Trang nhất » Tin tức sự kiện » Học tập đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Thanh niên Sở KH&CN thực hiện công trình Vườn hoa khoa học tại khu vực trụ sở làm việc của cơ quan để tạo môi trường xanh - sạch - đẹp

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, cấp ủy, chính quyền các cấp đã học tập, quán triệt, tích cực triển khai thực hiện, qua đó đã từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và huy động được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong hoạt động BVMT.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính

Thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 27/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính đến năm 2020, những năm qua, công tác cải cách hành chính luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy sản xuất phát triển, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hoạt động TDTT quần chúng trên địa bàn tỉnh được mở rộng

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao

Sau 08 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 02/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao (TDTT) đến năm 2020, nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò tác dụng của TDTT đã có sự chuyển biến căn bản, các hoạt động TDTT được đẩy mạnh, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nâng cao sức khỏe và thể lực cho nhân dân, phục vụ công tác học tập, lao động sản xuất và sẵn sàng chiên đấu bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều sản phẩm của tỉnh đã được hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu để xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ

Tổng kết Chương trình định hướng hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã

Thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU, ngày 29/4/2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng về định hướng hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã giai đoạn 2016-2020, đến nay, số lượng và chất lượng của doanh nghiệp và hợp tác xã đã có bước phát triển mới, quy mô ngày càng mở rộng, góp phần tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, từng bước khẳng định rõ vai trò của doanh nghiệp và hợp tác trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sở KH&CN đẩy mạnh cung cấp thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp trên trang web của Ngành.

Sở KH&CN: Đánh giá 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đặt ra. Qua 10 năm thực hiện Chương trình, Ngành KH&CN đã đạt được một số kết quả nổi bật, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc được giao, đặc biệt là các hoạt động có liên quan tới người dân và doanh nghiệp.

Kế hoạch thực thi Hiệp định Hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt

Phát triển du lịch góp phần quan trọng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Cao Bằng là vùng đất có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong và ngoài nước, có bề dày lịch sử và nền văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc với nhiều di sản sản văn hóa phi vật thể độc đáo, thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa bản địa. Phát triển du lịch được tỉnh xác định là một trong 3 khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội địa phương và ban hành nhiều chương trình, kế hoạch phát triển du lịch, trong đó có Chương trình số 10-CTr/TU ngày 29/4/2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng về Phát triển Du lịch giai đoạn 2016 - 2020.

Đảng bộ Sở KH&CN thường xuyên tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, quán triệt các văn bản của cấp trên, trong đó có các văn bản về PCTN

Sở Khoa học và công nghệ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng chống tham nhũng

Nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TU, ngày 26/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, trong 5 năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp phòng, chống các hành vi tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị, do đó, nhiều năm qua, tại Sở KH&CN không có tham nhũng xảy ra.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Kế hoạch thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 12/9/2016, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch hành động số 2549/KH-UBND, về thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2016- 2020.

Cao Bằng có 70 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý được hỗ trợ kinh phí sinh hoạt từ nguồn kinh phí của Chính phủ.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng góp phần nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý là một trong những chính sách Chiến lược của Đảng và Nhà nước ta nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công bằng xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Thực hiện chủ trương đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 25/4/2011 và Chỉ thị 09-CT/TU ngày 13/6/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác trợ giúp pháp lý.

Đồng chí Đoàn Hải triều phát biểu tại Hội Nghị

Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Thực hiện kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 18/5/2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XII và các Chỉ thị, Nghị quyết mới ban hành.

Ảnh minh họa

Phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác năm 2016

HĐND tỉnh khóa XVI kỳ họp thứ 2 đã ban hành Nghị quyết số 65/2016/NQ- HĐND ngày 05/8/2015 về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác năm 2016.

Ảnh minh họa

Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng đất

HĐND tỉnh khóa XVI kỳ họp thứ 2 đã ban hành Nghị quyết số 59/2016/NQ- HĐND ngày 05/8/2015 về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Lễ đón nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I của trường Mầm non Sông Bằng. Ảnh: TTTT.

Cao Bằng tăng cường công tác phổ cập giáo dục giai đoạn 2016-2020

Với mục tiêu nâng cao mặt bằng dân trí, củng cố, nâng cao chất lượng kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xóa mù chữ từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH trong thời kỳ CNH, HĐH, Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2016-2020. Cụ thể,

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số đến năm 2030

Để thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số, nâng cao dân trí góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, phát triển toàn diện KT-XH vùng dân tộc thiểu số, ngày 15/6/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 52/NQ-CP về việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Cao Bằng phấn đấu đến năm 2020, khu du lịch thác Bản Giốc – động Ngườm Ngao thành khu du lịch Quốc gia.

06 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII đã đề ra, Tỉnh ủy Cao Bằng vừa ban hành 06 Chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết. Các chương trình xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để các ngành, các cấp, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện.

Trên địa bàn tỉnh đã có hàng nghìn hộ dân thoát nghèo nhờ chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi

Cao Bằng thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2015

Trong năm 2015, toàn tỉnh đã huy động được trên 1.164 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo (MTQGGN), kết quả giảm được 4.846 hộ nghèo, tỷ lệ hộ giảm 4,16%, đạt 104% chỉ tiêu kế hoạch, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Ngày 11/5/2012, Tỉnh ủy Cao Bằng đã Ban hành Chương trình hành động số 24-CTr/TU, về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”,

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Ngày 16/1/2012, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

Quý Quân triển khai hiệu quả nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đổi mới và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, trong những năm qua, Đảng bộ xã Quý Quân (Hà Quảng) đã triển khai các kế hoạch, nghị quyết phù hợp, qua đó huy động nội lực trong nhân dân, khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH địa phương.


Các tin khác

1 2 3  Trang sau
 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 95

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 90


Hôm nayHôm nay : 13577

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 109796

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 25283442

CÔNG TÁC XUẤT BẢNTrang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng