Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2020

Thứ hai - 16/03/2020 08:13
Trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của tỉnh đã xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC gắn chặt với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã ban hành và chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch CCHC năm 2020 theo thẩm quyền, do đó, công tác CCHC của tỉnh trong quý I năm 2020 đã đạt một số kết quả tốt.
Trong quý I, Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đã tiếp nhận 2.084 hồ sơ TTHC

Trong quý I, Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đã tiếp nhận 2.084 hồ sơ TTHC

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký công điện hỏa tốc đôn đốc các cơ quan đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm hành động năm 2020 là “Kỷ cương, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả”; triển khai tốt chương trình công tác của cơ quan, địa phương mình đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương. Ngày 04/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 186/UBND-NC yêu cầu, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2020 của tỉnh đồng bộ, đảm bảo các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện, triển khai đầy đủ các nội dung về văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông tại địa phương duy trì ổn định và mở rộng các chuyên mục, chuyên trang về CCHC. Trong quý I năm 2020, Báo Cao Bằng thực hiện 12 tin, bài về CCHC; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã thực hiện 72 tin về CCHC trong nước và của tỉnh, 12 phóng sự về việc thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan hành chính tuyên truyền, giới thiệu, chuyển tải các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về CCHC, về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị trên cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của các sở, ngành, UBND huyện, thành phố.

Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, trong quý I năm 2020, các cơ quan chức năng của tỉnh đã góp ý đối với 37 dự thảo văn bản QPPL; tự kiểm tra đối với 15 quyết định của UBND tỉnh, 14 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; kiểm tra đối với 50 văn bản do HĐND, UBND cấp huyện gửi đến. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 về công bố danh mục 58 văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và 31 văn bản hết hiệu lực một phần năm 2019, 02 văn bản hết hiệu lực một phần trước ngày 01/01/2019 của HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tăng cường, nâng cao hiệu quả cung cấp, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh, góp phần cải thiện Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 03 Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC với 17 quy trình. Tính đến ngày 05/3/2019, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Cao Bằng là 1.722 TTHC. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 904 TTHC.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định. Tại cấp tỉnh, Trung tâm phục vụ hành chính công đã và đang phát huy hiệu quả trong tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Trong quý I, Trung tâm đã tiếp nhận 2.084 hồ sơ TTHC (trong đó: giải quyết đúng hạn 1.604 hồ sơ, giải quyết trễ hạn 10 hồ sơ, đang giải quyết 470 hồ sơ). Hiện nay, Hệ thống thông tin một cửa điện tử đã được triển khai thực hiện đến 199/199 xã, phường, thị trấn. Trong quý I năm 2020, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận giải quyết qua phần mềm 14.595 hồ sơ TTHC (trong đó: giải quyết đúng hạn 11.881 hồ sơ, giải quyết trễ hạn 955 hồ sơ, đang giải quyết 1.759 hồ sơ). Hệ thống kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền tỉnh Cao Bằng tiếp tục phát huy hiệu quả, tiếp nhận nhiều ý kiến của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên Hệ thống. Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 05/03/2020, Hệ thống đã tiếp nhận, xử lý 85 phản ánh, kiến nghị.

Trong Quý I năm 2020, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện (06 huyện: Hà Quảng, Thông Nông, Trùng Khánh, Trà Lĩnh, Phục Hòa, Quảng Uyên), cấp xã (76 xã, thị trấn); thực hiện việc đánh giá, cơ cấu lại đội ngũ, xây dựng các phương án bố trí, sắp xếp đối với 386 cán bộ, công chức cấp huyện của 06 huyện, 1.516 cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo công tác sắp xếp gắn liền tinh gọn bộ máy, phù hợp với trình độ chuyên môn đào tạo, gắn với vị trí việc làm, đảm bảo về năng lực và kinh nghiệm công tác đối với từng vị trí cán bộ, công chức. Thực hiện chế độ chính sách đối với 278 cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã.

 UBND tỉnh phê duyệt đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập; phê duyệt đề án vị trí việc làm thuộc Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương; quyết định giao biên chế công chức năm 2020 trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện: 2.101 biên chế; quyết định phê duyệt danh sách và cấp kinh phí chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP bổ sung đợt I năm 2020 (lần 3) đối với 43 trường hợp CBCCVC và người lao động trong toàn tỉnh.

UBND tỉnh đánh giá xếp loại chất lượng 49 tập thể lãnh đạo quản lý các sở, ban, ngành, tổ chức Hội, doanh nghiệp nhà nước và tương đương thuộc UBND tỉnh; Quyết định xếp loại đối với 68 cán bộ, công chức; đề xuất mức xếp loại đối với 38 cán bộ, công chức diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2019: Tổng số: 21.635 người, trong đó Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1.809 (8,36%); Hoàn thành tốt nhiệm vụ 18.520 (85,6%); Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực (đối với công chức) và Hoàn thành nhiệm vụ (đối với viên chức): 1190 (5,5%); Không hoàn thành nhiệm vụ 116 (0,54%).

Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2020, phần mềm quản lý văn bản VNPT-iOffice đã kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến 100% đơn vị hành chính cấp xã. Tính đến ngày 29/02/2020 đã có 54.362 văn bản trao đổi qua mạng giữa các đơn vị trong tỉnh. 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố duy trì, cập nhật thông tin về hoạt động của cơ quan, đơn vị trên Trang thông tin điện tử. Toàn bộ TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã được công bố trên cổng thông tin điện tử và Trang thông tin điện tử của các ngành, các địa phương. Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp trên cổng dịch vụ công tỉnh Cao Bằng.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có 72 đơn vị đang thực hiện áp dụng và duy trì hệ thống ISO vào hoạt động của đơn vị. Trong Quý I/2020, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện hướng dẫn triển khai việc chuyển đổi sang phiên bản ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện công tác CCHC trong Quý I năm 2020 còn một số cơ quan, đơn vị gửi kế hoạch, báo cáo về công tác CCHC chậm; một số đơn vị chưa thường xuyên rà soát, cập nhật quy định về TTHC; việc tham mưu, ban hành các quyết định công bố TTHC của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chưa kịp thời; việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ở các cơ quan, đơn vị còn hạn chế, người dân ngại tham gia, do tâm lý muốn trực tiếp đến cơ quan nhà nước nộp hồ sơ để nhận phiếu hẹn.

Trên cơ sở kết quả CCHC quý I, chính quyền địa phương đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong quý II  như: Rà soát, kiện toàn, sắp xếp, quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước theo hướng dẫn của Trung ương; Tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch; Tiếp tục rà soát, thực hiện đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; Triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng CNTT vào Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; nâng cao chất lượng thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của cấp sở và cấp huyện; Triển khai áp dụng chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo kế hoạch; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tự kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ CCHC, đẩy mạnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương…/.

TN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 30

Khách viếng thăm : 9


Hôm nayHôm nay : 911

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 16092

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9117227Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng