Trang nhất » Tin tức sự kiện » Học tập đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính

Thứ tư - 12/08/2020 18:25
Thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 27/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính đến năm 2020, những năm qua, công tác cải cách hành chính luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy sản xuất phát triển, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính

Dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy các cấp, Nhiều cơ chế, chính sách được bổ sung, sửa đổi kịp thời; các thủ tục hành chính từng bước hoàn thiện theo hướng đơn giản hóa. Tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính các cấp được kiện toàn, sắp xếp phù hợp hơn. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng lên, cơ bản đáp ứng với yêu cầu của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước trên địa bàn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, giải quyết các thủ tục hành chính được quan tâm. Kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được tăng cường.Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) bảo đảm đúng định hướng chính trị, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành VBQPPL; chất lượng ban hành VBQPPL được nâng lên. Từ năm 2016 đến nay, HĐND, UBND các cấp đã ban hành 769 VBQPPL.

Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên và theo định kỳ. Từ năm 2016 đến tháng 6/2020, tỉnh đã thành lập 10 Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật, thực hiện kiểm tra đối với 20 đơn vị. Qua kiểm tra, phát hiện 10 văn bản không phù hợp với quy định của pháp luật, đã tiến hành xử lý theo quy định.Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, được đơn giản hóa theo hướng công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; việc cập nhật, công bố, công khai danh mục TTHC áp dụng tại tỉnh được thực hiện đảm bảo kịp thời và đúng quy định. Tính đến ngày 30/6/2020, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Cao Bằng là 1.737 TTHC; triển khai nhiều hình thức tiếp nhận, giải quyết, trả kêt quả TTHC tiết kiệm chi phí, tạo thuận lợi, cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.Cơ chế một cửa, một cửa liên thông (MC, MCLT) tiếp tục được đẩy mạnh triển khai tại các cơ quan hành chính nhà nước với nhiều cách làm mới, tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện. 100% cơ quan hành chính nhà nước ở cả 3 cấp thực hiện đúng quy định về giải quyết TTHC theo cơ chế MC, MCLT.

Tháng 9/2019, Trung tâm Phục vụHành chính công tỉnh Cao Bằng được thành lập và đi vào hoạt động đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức đến giải quyết TTHC cấp tỉnh tập trung, tăng khả năng giám sát việc giải quyết TTHC của người dân đối với cơ quan nhà nước, giảm thiểu hồ sơ quá hạn, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.Hệ thống một cửa điện tử (VNPT-iGate) được ứng dụng trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC đã triển khai đến 100% các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huvện từ năm 2017; hiện nay, đang tiếp tục triển khai tới các xã, phường, thị trấn.Thực hiện các quy định của trung uơng về tổ chức bộ máy, tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc sắp xếp lại, cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Đến nay, toàn tỉnh có 21 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 129 cơ quan chuyên môn cấp huyện.Việc quản lý biên chế, tinh giản biên chế được UBND các cấp thực hiện theo đúng quy định từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2019, toàn tỉnh đã thực hiện tinh giản 776 biên chế; bảo đảm đến năm 2021 tỷ lệ tinh giản biên chế sẽ đạt 10%trên tổng chỉ tiêu biên chế giao so với năm 2015 theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được đẩy mạnh thực hiện gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; giai đoạn 2014 - 2020 tỉnh đã cử 45.334 lượt CBCCVC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; đặc biệt là việc tổ chức thực hiện thành công các Đề án của Tỉnh ủy trong Chương trình số 12-Ctr/TƯ về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ giai đoạn 2016 - 2020đã góp phần xây dựng và nâng cao chât lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ nói riêng và đội ngũ CBCCVC trên địa bàn toàn tỉnh nói chung.

Đẩy mạnh cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính, đến nay 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và năm 2020 đang thực hiện chuyển đổi sang phiên bản tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TƯ của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 26/CT- TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ được đẩy mạnh thực hiện. Từ năm 2017 đến tháng 6/2020, Tổ Kiểm tra, giám sát đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp khi thi hành công vụ và sử dụng thời gian làm việc của CBCCVC tại 63 đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; kiểm tra xác minh theo sự phản ánh của tổ chức, công dân đối với 02 cơ quan hành chính, 01 đơn vị sự nghiệp công lập và tại 04 địa điểm ngoài cơ quan hành chính. Qua đó đã có tác động tích cực đến CBCCVC, đến hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính vẫn còn nhiều hạn chế, một số chỉ tiêu CCHC chưa thực hiện đạt được theo mục tiêu đề ra: tỉnh chưa thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao; chưa đạt chỉ tiêu về đào tạo sau đại học đối với một số ngành theo mục tiêu Đề án. Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh chưa được cập nhật; chưa ban hành được giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; việc khai thác ứng dụng các Phần mềm điện tử hiện đại trong hoạt động của các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt hiệu quả tối đa; số hồ sơ TTHC được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn rất thấp; Chỉ số CCHC hằng năm của tỉnh chưa có sự chuyển biến rõ rệt, trung bình chỉ đạt 71,42%; việc triển khai ứng dụng CNTT, hiện đại hóa hành chính còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ CBCCVC trong cơ quan nhà nước sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc còn thấp…

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy trong việc cải cách hành chính chưa quyết liệt; chưa phát huy được vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể và trách nhiệm của người đứng đâu cơ quan, đơn vị đối với công tác CCHC.Nguồn kinh phí để thực hiện CCHC còn hạn chế. Kế hoạch CCHC hằng năm của các cơ quan, đơn vị chưa thể hiện rõ nét về kinh phí và nguồn lực khác để tổ chức thực hiện, đặc biệt là kinh phí thực hiện các đề tài, đề án, kế hoạch thực hiện các lĩnh vực, nhiệm vụ CCHC.

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh một cách đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo được sự chuyển biến rõ rệt, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, thời gian tới tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự giám sát của Mặt trận tổ quốc các cấp và của nhân dân trong việc thực hiện công tác CCHC; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCCVC đối với công tác CCHC, gắn chế độ trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thi hành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện CCHC; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, gây khó khăn phiền hà cho tổ chức và công dân. Tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm của hoạt động công vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành VBQPPL. Triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm soát TTHC; triển khai có hiệu quả Hệ thống thông tin một cửa điện tử từ cấp tỉnh đến cấp xã.Phấn đấu đến năm 2025, 100% các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001./.
 
H.Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

CÔNG TÁC XUẤT BẢN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 60


Hôm nayHôm nay : 12351

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 537695

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23441731Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng