Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Cao Bằng thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức

Thứ hai - 14/09/2020 03:45
Nhận thức và đánh giá đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện công tác bình đẳng giới, trong những năm qua, UBND tỉnh đã quán triệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả các văn bản của cấp trên về bình đẳng giới. Qua đó, nâng cao nhận thức của cộng đồng về giới, bình đẳng giới, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới đã được các đơn vị quan tâm thực hiện và từng bước có hiệu quả thiết thực, bản thân người phụ nữ đã tích cực phấn đấu, tự vươn lên xóa bỏ định kiến phân biệt đối xử về giới.
Trên địa bàn tỉnh đã có nhiều phụ nữ tích cực phấn đấu, tự khẳng định năng lực qua việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao

Trên địa bàn tỉnh đã có nhiều phụ nữ tích cực phấn đấu, tự khẳng định năng lực qua việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao

Việc triển khai thực hiện Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ CBCCVC giai đoạn 2016 - 2020 được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện tốt. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới theo giai đoạn và theo từng năm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Theo đó, việc tuyên truyền, triển khai các văn bản về công tác bình đẳng giới được lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị... của cơ quan, đơn vị, trong các buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ hoặc trong các buổi tọa đàm nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức hội nghị truyền thông nâng cao nhận thức bình đẳng giới cho các đại biểu tại một số huyện, thành phố. Trong đó, tập trung triển khai 8 lĩnh vực trong Luật bình đẳng giới năm 2020 bao gồm: chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa thông tin - thể dục thể thao, y tế và lĩnh vực gia đình; Kế hoạch số 3631/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới của tỉnh Cao Bằng; pháp luật quốc tế và Việt Nam về bình đẳng giới, các giải pháp góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các cơ quan dân bầu, dân cử, từ đó từng bước nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội.

Bên cạnh đó, người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng CBCCVC trong các cơ quan, đơn vị trên phạm vi toàn tỉnh luôn nêu cao trách nhiệm trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ nữ, cụ thể: Bố trí, phân công công tác đối với nữ CBCCVC bảo đảm đúng quy định, không phân biệt đối xử giữa nam và nữ ở cùng chức vụ, chức danh, vị trí việc làm, trừ những công việc quy định phụ nữ không được làm; thực hiện kiện toàn, sắp xếp, bổ nhiệm các chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp bảo đảm tỷ lệ nữ theo các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; ưu tiên lựa chọn nữ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và trong quy hoạch chức vụ, chức danh đó. Đồng thời, bố trí, tạo điều kiện, cơ hội để nữ CBCCVC tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và yêu cầu, tiêu chuẩn của chức vụ, chức danh đảm nhiệm.

UBND tỉnh Cao Bằng đã thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Trung ương, luôn bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ không dưới 15% trong quy hoạch cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy và ban lãnh đạo chính quyền các cấp. Đồng thời, thực hiện chủ trương: đối với cấp huyện và tương đương trở lên nhất thiết phải có cán bộ nữ trong cơ cấu lãnh đạo (Ban thường vụ cấp ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh). Số được quy hoạch giai đoạn 2016 - 2021 cho đến nay (diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý): 965 lượt quy hoạch, trong đó số CBCCVC nữ được quy hoạch là 255 lượt, chiếm 26,4%.

Việc triển khai thực hiện Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ CBCCVC giai đoạn 2016 - 2020 được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện tốt. Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới đã được các đơn vị quan tâm thực hiện và từng bước có hiệu quả thiết thực. Việc triển khai Đề án đã góp phần giảm sự chênh lệch về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực giữa nữ CBCCVC so với nam CBCCVC trong quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng tại cơ quan, tổ chức của nhà nước; đồng thời góp phần xây dựng và phát triển vững chắc đội ngũ nữ CBCCVC đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong giai đoạn 2016 - 2020,  đã có 49.341 lượt CBCCVC được đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp, trong đó, số nữ CBCCVC được đào tạo, bồi dưỡng là 27.034 lượt, đạt tỷ lệ 54,8%; Số người được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo toàn tỉnh là 3.461 lượt bổ nhiệm, trong đó số lãnh đạo được bổ nhiệm là nữ chiếm 2.222 lượt, tương ứng với 64,2% lượt bổ nhiệm.

Những năm qua, cùng với sự chuyển đổi của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tuy có sự biến động, chuyển dịch cơ cấu lao động nhưng lực lượng lao động nữ vẫn có xu hướng gia tăng, công tác cán bộ nữ luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm. Hiện nay, số lượng nữ CBCCVC tỉnh Cao Bằng có 12.750 người, chiếm 74,4% trong tổng số CBCCVC toàn tỉnh. Hầu hết nữ CBCCVC đã phát huy được truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, tận tuỵ, nhiệt tình, trách nhiệm trong học tập, lao động và công tác, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác như chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, đã và đang nắm giữ các vị trí quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị..., ngày càng chiếm tỷ lệ cao cụ thể như tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ Đảng nhiệm kỳ 2016-2021: Cấp tỉnh 12/55 chiếm 21,8% (tăng 5,1% so với nhiệm kỳ trước), cấp huyện, thành phố chiếm 28,2% (tăng 0,4% so với nhiệm kỳ trước); tham gia đại biểu Quốc hội khoá XIV chiếm 1,6%; tham gia Hội đồng nhân dân (nhiệm kỳ 2016-2021): Cấp tỉnh chiếm 30% (tăng 9,64% so với nhiệm kỳ trước), cấp huyện chiếm 28,2% (tăng 5,1% so với nhiệm kỳ trước); tỷ lệ nữ giữ cương vị lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh chiếm 35,3%, cấp huyện, thành phố chiếm trên 60%; ...
Việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, trong đó đối tượng hướng đến là đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, công tác bình đẳng giới, người có uy tín, cán bộ thôn, bản được triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình, xã hội, góp phần vào sự phát triển, tiến bộ của vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Gần đây nhất, Kế hoạch số 1187/KH-UBND ngày 14/5/2020 về việc thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Cao Bằng năm 2020 được ban hành đã tập trung vào việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới bầu cử Đại hội đảng bộ các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó chú trọng truyền thông, nâng cao nhận thức và thực hành về bình đẳng giới; tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, lãnh đạo và hoạt động của các cơ quan dân cử cho cán bộ nữ tiềm năng, nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, chính quyền các cấp.
Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, việc thực hiện bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua tồn tại một số hạn chế như: Việc triển khai công tác bình đẳng giới tại một số đơn vị, địa phương còn mang tính hình thức, chưa được quan tâm lồng ghép trong xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch và dự án phát triển kinh tế - xã hội tại các bộ, ngành, địa phương còn ở mức độ hạn chế, thực hiện còn mang tính thủ tục và chưa đi vào thực chất; công tác phát triển, tạo nguồn cán bộ nữ chưa được quan tâm đúng mức. Địa phương hầu như chưa có chính sách riêng đủ mạnh để hỗ trợ, khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng; việc phát hiện và giới thiệu nguồn cán bộ nữ chưa được triển khai hiệu quả và mang tính chiến lược ...
Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bình đẳng giói, trong thời gian tới, các cấp, các ngành trong tỉnh cần: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới tới mọi tầng lớp nhân dân và bản thân người phụ nữ;  Xây dựng và triển khai các hoạt động tuyên truyền, các mô hình về bình đẳng giới phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; Củng cố tổ chức, nhân lực và nâng cao năng lực cho đội ngũ CBCCVC; Lồng ghép trong các đợt kiểm tra chuyên môn hoặc theo chuyên đề để kiểm tra việc thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, Ban nữ công công đoàn các cấp; Tăng cường các hoạt động chia sẻ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; lồng ghép thực hiện công tác bình đẳng giới vào các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện tốt công tác bình đẳng giới.../.

H. Trang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

CÔNG TÁC XUẤT BẢN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 45

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 44


Hôm nayHôm nay : 2580

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 355614

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 17074381

NHÃN HIỆU TẬP THỂTrang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng