Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Thứ sáu - 10/04/2020 11:05
Quán triệt sâu sắc quan điểm “kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân” của Đảng và Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Cao Bằng đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp về: tuyên truyền, vận động, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, hỗ trợ tiếp cận vốn tín dụng, ứng dụng khoa học và công nghệ và giao đất, cho thuê đất để hợp tác xã phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động.
Thu nhập bình quân của 01 thành viên HTX tại Cao Bằng đến nay là 55 triệu đồng/năm

Thu nhập bình quân của 01 thành viên HTX tại Cao Bằng đến nay là 55 triệu đồng/năm

Nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân về việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể (KTTT), trong những năm qua, Ban chỉ đạo KTTT của tỉnh và các cơ quan chức năng của địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Hợp tác xã (HTX), các chỉ thị, kết luận, đề án, kế hoạch phát triển HTX của Trung ương và địa phương; đồng thời giới thiệu về những mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, những quyền lợi, nghĩa vụ và chính sách của Đảng và Nhà nước hỗ trợ người dân khi tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác; tích cực vận động, tư vấn thành lập mới HTX và kết nạp thành viên; tư vấn, hướng dẫn HTX tổ chức lại hoạt động HTX theo Luật HTX năm 2012. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 358 HTX (với số vốn Điều lệ: 658.000 triệu đồng), trong đó có  235/358 HTX đang hoạt động, chiếm 67%. Số thành viên HTX, đến ngày 31/12/2019 có 2.860 người, trong đó: số lao động thường xuyên trong HTX có 2.034 người, số thành viên mới kết nạp trong năm 2019 là 189 người. Trong tổng số 814 người là cán bộ quản lý HTX có 81 người có trình độ Đại học, Cao đẳng; 211 người có trình độ Trung cấp, còn lại là trình độ khác.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực HTX được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Riêng trong năm 2019, các cơ quan chức năng đã tổ chức cho 03 đoàn cán bộ HTX học tập kinh nghiệm ngoại tỉnh; tư vấn cho 02 HTX xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm; Hỗ trợ tri thức trẻ cho 04 HTX nông nghiệp, tổ chức được 05 lớp bồi dưỡng, tập huấn về Công nghệ thông tin kết nối cung cầu sản phẩm; Marketing công nghệ số; Xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm; Quản trị sản xuất gắnvới chuỗi giá trị sản phẩm cho 250 lượt học viên là cán bộ và thành viên, người lao động trong HTX tham gia.

Hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại đối với Hợp tác xã được tỉnh đặc biệt quan tâm, trong năm 2019 đã hỗ trợ nhiều HTX tham gia như: 06 HTX tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức tại Hà Nội; Tổ chức thành công hội nghị giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và kết nối cung cầu sản phẩm hàng hóa của HTX 7 tỉnh, thành phố tại thành phố Cao Bằng; Hỗ trợ 20 lượt HTX được tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm với tổng kinh phí 75 triệu đồng…

Tháng 6 năm 2019, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh đã đi vào hoạt động với số vốn là 5 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/12/2019 xét duyệt cho 15 HTX vay, với số tiền là 4,4 tỷ đồng. Quỹ cho vay giải quyết việc làm của Liên minh HTX Việt Nam được quản lý là 1.400 triệu đồng vơi tổng số 06 HTX được vay vốn.

Do điều kiện đặc thù là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt, không có qũy đất nên chỉ có một số ít HTX được nhà nước giao đất lâm nghiệp để chăm sóc và trồng rừng.
Trong năm 2019, có 01 HTX là HTX chăn nuôi Bảo Hưng được nhà nước hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp để mua 03 máy thực hiện dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi hỗ trợ phát triển sản xuất HTX với kinh phí là 89,4 triệu đồng.

