Trang nhất » Tin tức sự kiện » Học tập đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Sở Khoa học và công nghệ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng chống tham nhũng

Thứ năm - 02/04/2020 22:29
Nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TU, ngày 26/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, trong 5 năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp phòng, chống các hành vi tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị, do đó, nhiều năm qua, tại Sở KH&CN không có tham nhũng xảy ra.
Đảng bộ Sở KH&CN thường xuyên tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, quán triệt các văn bản của cấp trên, trong đó có các văn bản về PCTN

Đảng bộ Sở KH&CN thường xuyên tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, quán triệt các văn bản của cấp trên, trong đó có các văn bản về PCTN

Đảng bộ Sở KH&CN đã tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 59-CT/TU đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành và thường xuyên chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở KH&CN tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai công tác đảng tại các Chi bộ, đồng thời chỉ đạo Chi ủy của các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy kiểm tra, giám sát thường xuyên tại Chi bộ định kỳ hàng tháng.

Sở KH&CN luôn quan tâm thực hiện việc ban hành kế hoạch công tác PCTN ngay từ đầu năm, các đơn vị trực thuộc Sở cụ thể hóa kế hoạch PCTN tại đơn vị mình và tổ chức các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nghiêm túc thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập. Hàng năm, Sở KH&CN và các đơn vị trực thuộc Sở đã ban hành kế hoạch kê khai tài sản và thu nhập và tiến hành công khai bản kê khai tài sản, thu nhập bằng hình thức niêm yết tại trụ sở làm việc, có phương án bảo vệ bản kê khai, tổ chức thu thập thông tin phản hồi, lập biên bản ghi lại thời gian bắt đầu và kết thúc việc niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đúng đủ thời gian theo quy định với thời gian niêm yết là 30 ngày liên tục. Trong giai đoạn từ năm 2015 - 2020 Sở KH&CN và các đơn vị trực thuộc Sở không có vụ việc tham nhũng nào tại đơn vị.

Công tác PCTN được giao cho Thanh tra Sở tham mưu và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật và triển khai việc thực hiện các quy định về phòng ngừa tham nhũng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN và tổ chức theo dõi, đôn đốc việc triển khai công tác PCTN tại các đơn vị trực thuộc Sở.

Ngày 3/4/2013, Sở KH&CN đã ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, theo đó đã quy định trách nhiệm cụ thể của các bộ phận có liên quan trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo và công bố quy trình này theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 về hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị (đến nay đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi áp dụng theo phiên bản ISO 9001:2015). Bên cạnh đó, Sở KH&CN đã thành lập Ban tiếp công dân do Giám đốc Sở KH&CN làm Trưởng ban và ban hành Quy chế tiếp công dân, thông báo về lịch tiếp công dân của Sở KH&CN và các nội dung, quy trình, trách nhiệm cụ thể của công chức trong quá trình tiếp công dân. Từ năm 2015 đến nay, Sở KH&CN và các đơn vị trực thuộc Sở không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc đơn thư phản ánh liên quan đến khiếu nại tố cáo nào thuộc thẩm quyền giải quyết, không có cá nhân, tổ chức nào đến phản ánh, tố cáo. Vì vậy không phát sinh nhiệm vụ tiếp công dân hoặc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, có phát sinh 02 Đơn phản ánh, kiến nghị của viên chức có tính chất nội bộ về quản lý điều hành của lãnh đạo 01 đơn vị trực thuộc Sở, Ban Giám đốc và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã giải quyết thấu tình đạt lý.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được lãnh đạo Sở KH&CN xác định là một nhiệm vụ trọng tâm và là việc làm thường xuyên của đơn vị. Định kỳ tại các cuộc họp giao ban của Sở có đánh giá, nhận xét kết quả triển khai thực hiện công tác PCTN và công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Sở và các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu cho Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cơ chế tài chính quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, trong các văn bản quy phạm pháp luật không tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm. Việc thanh toán tiền mua sắm tài sản, kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN.. đều qua phương thức chuyển khoản, hạn chế sử dụng quỹ tiền mặt.

Nhằm nâng cao chất lượng chất lượng tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính tại Sở KH&CN và các đơn vị trực thuộc và nâng cao chất lượng TTHC trong lĩnh vực quản lý nhà nước về KH&CN có liên quan đến tổ chức và cá nhân. Ngay từ đầu năm đã ban hành kế hoạch về công tác cải cách hành chính của năm công tác và kế hoạch về kiểm soát TTHC, theo đó các đơn vị trực thuộc đã cụ thể hóa kế hoạch của Sở bằng kế hoạch của mỗi đơn vị. Thực hiện tốt công tác báo cáo về công tác cải cách hành chính theo quy định. Sở đã hoàn thiện, sửa đổi bộ thủ tục hành chính theo văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành cho phù hợp theo tinh thần cải cách hành chính, thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch trong giao dịch, đã cắt giảm được 20% đến 30% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính theo yêu cầu quản lý. Bộ thủ tục hành chính (TTHC) gồm 57 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN và danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Các quyết định công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được niêm yết công khai và đăng tải lên trang thông tin điện tử có tên miền: khcncaobang.gov.vn để tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân tra cứu, tìm hiểu.

Các lĩnh vực quản lý nhà nước được thực hiện công khai, minh bạch như: Công khai kế hoạch công tác năm; Công tác đào tạo cán bộ; Công tác quy hoạch cán bộ; Các đề án sáp nhập các Phòng và các đơn vị trực thuộc; Các quyết định phê duyệt giải thể, sáp nhập và quyết định phân công, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ công chức và nhân viên sau khi sáp nhập; Công khai bản phân công nhiệm cán bộ công chức, viên chức và nhân viên của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; Dự toán kinh phí và quyết toán kinh phí hàng năm, thực hiện việc công khai báo cáo thu, chi các nguồn kinh phí ngân sách hàng năm tại Hội nghị cán bộ công chức, viên chức;...

Trong lĩnh vực KH&CN luôn đảm bảo nguyên tắc, trình tự và công khai xét chọn, tuyển chọn tổ chức, cá nhân đủ năng lực chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN Cao Bằng. Hàng năm Sở KH&CN đều có ban hành thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN. Trong năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 134/SKHCN -VP ngày 25/02/2020 về việc Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2021.

Sở KH&CN và các đơn vị trực thuộc hàng năm có tiến hành sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sau Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, thể chế hoá quy định của UBND tỉnh về chế độ công tác phí và định mức nhiên liệu cho mỗi phương tiện vận tải của đơn vị, hạn mức sử dụng điện thoại, văn phòng phẩm, định mức xăng dầu ô tô đi công tác, công tác phí... theo quy định tại Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND các thời kỳ. 100% cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở KH&CN đã tiến hành ký cam kết không tham nhũng bằng văn bản. Trong những năm qua, toàn thể công chức, viên chức của Sở KH&CN không nhận được quà tặng trái pháp luật, không sử dụng ngân sách nhà nước làm quà tặng trái pháp luật. Sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sở niêm yết Bản Tiêu chí tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác PCTN tại trụ sở làm việc.

Ngày 10/8/2016 Sở KH&CN đã ban hành Quyết định số 622/QĐ-SKHCN ban hành Quy chế làm việc của Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng quy định nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Sở KH&CN, đồng thời tổ chức phổ biến nội dung của quy chế đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo quy chế làm việc được triển khai thực sự nghiêm túc. Sở KH&CN đã xây dựng đề án quy hoạch cán bộ lãnh đạo, tổ chức họp công khai dân chủ và lấy phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh vị trí công tác theo quy định của cấp trên.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện công tác nội chính, PCTN và thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Sở KH&CN trong thời gian qua tồn tại một số hạn chế như: Việc tổ chức các cuộc kiểm tra công tác nội vụ và PCTN đối với các đơn vị trực thuộc Sở còn hạn chế, các cuộc kiểm tra nội bộ chủ yếu mới chỉ qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Sở; Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ và Quyết định số 1491/QĐ- UBND ngày 4/10/2008 của UBND tỉnh tại đơn vị khó thực hiện vì Sở KH&CN là cơ quan quản lý nhà nước theo lĩnh vực, có đặc thù riêng, số lượng công chức giữ ngạch có chuyên môn được đào tạo cùng lĩnh vực ít, vì vậy còn có khó khăn trong việc luân chuyển cán bộ;...

Để thực hiện có hiệu quả công tác nội vụ, PCTN và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong thời gian tới, Sở KH&CN tiếp tục thực hiện các giải pháp như: tiếp tục đề cao vai trò giám sát của Ban thanh tra nhân dân và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong PCTN; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao năng lực phát hiện và xử lý các hành vi  tham nhũng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức tác phong cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tập huấn nâng cao trình độ về chuyên môn và lý luận, nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ của công chức, viên chức; Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ về PCTN và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.../.

HN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

CÔNG TÁC XUẤT BẢN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 51

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 46


Hôm nayHôm nay : 11513

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 93662

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 25267308Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng