Trang nhất » Tin tức sự kiện » Khoa học & công nghệ

Đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011-2020

Việc cụ thể hóa các cơ chế, chính sách về Khoa học và Công nghệ (KH&CN) trên địa bàn tỉnh đã góp phần tạo sự thông thoáng và có hướng mở cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tích cực tham gia trong hoạt động nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào thực tiễn đời sống của địa phương, tích cực huy động chất xám của tầng lớp trí thức cùng công sức, sự sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm tìm ra các luận cứ khoa học đẩy mạnh quá trình CNH, HĐH, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội (KH-XH) tỉnh một cách bền vững. Các đề tài, dự án KH&CN đã chú trọng vào nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, giải quyết các nhu cầu bức xúc trong sản xuất và đời sống; qua đó đã có những đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Cây lê và cây quýt nằm trong các đề tài, dự án được thực hiện phục tráng và nghiên cứu phát triển cây trồng đặc sản của địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển KT-XH của địa phương.

Cây lê và cây quýt nằm trong các đề tài, dự án được thực hiện phục tráng và nghiên cứu phát triển cây trồng đặc sản của địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển KT-XH của địa phương.

Năm 2018, Sở KH&CN đã đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển KH&CN như: Đầu tư cho KH&CN của địa phương từ Ngân sách Nhà nước là 18.277 triệu đồng, trong đó: Kinh phí chi đầu tư phát triển là 4.000 triệu đồng; Kinh phí sự nghiệp KH&CN là 14.277 triệu đồng, gồm: Chi thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp và chi thực hiện các nhiệm vụ KH&CN. Đầu tư ngoài Ngân sách dự tính khoảng 10.000 triệu đồng là vốn đối ứng doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN (chủ yếu là các nhiệm vụ thuộc chương trình NTMN).
Thực hiện các định hướng nhiệm vụ phát triển KH&CN trong năm 2018: Các nhiệm vụ khoa học, công nghệ được phê duyệt triển khai thực hiện tiếp tục được ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn, văn hóa-xã hội, công nghiệp. Năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 37 đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước (trong đó có 25 đề tài, dự án chuyển tiếp từ những năm trước và 12 đề tài, dự án mới được ký hợp đồng để triển khai thực hiện bắt đầu từ năm 2018). Các đề tài, dự án được thực hiện đã gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh - quốc phòng; quy hoạch phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020 và các chỉ thị, chương trình, kế hoạch về KH&CN của tỉnh. Tập trung nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ KH&CN vào nông nghiệp, phục tráng và nghiên cứu phát triển cây trồng đặc sản của địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa; các đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đã tiếp tục giải quyết các vấn đề về lịch sử văn hoá, giáo dục và quốc phòng an ninh của địa phương.
Một số kết quả nổi bật của hoạt động nghiên cứu KH&CN
- Về lĩnh vực nông nghiệp: Nghiên cứu ứng dụng nhiều công nghệ mới trong việc phục tráng và phát triển các giống cây trồng đặc sản của địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất hàng hóa như: Khai thác và phát triển nguồn gen lê Đông Khê, lê Nguyên Bình và lê Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng, ứng dụng công nghệ để phục tráng và phát triển sản xuất cam, quýt theo hướng sản xuất hàng hóa, Nghiên cứu, phục tráng và phát triển giống mận đặc sản tại tỉnh Cao Bằng,...
- Vkhoa học xã hội và nhân văn: Tiếp tục nghiên cứu để góp phần giải quyết các vấn đề xã hội của địa phương, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, duy trì ổn định an ninh trật tự, cung cấp luận cứ cho xây dựng chính sách phát triển KT-XH, bảo vệ môi trường của địa phương. Với các đề tài như: Quan hệ tộc người xuyên biên giới ở tỉnh Cao Bằng tác động đến ổn định xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh; Nghiên cứu, đánh giá các dạng tài nguyên du lịch và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng; Điều tra, nghiên cứu, đánh giá thực trạng đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên làm cơ sở khoa học cho việc mở rộng và nâng hạng cấp Quốc gia khu bảo tồn loài và sinh cảnh Vượn Cao Vít Trùng Khánh....
- Về  lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác: Đã nghiên cứu, xây dựng quy trình trong bảo quản chế biến nông sản phục vụ sản xuất nông nghiệp, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực góp phần nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm nông lâm sản; nghiên cứu công nghệ chế biến các loại khoáng sản có tiềm năng, có giá trị kinh tế cao của tỉnh nhằm góp phần tăng sản lượng công nghiệp, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Cụ thể là các nhiệm vụ: Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm sản phẩm rượu Hà thủ ô đỏ Cao Bằng; Nghiên cứu chất lượng, xử lý độc tố và sản xuât thử nghiệm dâu Mác Niêng tại Cao Bằng; Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nấu luyện sten chất lượng cao từ nguồn quặng sunfua đa kim niken-đồng Cao Bằng; Phát triên dịch vụ logistics đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu qua khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng...
- Ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ: Nét nổi bật trong nghiên cứu triển khai, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất trong thời gian qua là việc triển khai đề tài, dự án KH&CN đã gắn với việc phát triển sản xuất của các doanh nghiệp, các Hợp tác xã, góp phần xã hội hoá công tác KH&CN và nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN ở địa phương. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng trong phát triển KT - XH của tỉnh và làm cơ sở khoa học cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo những năm tới. KH&CN đã từng bước góp phần tạo động lực để phát triển KT - XH trong tỉnh, trong sản xuất nông nghiệp đã tăng tỉ lệ giống mới sạch bệnh, kỹ thuật canh tác mới, phát triển các loại cây trồng đặc sản có thế mạnh của địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa các giống vật nuôi mới để sản xuất tại tỉnh. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chế biến đã quan tâm đến đổi mới và cải tiến công nghệ, giảm ô nhiễm môi trường. Trong khoa học xã hội và nhân văn đã giải quyết vấn đề phát triển KH-XH, đặc biệt quan tâm nghiên cứu đối với văn hóa dân tộc trong tỉnh.
Thông qua các nhiệm vụ KH&CN hàng năm, đã tập trung các nhà khoa học tham gia nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho quản lý kinh tế, quản lý nhà nước tại địa phương; đẩy mạnh nghiên cứu những vấn đề về phát triển KT-XH của tỉnh; xây dựng các định hướng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế và chính sách phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, phát huy lợi thế, khắc phục hạn chế trong quá trình hội nhập; các vấn đề xã hội liên quan đến văn hóa, xã hội, môi trường; đưa khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý Nhà nước và bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Những lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của Cao Bằng như: Du lịch, vận tải, thương mại dần được quan tâm đầu tư nghiên cứu sâu, đầy đủ nhằm khai thác lợi thế địa phương kinh tế của tỉnh với nước bạn Trung Quốc để góp phần đưa khu vực dịch vụ phát triển vượt bậc để có thể nâng tỷ trọng đong góp của lĩnh vực trong tổng GDP của tỉnh thông qua các đề tài như: Phát triển dịch vụ logistics đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu qua khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh Cao Bằng; Nghiên cứu đánh giá các dạng tài nguyên du lịch và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng; Nghiên cứu đánh giá thực trạng, đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nông nghiệp vào sản xuất tỉnh Cao Bằng,...
Các sản phẩm nổi bật có ý nghĩa có được từ hoạt động nghiên cứu KH&CN, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ: Dự án “Hoàn thiện công nghệ sản xuất sắt xốp và nghiên cứu sử dụng sắt xốp để luyện một số thép hợp kim phục vụ kinh tế và quốc phòng” do Công ty cổ phần Khoáng sản và luyện kim Việt Nam (Mirex) chủ trì đã được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh từ tháng 11/2014, với tổng kinh phí 237.805 triệu đồng, trong đó kỉnh phí Sự nghiệp KH&CN là 72.925 triệu đồng.
            Bên cạnh những kết quả đã đạt được việc thực hiện chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011-2020 vấn còn tồn tại, hạn chế:
          - Hoạt động KH&CN cấp cơ sở đã từng bước được quan tâm nhưng tỷ lệ nhiệm vụ do các sở, ban, ngành, huyện, thành phố đề xuất có tính ứng dụng cao, phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển của đơn vị, địa phương có trong Kế hoạch KH&CN năm của tỉnh còn ít.
          - Công tác chuyển giao ứng dụng KH&CN vào sản xuất nông nghiệp tại các vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu hiệu quả còn thấp; thị trường KH&CN bước đầu hình thành, tuy nhiên sản phẩm có hàm lượng khoa học hay công nghệ cao được trao đổi trên thị trường chưa nhiều.
          - Việc chuyển đổi các tổ chức KH&CN công lập sang cơ chế tự chủ, tự chủ trách nhiệm còn chậm;
- Việc duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh chưa thực sự phát huy hiệu quả.
          - Việc quản lý đối với các hoạt động nghiên cứu khoa học không sử dụng ngân sách địa phương chưa được thực hiện tốt, một số hoạt động nghiên cứu của các cơ quan Trung ương, viện, trường sử dụng các nguồn vốn khác triển khai trên địa bàn chưa được cơ quan quản lý về KH&CN của địa phương phối họp triển khai và giám sát việc thực hiện và cập nhật đầy đủ thông tin.
           - Nguồn kinh phí bố trí cho hoạt động KH&CN hàng năm còn thấp dẫn đến khó tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN có quy mô lớn, chưa có cơ chế phù hợp để huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho KH&CN. Định mức chi và thủ tục thanh quyết toán nhiệm vụ KH&CN trên thực tế vẫn còn nhiều bất cập.
           Các giải pháp phát triển KH&CN:
          - Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tới các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
          - UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở KH&CN tăng cường các hoạt động trao đổi, giao lưu, hợp tác với Sở KH&CN tỉnh Quảng Tây và Cục KH&CN thành phố Bách sắc, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; tiếp tục triển khai biên bản hợp tác ghi nhớ giữa Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng với Sở KH&CN Quảng Tây.
Tăng cường, mở rộng hợp tác nghiên cứu với các cơ quan ở Trung ương, tổ chức KH&CN đầu ngành, các viện, trường đại học để triển khai thực hiện các đề tài, dự án có tính ứng dụng cao trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển KH&CN của tỉnh Cao Bằng.

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 17


Hôm nayHôm nay : 2396

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 108675

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7204178