Nhờ các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi từ phía chính quyền, hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh đã được nâng cao hiệu quả. Doanh thu bình quân 1 HTX/năm là 1.380 triệu đồng; thu nhập bình quân của thành viên HTX là 55 triệu đồng/năm, thu nhập trung bình của người lao động đạt trên 4 triệu đồng/người/tháng, đạt 100% kế hoạch.

Mặc dù trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của HTX. Nhưng các HTX đã cố gắng khắc phục khó khăn để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh như: mở rộng thêm ngành nghề, phát triển kinh doanh tổng hợp; nâng cao năng lực cán bộ HTX; tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, đổi mới trang thiết bị; vận động kết nạp thành viên, huy động vốn góp của thành viên; liên kết với các HTX khác và doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh; tổ chức lại hoạt động HTX theo Luật HTX năm 2012. Nhiều HTX đã giải quyết tốt nhu cầu, lợi ích chính đáng của thành viên và người lao động trong HTX như: đóng bảo hiểm xã hội, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động; thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ theo quy định của Nhà nước; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, nộp ngân sách đầy đủ (Tổng số tiền thuế, phí thu được năm 2019 từ các HTX là 16.288 triệu đồng, chiếm 7,5% số thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh). Nhìn chung kinh tế HTX có chiều hướng phát triển, nhiều HTX mới được thành lập, tạo thêm được việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện nay, tốc độ tăng trưởng của HTX chậm; hiệu quả kinh doanh thấp, phát triển chưa bền vững; số HTX ngừng hoạt động còn nhiều (toàn tỉnh có 123/358 HTX ngừng hoạt động, chiếm 33%); sản phẩm hàng hóa HTX chưa nhiều, chưa đa dạng, chưa có sức cạnh tranh lớn; năng lực tài chính HTX còn hạn chế không đủ khả năng thực hiện mở rộng sản xuất, kinh doanh cũng như duy trì sản xuất, kinh doanh thường xuyên; nhiều HTX lúng túng trong việc định hướng phát triển, xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh ổn định lâu dài; chưa chủ động quan tâm đến việc tổ chức lại hoạt động HTX theo Luật HTX năm 2012; chưa thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo theo chế độ định kỳ với Liên minh HTX tỉnh.

 Nguyên nhân chính của những tồn tại hạn chế trên là do: Một số địa phương chưa thực hiện tốt công tác tuyên truyền; nhận thức về HTX kiểu mới và sự phối hợp hỗ trợ HTX thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của chính quyền địa phương có nơi chưa thông suốt, chưa thật sự quan tâm và hỗ trợ HTX; một số HTX chưa thật sự năng động, sáng tạo, chủ động liên kết, hợp tác trong cơ chế thị trường để phát triển; Quy mô sản xuất, kinh doanh của HTX còn nhỏ, manh mún; cơ sở vật chất nghèo nàn, trang thiết bị, máy móc công nghệ lạc hậu, chắp vá; cán bộ quản lý HTX tại nhiều đơn vị trình độ năng lực hạn chế, thiếu tính chuyên nghiệp; nguồn lực dành cho HTX còn hạn chế.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT, đồng thời khẳng định sự cần thiết tồn tại vị trí vai trò KTTT trong nền kinh tế quốc dân là nơi đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất ở nông thôn, trong thời gian tới các cơ quan chức năng cần tiếp tục thực hiện và hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX năm 2012; tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật HTX và các văn bản của Đảng và Nhà nước liên quan đến kinh tế tập thể, HTX để nâng cao nhận thức của nhân dân; Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo HTX nhằm nâng cao năng lực, nguồn nhân lực cho HTX và lực lượng cán bộ làm công tác hỗ trợ doanh nghiệp, HTX; Tăng cường phối hợp và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên nhằm tạo điều kiện giúp các HTX phát triển sản xuất kinh doanh; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nắm tình hình hoạt động các HTX, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về kinh tế tập thể, HTX; Nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về KTTT…/.

Hữu Nghĩa
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 13

Khách viếng thăm : 16


Hôm nayHôm nay : 903

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 159032

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9440927Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng