Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách dân tộc

Năm 2018, công tác dân tộc, các chính sách dân tộc tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện và đạt được kết quả đáng khích lệ, đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương và thực hiện xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thực hiện Chương trình 135, năm 2018, tổng số vốn được giao là 243.281 triệu đồng, trong đó: vốn đầu tư cơ sở hạ tầng là 181.432 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 61.849 triệu đồng (dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 34.069 triệu đồng; duy tu, bảo dưỡng là 9.373 triệu đồng; xây dựng mô hình là 8.518 triệu đồng; dự án đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng là 9.889 triệu đồng). Kết quả giải ngân tính đến thời điểm 31/10/2018 là 95.312/243.281 triệu đồng đạt 39,2% KH vốn năm, ước hết năm 2018 đạt đạt trên 90%. Cụ thể: Tiếp tục đầu tư 380 công trình, trong đó, làm mới 198 công trình, chuyển tiếp 79 công trình; Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn; Đào tạo nâng cao trình độ năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135, đã mở được 47 lớp, trong đó có 12 lớp tập huấn quy trình triển khai chương trình tại 12 huyện, thành phố với 723 người tham gia; mở 3 lớp tập huấn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ Quản lý tài chính đầu tư công trình tại tỉnh cho 13 huyện, thành phố với số lượng học viên tham gia là 338 người; mở 3 lớp tập huấn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ Đấu thầu tại tỉnh cho 13 huyện, thành phố với số lượng học viên tham gia là 237 người; mở 06 lớp tập huấn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình tại tỉnh với số lượng là học viên tham gia là 492 người; mở 05 lớp tập huấn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại tỉnh với số lượng học viên tham gia là 576 người; mở 06 lớp tập huấn công tác Giám sát đầu tư của cộng đồng tại tỉnh với số lượng học viên tham gia là 671 người. Tổng số học viên tham gia 07 nội dung tập huấn trên là 3.766/3.846 lượt người, đạt 97,9% so với kế hoạch. Ban cũng đã tổ chức 02 đoàn tham gia trao dổi học tập kinh nghiệm thực hiện chương trình 135 và các chương trình chính sách dân tộc với số lượng 41 cán bộ công chức cấp tỉnh, huyện, xã. Tính đến ngày 31/10/2018, kinh phí giải ngân là 8.084,2 triệu đồng, đạt 81,75% kế hoạch năm; ước thực hiện đến ngày 31/12/2018 đạt 100% KH vốn năm.

Thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg về hỗ trợ người dân thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách, đến nay đã có: kinh phí giao thực hiện năm 2018 là 17.421,84 triệu đồng. Hiện nay, các huyện cơ bản đã thực hiện hỗ trợ xong cho người dân thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách. Một số huyện đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán. Tính đến ngày 15/10/2018, có 8/12 huyện (Hòa An, Hà Quảng, Nguyên Bình, Thông Nông, Bảo Lâm, Bảo Lạc, Phục Hòa, Hạ Lang) đã báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ cho 134.076 nhân khẩu, với tổng số kinh phí là 13.169,495 triệu đồng, đạt 75,6% KH vốn năm, ước thực hiện đến 31/12/2018 đạt 100% KH vốn năm.

Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg "về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào thiểu số", UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát, bổ sung thông tin vào danh sách người có uy tín năm 2018. Các huyện đã tổ chức được 05 lớp cung cấp thông tin thời sự với 861 đại biểu người có uy tín tham dự; thăm hỏi động viên được 40 trường hợp thăm ốm, kinh phí thực hiện 16 triệu đồng; 12 trường hợp thăm viếng, kinh phí 6 triệu đồng; hỗ trợ gia đình người có uy tín bị thiệt hại do thiên tai 06 trường hợp với kinh phí 03 triệu đồng.
Thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ: Đã chỉ đạo cấp phát báo, tạp chí đảm bảo đúng đối tượng và thời gian theo quy định. Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo đã cấp được 1.105.160 tờ báo, tạp chí các loại.

Thực hiện chính sách cho vay đối với hộ đặc biệt khó khăn theo Quyết định 54/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ năm 2018, Ngân hàng chính sách xã hội không triển khai cho vay theo Quyết định 54/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ, do kết thúc giai đoạn 2012 - 2015, đến nay chỉ thực hiện thu hồi vốn vay những năm trước đến hạn, cụ thể: thu hồi vốn theo Quyết định 32: doanh số thu nợ lũy kế từ đầu năm đến nay được 1.554,6 triệu đồng, tổng dư nợ là 3.253,3 triệu đồng; thu hồi vốn theo Quyết định 54: Doanh số thu nợ lũy kế từ đầu năm đến nay được 1.034,8 triệu đồng, tổng dư nợ là 31.948,6 triệu đồng.

Thực hiện theo Quyết định 498/QĐ-TTg về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025: Chỉ đạo tổ chức sơ kết việc thực hiện Mô hình điểm về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số; cung cấp 05 bộ thiết bị tuyên truyền cho 05 xóm, tại xã Bình Lãng, huyện Thông Nông; tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền cho học sinh, giáo viên trường Tiểu học, Trung học CS xã Bình Lãng, huyện Thông Nông; 02 cuộc thi tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hông nhân cận thuyết thống. Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với UBND các huyện khảo sát mở rộng mô hình điểm, triển khai các cuộc thi tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống theo Quyết định 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2018” theo Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả, đã mở 01 hội nghị tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ngọc Động, huyện Quảng Uyên, với gần 50 đại biểu tham dự; lựa chọn 05 đại biểu người có uy tín, tiêu biểu tham gia chương trình "Điểm tựa bản làng" do Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ủy ban dân tộc và Bộ tư lệnh biên phòng tổ chức; đề cử xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng tham dự Hội nghị biểu dương huyện, xã, hộ gia đình vươn lên thoát nghèo giai đoạn 2016 – 2020 tại Hà Nội và nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ khen thưởng thành tích đối với xã hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, năm 2019, Cao Bằng đề ra nhiệm vụ trọng tâm, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp về vị trí, vai trò của công tác dân tộc trong tình hình mới. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án, chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi, nhiệm vụ công tác dân tộc trong giai đoạn mới. Tập trung các nguồn lực cho đầu tư, phát triển hạ tầng thiết yếu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những khó khăn, bức xúc của đồng bào dân tộc, ưu tiên cho những vùng đặc biệt khó khăn. Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm của đồng bào các dân tộc. Đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở, cộng đồng về thực hiện các chính sách dân tộc và chương trình 135 trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng về ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên rừng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc về thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Tác giả bài viết: HH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 51

Máy chủ tìm kiếm : 21

Khách viếng thăm : 30


Hôm nayHôm nay : 1674

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 61297

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7291367