Trang nhất » Tin tức sự kiện » Học tập đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Sở KH&CN: Đánh giá 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính

Thứ năm - 16/04/2020 17:53
Sở KH&CN đẩy mạnh cung cấp thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp trên trang web của Ngành.

Sở KH&CN đẩy mạnh cung cấp thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp trên trang web của Ngành.

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đặt ra. Qua 10 năm thực hiện Chương trình, Ngành KH&CN đã đạt được một số kết quả nổi bật, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc được giao, đặc biệt là các hoạt động có liên quan tới người dân và doanh nghiệp.
Trong cải cách thể chế, Sở KH&CN đã tuyên truyền, phổ biến và quán triệt toàn thể công chức, viên chức, người lao động chủ động nghiên cứu, nghiêm túc thực hiện theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 và các văn bản pháp luật liên quan của Trung ương, địa phương. Chủ động tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực KH&CN, từ năm 2011 đến nay, Sở KH&CN đã chủ trì tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành 14 VBQPPL trong lĩnh vực KH&CN.

Cải cách thủ tục hành chính, hàng năm, Sở KH&CN đã kịp thời ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC và truyền thông về kiểm soát TTHC của đơn vị. Tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 06 Quyết định công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng. Thực hiện rà soát và tiến hành cắt giảm thời gian giải quyết giảm từ 20-30% của các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN. Niêm yết công khai địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý phản ảnh kiến nghị về quy định hành chính tại trụ sở làm việc. Cập nhật, công khai 57 thủ tục TTHC tại trụ sở làm việc và đăng tải lên trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ khcncaobang.gov.vn để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân tra cứu, tìm hiểu. Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC đúng quy trình. Tính từ năm 2011 đến nay, Sở KH&CN đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đối với 315 hồ sơ đề nghị của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định; Trong đó: 297/315 (94,3%) hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn.

Cung cấp 09/57 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 02; 48/57 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 03 trên cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh; có 39/57 TTHC đã được công bố thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, thường xuyên rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN. Thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đối với cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kế hoạch số 3831/KH-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, Sở KH&CN thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của Sở KH&CN từ 07 phòng chuyên môn và 01 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành 05 phòng chuyên môn; hiện nay, đang trong quá trình thực hiện các thủ tục sáp nhập Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN vào Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN. Việc quản lý, sử dụng biên chế tại cơ quan được thực hiện theo đúng quy định. Thường xuyên rà soát, kịp thời sửa đổi và bổ sung Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế làm việc của Sở KH&CN Cao Bằng. Các đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập trực thuộc Sở đã triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng theo hướng dẫn tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ.

Tính đến ngày 31/3/2020, Sở KH&CN có tổng cộng 66 công chức, viên chức. Trong đó, có 12 Thạc sỹ, 10 Cao cấp lý luận chính trị, 26 Trung cấp lý luận chính trị. Công tác quản lý công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định hiện hành. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức về lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp Sở và cấp phòng, quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính và chuyên viên, an ninh quốc phòng, các lớp về chuyên môn nghiệp vụ... luôn được quan tâm thực hiện, đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Cải cách tài chính công,  Sở KH&CN đã tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ. Hàng năm, Sở đã ban hành và triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị. Việc sử dụng biên chế, kinh phí nhà nước, mua sắm, sửa chữa, văn phòng phẩm… và sử dụng tài sản công của Sở đúng mục đích, có hiệu quả và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hiện nay, các đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập của Sở đang triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng theo hướng dẫn tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập từ ngày 01/01/2019.

Về hiện đại hóa hành chính, Sở KH&CN đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch CNTT hàng năm của đơn vị đảm bảo có hiệu quả và phù hợp với các nhiệm vụ theo Kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm của tỉnh. Hạ tầng CNTT, cơ sở vật chất, trang thiết bị CNTT như máy vi tính, máy in, máy chiếu... được Sở quan tâm, đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Hiện nay, Sở đang triển khai áp dụng phần mềm quản lý kế toán Misa và phần mềm quản lý tài sản Misa. Duy trì thực hiện tốt việc ứng dụng phần mềm VNPT-iOffice 4.0 trong giải quyết công việc; tỷ lệ văn bản phát hành văn bản đi dưới dạng điện tử ngày càng tăng lên; thường xuyên sử dụng chữ ký số khi phát hành văn bản đi. Chỉ đạo, khuyến khích công chức, viên chức tích cực sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi và giải quyết công việc. Duy trì áp dụng hệ thống ISO vào hoạt động của Sở đảm bảo quy định, hiện Sở đang trong quá trình triển khai xây dựng và chuyển đổi áp dụng hệ thống ISO phiên bản ISO 9001:2015. Sử dụng song song 02 trang thông tin điện tử có tên miền khcncaobang.gov.vnsokhcn.caobang.gov.vn để cung cấp thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp...

Bên cạnh kết quả đã đạt đuợc, việc thực hiện CCHC Sở KH&CN còn một số hạn chế, như: Công tác tuyên truyền, phổ biến VBQPPL đã được quan tâm thực hiện tuy nhiên hình thức chưa thực sự đa dạng, phong phú. Số lượng tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống iGate thuộc lĩnh vực KH&CN rất ít nên đơn vị không có TTHC phát sinh được thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, 3 hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Hình thức tổ chức tuyên truyền về CCHC, kiểm soát TTHC trong lĩnh vực KH&CN chưa thực sự đa dạng, phong phú chủ yếu được thực hiện qua trang thông tin điện tử của Sở KH&CN. Việc triển khai, sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong của Sở KH&CN còn chậm so với yêu cầu. Việc chuyển đổi thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ còn chậm và gặp nhiều khó khăn, do hoạt động chủ yếu là phục vụ quản lý nhà nước, điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường KH&CN chưa phát triển nên các hoạt động tạo ra nguồn thu chưa đảm bảo, vì vậy việc tự đảm bảo chi thường xuyên một phần của các đơn vị còn hạn chế. Việc đầu tư, mua sắm và trang bị các trang thiết bị hiện đại để đảm bảo an toàn, an ninh mạng còn gặp nhiều khó khăn, chưa đầy đủ. Chưa có cán bộ chuyên trách về CNTT, cán bộ phụ trách chủ yếu làm công tác kiêm nhiệm nên chưa có nhiều thời gian trong việc nghiên cứu để triển khai thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng, phát triển CNTT. 

Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới, hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, Ngành KH&CN đã đề ra một số nhiệm vụ CCHC trong giai đoạn 2020-2030, như sau: Đẩy mạnh công tác tham mưu, xây dựng hệ thống VBQPPL trong lĩnh vực quản lý nhà nước về KH&CN theo đúng quy trình, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ và khả thi, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực KH&CN; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và không ngừng đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát VBQPPL.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách TTHC; Thường xuyên rà soát, đánh giá và kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành, chú trọng thực hiện việc cắt giảm và nâng cao chất lượng TTHC trong tất cả các lĩnh vực, nhất là TTHC liên quan tới người dân, doanh nghiệp; Niêm yết công khai, minh bạch tất cả các TTHC thuộc lĩnh vực KH&CN bằng các hình thức thiết thực và thích hợp như trực tiếp tại trụ sở làm việc của đơn vị trên trang và cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN.

Thường xuyên rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị; nghiên cứu thực hiện phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH&CN; tiếp tục cải cách và thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với khối quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập trực thuộc. Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức; Nâng cao chất lượng của đội ngũ công chức, viên chức để đủ trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc theo Đề án cơ cấu ngạch công chức, viên chức được phê duyệt; đề cao trách nhiệm và đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KH&CN đảm bảo chất lượng, đúng vị trí phù hợp và đáp ứng yêu cầu công việc.

Tăng cường công tác đầu tư, ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; duy trì việc trao đổi, giải quyết và xử lý công việc qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành iOffice; Các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử ngày càng tăng lên; đội ngũ công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; phấn đấu trên 90% các TTHC thuộc lĩnh vực KH&CN được cung cấp dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau; duy trì hoạt động trang và cổng thông tin điện tử Sở KH&CN đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Duy trì áp dụng Hệ thống ISO vào hoạt động của đơn vị một cách có hiệu quả; thường xuyên rà soát, đánh giá sửa đổi các quy trình ISO theo đúng quy định hiện hành.

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

CÔNG TÁC XUẤT BẢN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 50

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 46


Hôm nayHôm nay : 10943

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 93092

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 25266738Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng