Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam, đời sống văn hóa về mọi mặt của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã được nâng cao, công tác xây dựng thiết chế văn hóa các cấp được chú trọng, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được tăng cường, nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng được đưa vào phục vụ công chúng, giao lưu, hội nhập quốc tế về văn hóa ngày càng sâu rộng đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế địa phương.
Các món ăn truyền thống của các dân tộc tỉnh Cao Bằng được giới thiệu tại Hội chợ.

Các món ăn truyền thống của các dân tộc tỉnh Cao Bằng được giới thiệu tại Hội chợ.

Cao Bằng có 08 dân tộc anh em cùng sinh sống trong đó: Tày chiếm: 42,15%, Nùng: 30,20%, Mông: 10,86%, Dao: 10°44%, Kinh: 4,24%, Sán Chay: 1,49%, Lô Lô: 0,51%, dân tộc khác: 0,18%, Hoa: 0,02 %. Những năm qua các cấp, các ngành đã đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội, qua đó đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được phát huy, nhiều chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành, văn hóa đã góp phần quan trọng nâng cao dân trí, nâng cao tính năng động sáng tạo, hình thành các nhân tố mới, giá trị mới của con người Việt Nam; nhiều phong trào, hoạt động văn hóa đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực phát huy được truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng...
Việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số luôn được chú trọng, đặc biệt là công tác sưu tầm vốn văn hóa quý báu của nhân dân các dân tộc tại địa phương. Đã có một số đề tài nghiên cứu khoa học về sưu tầm, nghiên cứu các giá trị văn hóa, văn học - nghệ thuật, dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân tộc, như: Đề tài “Sưu tầm, nghiên cứu dân ca, dân vũ của người Dao đỏ tỉnh Cao Bằng”; “Sưu tầm, nghiên cứu dân ca, dân vũ của người Sán Chỉ tỉnh Cao Bằng”; “Bảo tồn làng văn hoá truyền thống dân tộc Tày tại xóm Khuôỉ Ky, xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng”; “Nghiên cứu, phục dựng đám cưới dân tộc Dao đỏ tỉnh Cao Bằng”; “Sưu tầm, bảo tồn nghệ thuật Lượn then tứ quý dân tộc Tày tỉnh Cao Bằng”; Bảo tồn làng nghề Phja Chang (xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên)……
Công tác kiểm kê di tích, xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích luôn được quan tâm thực hiện. Theo kết quả kiểm kiểm kê, tổng số di tích và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh có 214 di tích, trong đó 91 di tích đã được xếp hạng (03 di tích quốc gia đặc biệt, 23 di tích cấp quốc gia, 65 di tích cấp tỉnh). Các di tích xếp hạng cơ bản đã được cắm bia, biển phục vụ cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích. Công tác nghiên cứu, sưu tầm hiện vật, kiện toàn kho cơ sở được thực hiện thường xuyên, tổng số hiện vật đến nay là 15.962 hiện vật. Hàng năm, tỉnh đã duy trì và tổ chức tốt các hoạt động văn hoá các dân tộc với nhiều môn thi thể dục thể thao truyền thống như: Kéo co, Tung còn, đánh yến, đẩy gậy; Hội thi trang phục dân tộc, hát dân ca... thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc tham gia.
Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh luôn được đảm bảo, duy trì, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân, tạo môi trường ổn định phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Các tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước và luôn đồng hành cùng các cấp, các ngành để phát triến kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng tín đồ.
Phong trào xây dựng xóm, tổ dân phố văn hóa được triển khai từ năm 1994 và nhanh chóng trở thành một phong trào quần chúng được nhân dân đồng tình ủng hộ và phát triển ngày càng lớn mạnh. Từ đó đến nay phong trào luôn được quan tâm phát triển chất lượng, số lượng xóm, tổ dân phố văn hóa được công nhận ngày càng tăng. Tổng kết 20 năm xây dựng "Làng văn hóa" đã có 57 xóm, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu khen thưởng cấp tỉnh, 03 xóm, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu khen thưởng cấp Bộ và tham dự Hội nghị biểu dương Làng văn hóa tiêu biểu khu vực… qua đó đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.
 Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa hàng năm: Hỗ trợ cấp phát ấn phẩm văn hóa thông tin cho các xã đặc biệt khó khăn và hệ thống trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh (kinh phí từ 100-300 triệu đồng/ năm); hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cấp xã (kinh phí từ 100-500 triệu đồng/ nhà/ năm); hỗ trợ cấp thiết bị hoạt động nhà văn hóa cấp xóm, xã (kinh phí từ 200-600 triệu đồng/ năm)... Giai đoạn từ 2009-2019, bổ sung đầu sách cho Thư viện huyện, tỉnh với trên 9.158 bản sách và nhiều loại, tên sách phục vụ đồng bào các dân tộc trong toàn tỉnh với tổng kinh phí 1.825.000.000 đồng, cấp ấn phẩm văn hoá tới đồng bào các dân tộc thiểu số 12 huyện với tổng kinh phí 737 triệu đồng…
            Bên cạnh những kết quả đã đạt được còn những hạn chế, như: Chưa quan tâm đúng mức công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hóa; các tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng nghệ thuật chưa nhiều, công tác lý luân phê bình chưa theo kịp với sư đa dạng của văn học nghệ thuật; ứng dụng công nghệ thông tin tại thư viện tỉnh chưa được đầu tư, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của độc giả; tỷ lệ gia đình văn hoá, xóm, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá khá cao nhưng nếp sống mới chậm hình thành, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang chuyển biến chưa rõ rệt…
            Để tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, trong những năm tiếp theo tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, Kết luận Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII); Chương trình hành động của Tỉnh ủy về “Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lân thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thấm nhuần quan điểm “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội” làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, trên mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, góp phần tích cực xây dựng con người Việt Nam phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức.
   BLB.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Máy chủ tìm kiếm : 9

Khách viếng thăm : 10


Hôm nayHôm nay : 3418

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 65698

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8392930Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng