Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Thu hút đầu tư đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội địa phương

Nhằm khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương và tháo gỡ những khó khăn về vốn đầu tư phát triển, trong những năm qua, Cao Bằng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thu hút đầu tư, cải thiện mạnh mẽ môi trường và tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu, thực hiện dự án phát triển sản xuất kinh doanh tại địa phương, qua đó đã đạt được một số kết quả tích cực.
Động Cô Tiên tại Khu du lịch Hồ Thang Hen (huyện Trà Lĩnh) được đưa vào khai thác du lịch

Động Cô Tiên tại Khu du lịch Hồ Thang Hen (huyện Trà Lĩnh) được đưa vào khai thác du lịch

Từ năm 2015 đến hết tháng 8/2019, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có 293 dự án với tổng số vốn đăng ký 40.075,87 tỷ đồng, trong đó có 12 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký là 1.116,52 tỷ đồng (riêng trong 8 tháng đầu năm 2019 đã cấp chủ trưong đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 21 dự án với tổng số vốn đăng ký là 5.067,979 tỷ đồng). Đa số các dự án được cấp chủ trương đã đi vào hoạt động, bước đầu phát huy hiệu quả tốt. Kết quả cụ thể của công tác thu hút đầu tư vào một số lĩnh vực trọng tâm như sau:

Thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp: Từ khi áp dụng thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (ban hành kèm theo Nghị quyết sổ 58/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND tỉnh; đến nay được thay thế bằng Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019) đã mở ra những điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, số dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian ngắn đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Trước năm 2016, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có 29 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với tổng vốn đăng ký 1.325,753 tỷ đồng; đến nay, có 33 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với tổng vốn đăng ký 6.168,499 tỷ đồng. Hiện nay, đa số các dự án được cấp chủ trương đã đi vào hoạt động, bước đầu phát huy hiệu quả tốt, tạo nên các điểm sáng trong sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Nổi bật như các dự án: Trang trại chăn nuôi Thông Huề (huyện Trùng Khánh) của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng; Trang trại chăn nuôi lợn rừng và trồng cây ăn quả ở xã Bế Triều (huyện Hòa An) của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Dương; Trang trại chăn nuôi lợn rừng của Hợp tác xã Thắng lợi;  Trang trại lợn giống, lợn thịt tiêu chuẩn công nghiệp và hữu cơ Ánh Dương của Công ty cổ phần Trang trại chăn nuôi Ánh Dương,…

Thu hút đầu tư các dự án phát triển đô thị, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị: UBND tỉnh đã phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Cao Bằng và Chương trình phát triển đô thị của 13/13 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tạo thuận lợi cho các địa phương trong việc nâng cấp và phát triển đô thị, kêu gọi đầu tư các dự án, các khu vực đô thị mới. Ban hành các quy định quản lý về phát triển đô thị, hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện dự án hạ tầng, dự án phát triển đô thị theo quy định. Đến nay, đã lựa chọn Nhà đầu tư cho Dứ án phát triển đô thị Nà Cáp -Dự án 3B, phường Sông Hiến và Dự án phát triển đô thị số 8A phường Sông Hiến; hoàn thành sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư các dự án phát triển đô thị sô 3A, 6A; hoàn thành đánh giá kết quả lựa chọn nhà đầu tư các dự án phát triển đô thị số 7A, 9A, 10A; đang lập quy hoạch điều chỉnh chi tiết Dự án phát triển đô thị số 3A, phường Đề Thám...

Thu hút đầu tư vào lĩnh vực thương mại - dịch vụ: Đây tiếp tục là điểm sáng trong thu hút đầu tư của tỉnh Cao Bằng. Năm 2018, đã có 26 dự án đầu tư vào lĩnh vực này với tổng vốn đăng ký là 445,032 tỷ đồng được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Riêng 8 tháng đầu năm 2019 đã thu hút được 11 dự án với vốn đăng ký trên 170 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch: năm 2018 có 02 dự án du lịch được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với số vốn đăng ký đạt 842 tỷ đồng; trong 8 tháng đầu năm 2019 có 02 dự án du lịch được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với số vốn đăng ký trên 298 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư vào các lĩnh vực khác: trong năm 2018 đã có 03 dự án khai thác khoáng sản với số vốn đăng ký là 1.010,824 tỷ đồng, 02 dự án thủy điện với số vốn đăng ký là 916. 532 tỷ đồng được cấp chủ trương đầu tư. 8 tháng đầu năm 2019 đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 01 dự án thủy điện với số vốn đăng ký 227,63 tỷ đồng, 05 dự án chế biến khoáng sản có vốn đăng ký đầu tư gần 45 tỷ đồng.

Từ năm 2018, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai thực hiện, doanh thu của các dự án đi vào hoạt động đạt trên 2.541 tỷ đồng, mang lại doanh thu, lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư; đồng thời góp phần giải quyết việc làm cho người lao động và thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng phát triển, cụ thể như: Năm 2018, Dự án Khu liên hợp gang thép của Công ty cổ phần gang thép Cao Bằng doanh thu đạt hơn 1.803 tỷ đồng, tạo việc làm cho 885 lao động với thu nhập bình quân trên 7 triệu đồng/nguời/năm, đóng góp cho ngân sách cuả tỉnh là 38,581 tỳ đồng; Dự án Thủy điện Bảo Lâm 1 của Công ty cổ phần xây lắp điện 1 doanh thu đạt 143,71 tỷ đồng;…

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như khó khăn về thị trường, hạn chế về tài chính, vẫn còn nhiều dự án gặp khó khăn trong triển khai thực hiện. Nhiều dự án hoạt động không hiệu quả, hoạt động cầm chừng hoặc phải tạm ngừng hoạt động. Năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã có 08 dự án bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư do không triển khai thực hiện theo đúng quy định hoặc do hoạt động không hiệu quả phải tự chấm dứt hoạt động. Doanh thu và lợi nhuận của nhiều dự án đầu tư còn thấp, một số doanh nghiệp còn nợ thuế, nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với số tiền lớn, kéo dài, khó thu…
Cao Bằng thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài; tranh thủ ngày càng nhiều vốn đầu tư, công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lý kinh tế trong và ngoài nước, góp phần tích cực làm biến đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh Cao Bằng; khuyến khích mạnh mẽ việc thu hút vốn đầu tư vào các ngành nông nghiệp, du lịch, thương mại biên giới, công nghiệp chế biến xuất khẩu; ưu tiên các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, có khoa học công nghệ, trình độ quản lý cao, đầu tư vào các dự án có quy mô lớn, có công nghệ hiện đại; bổ sung các chính sách ưu đãi thiết thực, có sức hấp dẫn cao nhất là đối với các dự án đầu tư vào các vùng, ngành cần ưu tiên, có chính sách ưu đãi đặc biệt thu hút đầu tư vào các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Định hướng các lĩnh vực khuyến khích đầu tư của Cao Bằng gồm:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình số 10-CTr/TU ngày 29/4/2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng về phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020. Phấn đấu đến năm 2020, định hình cơ bản mô hình phát triển du lịch của tỉnh với các giá trị đặc trưng, đưa du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu dịch vụ, hoạt động dịch vụ du lịch chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng thu nhập xã hội.

 Khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông. Phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế về nông nghiệp của tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới. Hình thành nền nông nghiệp hàng hóa có giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh cao; khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế về nông - lâm nghiệp. Đầu tư phát triển nuôi, trồng, chế biến nông lâm sản sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại.

Khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, hàng xuất khẩu, tăng cường thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu; khuyến khích các dự án chế biến khoáng sản tái cơ cấu, hợp tác theo nhóm nhằm tăng năng lực tài chính, thiết bị và công nghệ, chế biến nguyên liệu và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản của tỉnh, giảm số cơ sở chế biến để đảm bảo hoạt động ổn định, lâu dài có hiệu quả kinh tế.

Một trong những giải pháp trọng tâm phát huy tiềm năng, thế mạnh trong thu hút đầu tư của tỉnh là tập trung vào “3 đột phá”, đó chính là phát triển kết hợp kinh tế biên mậu với dịch vụ du lịch và kết hợp với phát triển nông - lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Hữu Nghĩa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN
Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 13

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 10


Hôm nayHôm nay : 2817

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 30465

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8229543