Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật kỷ cương nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước tại địa phương

Thứ năm - 31/12/2020 16:22
Nhằm tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) gắn với việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương (KLKC) hành chính và văn hóa công vụ (VHCV), UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch CCHC và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vu CCHC năm 2020, tiếp tục tăng cường thực hiện KLKC hành chính và nâng cao VHCV tại cơ quan, đơn vị.
Cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật kỷ cương nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước tại địa phương

Cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật kỷ cương nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước tại địa phương

Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC, KLKC hành chính vaà VHCV đã được UBND tỉnh thực hiện kịp thời; 100% sở, ban, ngành, huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch, xây dựng lồng ghép các nội dung chấp hành KLKC hành chính và VHCV theo kế hoạch CCHC năm của cơ quan, đơn vị; thường xuyên đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch. Việc thực hiến chế độ báo cáo định kỳ của của các cơ quan, đơn vị cơ bản theo đúng quy định.

Căn cứ các văn bản của Chính phủ và của tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về thực hiện KLKC hành chính và VHCV tại cơ quan, đơn vị (trong đó có 3 huyện: Trùng Khánh, Quảng Hòa, Hà Quảng ban hành mới các văn bản thực hiện KLKC hành chính và VHCV sau khi thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội); đẩy mạnh tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện KLKC hành chính gắn với thực hiện VHCV; tăng cường công tác phối hợp trong xử lý công việc, nhất là công việc liến quan đến trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhá nước, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh về CCHC, KLKC hành chính và VHCV được các cơ quan hành chính nhà nước các cấp thường xuyên triển khai thực hiện bằng các hình thức thiết thực, phù hợp như: tổ chức hội nghị triển khái chuyền đề; triển khai lồng ghép với các hội nghị giao ban thường kỳ; hội nghị triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh; các cuộc họp chuyên môn, sinh hoạt đảng, đoàn thể của cơ quan, đơn vị; đăng tải trên Hệ thống quản lý văn bản VNPT-iOffice, Trang thông tin điện tử của các cơ quán, đơn vị và phối hợp với các cơ quan truyền thông địa phương đăng tải thông tin rộng rãi để cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC), các cá nhân trên địa bàn tỉnh nắm bắt thông tin và thực hiện. Trong năm 2020, các cơ quán báo chí, truyền thông đã thực hiện được gần 300 tin, bài, phóng sự về CCHC, trong đó có các nội dung thực hiện KLKC hành chính và VHCV; Đài Phát thánh và Truyền hình tỉnh tiếp tục thực hiện tuyên truyền phát sóng 14 tiểu phẩm đặc sắc của Hội thi Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền về CCHC tỉnh Cao Bằng năm 2019.

Thực hiện Kế hoạch số 4460/KH-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về kiểm tra công tác CCHC năm 2020, Đoàn Kiểm tra công tác CCHC của tỉnh đã tiến hành kiểm tra 21 cơ quan, đơn vị. Kết thúc mỗi đợt kiểm tra, Đoàn Kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra đề nghị các cơ quan, đơn vị xử lý những kiến nghị của Đoàn Kiểm tra. Tổ Kiểm tra, giám sát tỉnh kịp thời đôn đốc và tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện KLKC hành chính và VHCV theo kế hoạch và tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ quan, đơn vị. Công tác bồi dưỡng, kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát về KLKC hành chính và VHCV tại các cơ quan, đơn vị được quan tâm, chú trọng và thực hiện có hiệu quả.

UBND tỉnh kịp thời ban hành kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện kiểm soát TTHC và truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC. Tất cả các sở, ban, ngành, huyện, thành phố thực hiện rà soát, đánh giá đối với 173 TTHC, xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Trong năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 44 Quyết định công bố danh mục TTHC, số TTHC hiện có (tính đến ngày 30/11/2020) là 1.686 TTHC. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước ở cả ba cấp nghiêm túc thực hiện công khai TTHC theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa các cấp (nguyên tắc “04 tại chỗ”), phê duyệt  danh mục 189 TTHC thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục duy  trì cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính, giám sát việc thực hiện giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước qua các kênh thông tin như: hòm thư góp ý, điện thoại đường dây nóng... Hệ thống kết nối người dân, doanh nghiệp đã tiếp nhận 649 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi đến, trong đó đã hoàn thành xử lý 515 phản ánh, kiến nghị.

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình thực tiễn; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao; công tác đánh giá, sắp xếp, điều chuyển nhân sự được thực hiện đúng quy định; phối hợp thực hiện nhiệm vụ giải quyết công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý; đẩy mạnh tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu theo đúng quy định trong công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Công tác bồi dưỡng về VHCV cho CBCCVC được triển khai thực hiện lồng ghép trong các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2020 của UBND tỉnh. Theo đó, đã triển khai thực hiện bồi dưỡng VHCV cho 1.616 lượt CBCCVC tham gia các lớp như: bồi dưỡng về CCHC; quản lý nhà nước; bồi dưỡng kỹ năng viết báo cáo; chuyên viên cao cấp; kỹ năng lãnh đạo quản lý; bồi dưỡng công tác tôn giáo; bồi dưỡng ngoại ngữ... Đa số người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thể hiện rõ hơn vai trò, trách nhiệm trong việc tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở CBCCVC trong thực hiện tốt càc nhiệm vụ CCHC, KLKC hành chính và VHCV; nghiêm túc chỉ đạo, xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế, các hành vi vi phạm về KLKC hành chính, VHCV và nội quy, quy chế của đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện CCHC và tăng cường KLKC hành chính trên địa bàn tỉnh tồn tại một số hạn chế như: có một số ít CBCCVC chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vài trò của công tác CCHC, việc chấp hành KLKC hành chính và VHCV nên vẫn còn tình trạng thực hiện đối phó, chưa thực sự gương mẫu chấp hành, có thái độ giao tiếp, phục vụ người dân trong thi hành nhiệm vụ chưa thật sự nghiêm túc, đúng mực; Một số CBCC cấp xã chấp hành chưa nghiêm túc giờ làm việc; Việc niêm yết TTHC tại một số đơn vị cấp xã chưa đúng theo quy định; việc đeo thẻ công chức vẫn chưa đựợc thực hiện thường xuyên; Công tác thông tin tuyên truyền về CCHC, KLKC hành chính và VHCV chưa thật sự đa dạng, phong phú do chưa phát huy tốt các hình thức tuyên truyền, chưa khai thác, sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử... tại các cơ quan, đơn vị và địa phương…
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và nâng cao hiệu quả công tác CCHC và tăng cường KLKC hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, cơ quan hành chính nhà nước các cấp cần tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các văn bản của tỉnh về thực hiện CCHC và tăng cường KLKC hành chính, VHCV; tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, hoàn thiện các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị phù hợp với mục đích, yêu cầu, nội dung quy định về KLKC hành chính và VHCV; triển khai có hiệu quả thực hiện CCHC; Tăng cường trách nhiệm cảa người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tự kiểm tra thực hiện nhiệm vụ CCHC; đẩy mạnh thực hiện KLKC hành chính và VHCV của CBCCVC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; Tổ chức bồi dưỡng về VHCV hằng nằm cho CBCCVC bằng các hình thức phong phú, phù hợp, thiết thực, có hiệu qủa; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị hướng tới nâng cao hiệu quả năng suất lao động, giảm hội họp, giấy tờ hành chính và chế độ báo cáo, tạo nền tảng phát triển Chính quyền điện tử, góp phần cải cách chế độ công vụ, công chức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại hóa, nhằm phục vụ tốt hơn đối với người dân và doanh nghiệp.

Huyền Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

CÔNG TÁC XUẤT BẢN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 181

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 177


Hôm nayHôm nay : 2157

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 355191

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 17073958

NHÃN HIỆU TẬP THỂTrang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng