Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, công tác PBGDPL đã được đẩy mạnh ở các cấp ủy, chính quyền tỉnh Cao Bằng, góp phần nâng cao dân trí, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Sở KH&CN thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động

Sở KH&CN thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động

Để tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Thông báo Kết luận số 74-TB/TW; Kết luận số 04-KL/TW, chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở ở Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền PBGDPL cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân thông qua các hình thức như: tổ chức các Hội nghị, cuộc họp, thông báo, qua hệ thống truyền thanh, truyền hình, Bản tin Tư pháp, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, tổ dân phố, hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật... phù hợp theo điều kiện cụ thể của các đơn vị và địa phương. Qua đó, đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL; góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện các chương trình PBGDPL theo các giai đoạn như: chương trình PBGDPL giai đoạn 2003-2007; 2008-2012; 2017-2021; Ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các Đề án về PBGDPL như: Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật”; Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiểu niên”; Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”; Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự; chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân”;

Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp được quan tâm tổ chức và kiện toàn. Hiện nay, Hội đồng tỉnh có 37 thành viên, đảm bảo số lượng, thành phần theo quy định, do 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Tại 13/13 huyện, thành phố đều có Hội đồng cấp huyện đảm bảo cơ cấu, thành phần phù hợp theo quy định và thường xuyên được kiện toàn về thành viên Hội đồng khi có sự thay đổi về nhân sự. Trong thời gian qua, Hội đồng các cấp đã thực hiện, tư vấn tham mưu trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch trung hạn, dài hạn về PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn và tình hình kinh tế - xã hội; nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã chủ động phối hợp với Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng tỉnh trong việc triển khai các chương trình, kế hoạch về PBGDPL theo chức năng, phạm vị quản lý của ngành, địa phương với các hình thức, nội dung phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyển biến, toàn diện, sâu sắc về nhận thức pháp luật, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Hàng năm tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được Quốc hội ban hành trong năm, trong đó trọng tâm tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; các quy định mới trong các lĩnh vực hình sự, hành chính, đất đai, kinh doanh, thương mại, hôn nhân và gia đình... Việc phổ biến, tuyên truyền được thực hiện thông qua nhiều hình thức, phù hợp theo đặc điểm, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tại cấp tỉnh, mỗi năm tổ chức 03 hội nghị trực tuyến triển khai văn bản pháp luật với 13 điểm cầu các huyện, thành phố.

Để đưa những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhân dân cư trú ở các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiếu số, một trong những hình thức ưu tiên thực hiện là việc tuyên truyền, phổ biến thông qua mô hình Tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn, theo đó ưu tiên, khuyến khích ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ cấp phát, bổ sung các loại sách, tài liệu tuyên truyền PBGDPL cho Tủ sách pháp luật để phục vụ nhu cầu khai thác, tìm đọc của nhân dân.

Xác định việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL là yếu tố then chốt, quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, trong những năm qua các cấp, các ngành luôn quan tâm xây dựng, củng cố kiện toàn đội ngũ người làm công tác pháp luật, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật đảm bảo chất lượng, trình độ trong việc thực hiện nhiệm vụ PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 113 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 319 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 2.028 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã thực hiện nhiệm vụ PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng, cũng như tập huấn, phổ biến các kiến thức pháp luật mới được quan tâm triển khai thực hiện bằng hình thức.

Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đều quan tâm bố trí kinh phí, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo cho thực hiện công tác PBGDPL đạt hiệu quả. Đối với Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về công tác PBGDP tại địa phương, từ năm 2018 đến nay, định kỳ mỗi năm được giao 01 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua tồn tại một số hạn chế như: Một số ít cấp ủy đảng chưa tích cực trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật chậm đổi mới, chưa được phong phú, đa dạng; đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tuy đông về số lượng, nhưng số người tham gia thực hiện PBGDPL rất ít và chất lượng, kỹ năng, phương pháp truyền đạt còn hạn chế, đặc biệt là tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; hầu hết các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương chưa bố trí kinh phí dành riêng cho công tác PBGDPL; một bộ phận người dân nhận thức pháp luật còn hạn chế, chưa có ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật và thiếu ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật…

Để thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác PBGDPL; quán triệt đầy đủ, tổ chức thi hành nghiêm chỉnh, đồng bộ Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL; tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm, có hiệu quả; kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản phù hợp với yêu cầu thực tiễn; nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách về PBGDPL, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ, phù hợp, nhằm triển khai công tác này theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước, đảm bảo thực hiện triệt để, có hiệu quả quyền được thông tin về pháp luật của nhân dân; tăng cường công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; đổi mới tổ chức bộ máy cán bộ, củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác PBGDPL gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực PBGDPL; đổi mới nội dung, đa dạng hình thức PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền, phổ biến; Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương trong công tác PBGDPL nhằm triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo, trùng lặp đối tượng, nội dung PBGDPL./.

TN
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN
Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 13

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 2760

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 30408

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8229486