Trang nhất » Tin tức sự kiện » Học tập đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Ðại hội lần thứ XI của Đảng dẫn lối và cổ vũ chúng ta trên chặng đường tới!

Thứ hai - 16/12/2013 10:24
Ðại hội lần thứ XI của Đảng dẫn lối và cổ vũ chúng ta trên chặng đường tới!

Ðại hội lần thứ XI của Đảng dẫn lối và cổ vũ chúng ta trên chặng đường tới!

Dự Ðại hội có 1.377 đại biểu, tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng, sức mạnh đoàn kết và trí tuệ gần 3,7 triệu đảng viên của Ðảng. Ðại hội khẳng định "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

Ðại hội XI của Ðảng họp vào lúc toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta kết thúc thập kỷ đầu của thế kỷ 21, trải qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội X và qua 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010. Ðại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2011 - 2015; tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010, xác định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh năm 1991; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X; bổ sung, sửa đổi Ðiều lệ Ðảng; bầu Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI (nhiệm kỳ 2011- 2015).

Các Văn kiện trình Ðại hội XI đã tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng các cấp, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các văn kiện đó kết tinh trí tuệ, tâm huyết và niềm tin của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta.

Nhìn lại 5 năm qua, trong bối cảnh quốc tế và trong nước có rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng. Ứng phó có kết quả với những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới và trong nước. Cơ bản giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, các ngành đều có bước phát triển, quy mô nền kinh tế tăng lên; đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, vị thế, uy tín quốc tế của nước ta được nâng cao; phát huy dân chủ có tiến bộ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố; công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị đạt một số kết quả tích cực.

Kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Ðại  hội X đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 và 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Mười năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 là giai đoạn đất nước ta thật sự đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đã đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng. Kinh tế tăng trưởng nhanh, đạt tốc độ bình quân 7,2%/năm. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2010 so với năm 2000 theo giá thực tế gấp 3, 4 lần; thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu gấp 5 lần; tuổi thọ bình quân tăng từ 67 tuổi lên 72,8 tuổi.

Những thành tựu đạt được trong 20 năm thực hiện Cương lĩnh là to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Ðất nước bước đầu thực hiện thành công công cuộc đổi mới, ra khỏi tình trạng kém phát triển, bộ mặt của đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi; sức mạnh về mọi mặt được tăng cường, độc lập chủ quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao; tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Thực tiễn phong phú và những thành tựu đạt được qua 25 năm đổi mới càng khẳng định đường lối đổi mới của Ðảng ta là đúng đắn, sáng tạo; đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ Ðại hội X đề ra chưa đạt. Kinh tế phát triển chưa bền vững, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa chậm; chế độ phân phối còn có những bất hợp lý. Những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường chậm được khắc phục; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm, tệ nạn xã hội, suy thoái đạo đức, lối sống... chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Thể chế kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng vẫn là những điểm yếu cản trở sự phát triển. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chưa được phát huy đầy đủ. Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân chuyển biến chậm.

Chặng đường đổi mới 25 năm qua đã để lại cho chúng ta những bài học quý báu, không chỉ trong hiện tại mà cả tương lai. Nắm vững và vận dụng sáng tạo những bài học đó là một bảo đảm cho thành công của sự nghiệp đổi mới, CNH, HÐH đất nước trong giai đoạn mới.

Mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới mà chúng ta phấn đấu đạt được là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chúng ta đang bước vào thời kỳ mới với tình hình thế giới thay đổi nhanh chóng, đất nước ta trước thời cơ lớn và những thách thức. Sứ mệnh lịch sử đặt trên vai Ðảng ta rất vẻ vang và nặng nề. Sự lãnh đạo của Ðảng là nhân tố quyết định thành công trên con đường đi tới của dân tộc. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thống nhất ý chí và hành động,  đề cao ý thức trách nhiệm trước đất nước, trước nhân dân, chúng ta tin tưởng rằng, Ðại hội XI của Ðảng sẽ thành công tốt đẹp, đề ra đường lối, chủ trương và những quyết sách đúng đắn, sáng tạo đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa, xây dựng nước ta ngày càng phồn vinh, và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Với niềm tự hào to lớn và niềm tin sâu sắc vào Ðảng ta, Ðảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta  đoàn kết một lòng, hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng thành công Ðại hội XI của Ðảng.

Ðại hội lần thứ XI của Ðảng dẫn lối và cổ vũ chúng ta trên chặng đường tới!

 Theo Bao nhân dân điện tử

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

CÔNG TÁC XUẤT BẢN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 164

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 161


Hôm nayHôm nay : 20380

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 519431

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23423467Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng