Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Quan tâm thực hiện công tác kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 01/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), nhận thức, sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền và công tác phối hợp của các ngành, đoàn thể ở địa phương về tăng cường lãnh đạo công tác DS-KHHGĐ được tăng cường và chất lượng dân số ngày càng được nâng cao.
Trong 10 năm qua, ngân sách tỉnh đã chi trên 45 tỷ đồng để hỗ trợ thực hiện chính sách DS-KHHGĐ

Trong 10 năm qua, ngân sách tỉnh đã chi trên 45 tỷ đồng để hỗ trợ thực hiện chính sách DS-KHHGĐ

Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã nhận thức được vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng cùa công tác DS-KHHGĐ là yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hàng năm, các chỉ tiêu kế hoạch công tác DS-KHHGĐ được đưa vào chương trình công tác của các cấp uỷ đảng, chính quyền và nghị quyết của HĐND các cấp gắn việc thực hiện các mục tiêu chính sách DS-KHHGĐ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ đảng viên và quần chúng; đưa tiêu chí thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ là một trong các tiêu chí để xem xét thi đua khen thưởng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ. Chính sách dân số được đưa vào hương ước, quy ước của xóm, tổ dân phố.

Ngày càng có nhiều gia đình chấp nhận quy mô gia đình một hoặc hai con, xây dựng gia đình ít con - no ấm - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc. Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại từ 71% (năm 2009) tăng lên 74,6% (tính đến tháng 6/2019), bình quân mỗi năm tăng 0,5%.

Công tác phối hợp của các ngành, đoàn thể ở địa phương về tăng cường lãnh đạo công tác DS-KHHGĐ được tăng cường. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lồng ghép các nội dung tuyên truyền về công tác DS-KHHGĐ tại hội nghị báo cáo viên thường kỳ cấp tỉnh; chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ tuyên truyền về công tác DS-KHHGĐ tại hội nghị báo cáo viên thường kỳ hằng tháng; duy trì tin, bài tuyên truyền về công tác DS-KHHGĐ trên Bản tin Thông báo nội bộ.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền phổ biến Pháp lệnh Dân số, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ gắn với các phong trào, hoạt động chuyên môn của đơn. Các cấp Hội phụ nữ đã tổ chức 2.350 cuộc, có trên 117.000 hội viên được cung cấp kiến thức chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, trẻ em; phòng chống tảo hôn, kết hôn cận huyết thống... Các cơ quan thông tin đại chúng tập trung tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo và các hoạt động về công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn toàn tỉnh.

Để nâng cao hiệu lực quản lỳ về công tác DS-KHHGĐ, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh được kiện toàn theo Thông tư số 05/2008/TT-BYT, ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế về hướng dẫn cơ cấu, tổ chức bộ máy DS-KHHGĐ ở địa phương. Trung tâm DS-KHHGĐ huyện, thành phố (nay là Phòng Dân số, Truyền thông và Công tác xã hội) có từ 05 - 08 viên chức (trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm 77%). Các xã, phường, thị trấn có 01 cán bộ phụ trách công tác DS-KHHGĐ; trên 70% cán bộ dân số xã đã được bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. Tại các thôn, xóm, tổ dân phố có 01 cộng tác viên dân số, hiện nay 100% do nhân viên y tế thôn bản đảm nhiệm. Cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, thị trấn đã được thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Trong 10 năm qua, ngân sách tỉnh đã chi trên 45 tỷ đồng để hỗ trợ thực hiện chính sách DS-KHHGĐ theo Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (bình quân trên 4 tỷ đồng/năm), tập trung hỗ trợ các hoạt động chủ yếu sau: Hỗ trợ cho người sử dụng các biện pháp tránh thai lâm sàng; Bổ sung kinh phí chi trả một số danh mục phụ cấp kỹ thuật, phí siêu âm của các dịch vụ sức khỏe sinh sản (SKSS)/KHHGĐ tại các cơ sở y tế công lập, bảo đảm tổng số kinh phí từ nguồn Trung ương và địa phương bằng giá thu viện phí của đơn vị thực hiện kỹ thuật được UBND tỉnh phê duyệt; Chi phụ cấp hàng tháng cho 199 cán bộ không chuyên trách phụ trách công tác DS-KHHGĐ xã, phường, thị trấn và 2.486 cộng tác viên dân số thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Hỗ trợ in ấn tập san Thông tin DS-KHHGĐ để cung cấp thông tin cho cơ sở.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở luôn cung cấp dịch vụ thuận tiện, an toàn cho người dân đồng thời chủ động, tích cực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, các biên pháp tránh thai hàng năm. Đa dạng hóa các hình thức cung cấp dịch vụ KHHGĐ: Tổ chức các đợt Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ, các đợt dịch vụ lưu động và duy trì dịch vụ thường xuyên tại cơ sở y tế.

Hàng năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với đơn vị DS-KHHGĐ của địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền các biện pháp tránh thai, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân vùng biên giới, vùng cao, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn. Phát động phong trào trong toàn quân xây dựng gia đình quân nhân gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động nòng cốt về xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, thực hiện quy mô gia đình ít con.
Giai đoạn từ năm 2009 đến nay, hoạt động xã hội hóa công tác DS-KHHGĐ từng bước được quan tâm, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thông qua việc tăng cường công tác vận động các tổ chức phi Chính phủ hỗ trợ cho công tác DS-KHHGĐ. Cụ thể: Dự án “Hỗ trợ người khuyết tật” do ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam hỗ trợ tại 24 xã của 3 huyện: Quảng Uyên, Phục Hòa, Hà Quảng và Thành phố đã tập trung giáo dục trẻ khuyết tật; hỗ trợ vốn cho gia đình có người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, phục hồi chức năng, hỗ trợ y tế cho trẻ khuyết tật và Câu lạc bộ người khuyết tật; tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho mạng lưới các tuyến, tổ chức các sự kiện cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về người khuyết tật, với tổng kinh phi hỗ trợ trên 2 tỷ đồng;  Dự án “Dịch vụ toàn diện phòng lây truyền từ mẹ sang con dành cho phụ nữ dễ bị tổn thương tại Việt Nam” thực hiện tại thành phố Cao Bằng và huyện Trùng Khánh với tổng kinh phí hỗ trợ trên 1,8 tỷ đồng…

Từ năm 2016, công tác xã hội hóa thực hiện theo Nghị quyết 86/NQ/2016/NQ-HĐND và Quyết định 15/2017/QĐ-UBND. Hàng năm, ngành Y tế đă tham mưu tổ chức cung ứng, phân phối hàng hóa, SKSS và phương tiện tránh thai; tổ chức cung cấp dịch vụ KHHGĐ, sàng lọc trước sinh và sơ sinh theo hình thức xã hội hóa cho các đối tượng không thuộc hộ nghèo.

Từ năm 2009, Cao Bằng bắt đầu triển khai thí điểm tại một số xã các hoạt động nâng cao chất lượng dân số thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia DS- KHHGĐ gồm các mô hình: Can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tư vấn và khám sức khoẻ tiền hôn nhân; tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng; sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh. Đến năm 2015, tại 12 xã thực hiện Mô hình can thiệp làm giảm tình mạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đã vận động hoãn cưới, dừng cưới tảo hôn được 19 cặp; mô hình Tư vấn và khám sức khoẻ tiền hôn nhân đã duy trì thực hiện sinh hoạt nhóm của 19 câu lạc bộ với trên 1.000 thành viên tham gia, có 1.458 thanh niên được cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng về DS-KHHGĐ, có 1.275 người được tư vấn và 168 người được khám sức khỏe. Mô hình Tư vấn và chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi dựa vào cộng đồng thực hiện thí điểm tại 06 xã, phường của 03 huyện, thành phố…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện nay, kết quả thực hiện công tác DS KHHGĐ không đồng đều giữa các vùng miền mặc dù tổng tỷ suất sinh của toàn tỉnh gần với mức sinh thay thế (2,15 con/1 phụ nữ) nhưng tỷ suất sinh tại một số huyện còn tương đối cao như: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Thông Nông, Hà Quảng (từ 18%o -19%o); tình trạng sinh con thứ 3 trở lên còn diễn ra phức tạp tại một số địa phương, giai đoạn 2009 - 2019 có 119/7.616 trường hợp là đảng viên sinh con thứ 3 trở lên, chiếm tỷ lệ 1,56 %; tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyêt thông vân diễn ra khá phố biến ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít người, vùng cao, vùng khó khăn.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra mục tiêu tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,88%, để thực hiện thắng lợi mục tiêu này các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và địa phương về công tác DS-KHHGĐ; tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tăng cường đầu tư nguồn lực cho công tác dân số; xây dựng, thực hiện tốt chế độ, chính sách về dân số phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm đáp ứng mục tiêu duy trì mức giảm sinh hợp lý, nâng cao chất lượng dân số và phòng tránh mất cân bằng giới tính khi sinh./.

Nguyệt Quế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 14

Thành viên online : 1

Khách viếng thăm : 13


Hôm nayHôm nay : 3775

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47356

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8246434Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng