. Kết quả 100% đảng viên đã có báo cáo kết quả cam kết thực hiện tu dưỡng rèn luyện, nghiêm túc đánh giá các mặt công tác, những nội dung đăng ký đã thực hiện được và chưa được để tiếp tục phấn đấu trong năm tiếp theo. Trên cơ sở qúa trình kiểm điểm lấy đó làm tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình kế hoạch hành động, giải quyết những bức xúc, nổi cộm của đơn vị:

Việc triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã được triển khai, thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ, cơ bản đạt được yêu cầu đề ra. Qua học tập, quán triệt, đa số cán bộ, đảng viên nắm và hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của các quan điểm, mục tiêu, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết, Chỉ thị.Trên cơ sở các chương trình, kế hoạch hành động Đảng ủy đã lựa chọn những nội dung đột phá và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, cụ thể: Ban hành Kế hoạch số 46 – KH/ĐUS ngày 16/6/2017 của Đảng ủy Sở  về thực hiện nội dung đột phá”Gương mẫu, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao’. Từ đó mỗi chi bộ lựa chọn ít nhất 01 việc khó, việc phức tạp, vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc hạn chế yếu kém thuộc thẩm quyền, trách nhiệm để tập trung giải quyết hiệu quả.Kết quả các chi bộ đã có những chỉ đạo về việc giải quyết những tồn đọng trong công tác chuyên môn bằng Nghị quyết chuyên đề; Nghị quyết số 20 – NQ/ĐU ngày 09/9/2020 của Đảng ủy Sở về “Gương mẫu, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2020”;

Qua rà soát các nhiệm vụ tồn đọng, Đảng ủy Sở KH&CN xác định đây cũng là một trong những nội dung đột phá và là nhiệm vụ trọng tâm giải quyết dứt điểm. Những tồn tại vướng mắc trong công tác chuyên môn, nhất là trong công tác quyết toán tài chính của Sở lần đầu tiên được đưa ra thảo luận dân chủ tại tập thể chi bộ và ban hành thành Nghị quyết về việc chỉ đạo, giám sát giải quyết những tồn tại của công tác quyết toán tài chính từ năm 2015 trở về trước, sau 3 năm thực hiện bằng sự nỗ lực của tập thể và các đảng viên được giao nhiệm vụ, đã giải quyết dứt điểm 22/24 nhiệm vụ tồn đọng.

Thực hiện theo hướng dẫn số 14 – HD/TU ngày 05/11/2018 của Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành Quyết định số 1169/QĐ – SKHCN ngày 28/12/2018 về chuẩn mực đạo đức, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở.

Song song đó, Sở KH&CN cũng đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt của các chi bộ, các đoàn thể; đăng tải trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở KH&CN http:// khcn.caobang.gov.vn và xây dựng chuyên mục Học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên Bản tin KH&CN của Sở.Công tác thông tin tuyên truyền về nội dung chuyên đề được gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, của ngành; các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề, chủ đề của từng năm và những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; các mô hình hay, những cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng.Qua đó nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện "tự diễn biến", tự chuyển hóa”.

Công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện các nghị quyết Trung ương 4 – NQ/TW khóa XI và khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TWđã được Đảng ủy và UBKT đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm và các chi bộ tự kiểm tra theo chương trình đã ban hành;  Giai đoạn 2016 – 2020 đã tổ chức được 10 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 15 lượt chi bộ. Kết quả kiểm tra, giám sát đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi chi bộ, mỗi đảng viên.Qua đó đã định hướng, gây dựng được những chuẩn mực đạo đức công vụ, những đòi hỏi tất yếu về liêm chính, trung thực, trách nhiệm, nêu gương, gắn bó, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác định kỳ và là tiêu chí không thể thiếu trong đánh giá xếp loại Đảng viên, công chức…
 
Có thể nói qua 5 năm việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW, với cách làm khoa học, sáng tạo, việc học tập và làm theo Bác đã dần đi vào đời sống của mỗi cán bộ đảng viên, đưa phong trào thi đua học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên trong toàn Đảng bộ. Các chi bộ, phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tiễn của từng phòng, đơn vị để lựa chọn và tiếp tục duy trì những mô hình, cách làm theo Bác thực sự mang lại hiệu quả thiết thực. Trong quá trình triển khai, thực hiện, nhiều đơn vị đã có phong trào, hình thức “làm theo” thiết thực hiệu quả. Sở KH&CN đã ban hành Quyết định 1169/QĐ-SKHCN ngày 26/12/2018 Ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động Sở KH&CN trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chi bộ Khối Văn phòng 2 đã ban hành Nghị quyết số 7 - NQ/CBKVP2 ngày 04/3/2016 V/v Chỉ đạo, giám sát giải quyết những tồn tại của công tác quyết toán tài chính, kết quả đã giải quyết dứt điểm 22/24 nhiệm vụ tồn tại của công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và quyết toán tạm ứng của các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN từ năm 2015 trở về trước. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 05 ở Đảng bộ Sở KH&CN vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đó là: việc tổ chức những buổi sinh hoạt chuyên đề về Chỉ thị số 05 – CT/TW chưa được nhiều, quá trình thực hiện đôi khi còn lúng túng; một số cấp ủy chưa quan tâm, nghiên cứu nội dung của Chỉ thị số 05 dẫn đến còn lúng túng trong việc lựa chọn nội dung học tập và “làm theo” nên việc đăng ký học tập và “làm theo” của một ít cán bộ, đảng viên còn mang tính hình thức, chưa đề ra được nội dung cụ thể; việc xây dựng mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để nhân rộng tại cơ sở còn nhiều yếu kém chưa phát huy được thế mạnh…
 
Có thể khẳng định, những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Sở KH&CN, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thời gian qua, để góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ Sở KH&CN nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong thời gian tới Đảng ủy Sở KH&CN sẽ tiếp tục tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục chỉ đạo các Chi ủy chi bộ phối hợp tốt với lãnh đạo đơn vị, các tổ chức đoàn thể tiếp tục triển khai việc học tập tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đảng viên; Triển khai thực hiện các Chỉ thị, kế hoạch, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm của cấp ủy đảng về thực hiện Chỉ thị số 05 – CTTW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Thường xuyên theo dõi, đánh giá và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị đối với các chi bộ; Xây dựng các chi bộ luôn là hạt nhân lãnh đạo chính trị, thu hút quần chúng gắn bó mật thiết với đảng. Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về mọi mặt, đảm bảo lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng tiến độ thời gian, trong đó chú trọng việc giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị với việc tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; Cấp ủy, người đứng đầu phải thực sự tiên phong, gương mẫu, làm gương, cần xác định nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh công tác thi đua yêu nước trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời phát hiện để biểu dương cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu trong thực hiện và vận dụng tốt Chỉ thị 05 – CT/TW vào thực tế công tác để đề nghị khen thưởng, xây dựng 01 tập thể và 01 cá nhân điển hình tiêu biểu; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được; kịp thời khen thưởng những gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nhân rộng trong Đảng; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, người đứng đầu thiếu gương mẫu, vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống; đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong quá trình thực thi các nhiệm vụ được giao./.

Tác giả bài viết: Đinh Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

CÔNG TÁC XUẤT BẢN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 78

Máy chủ tìm kiếm : 12

Khách viếng thăm : 66


Hôm nayHôm nay : 3854

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47536

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22362776Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng