Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong thời kỳ Cao Bằng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Sau 03 năm thực hiện Công văn số 1106-CV/TU ngày 10/10/2014 của Tỉnh ủy Cao Bằng về việc thực hiện Kết luận số 90-KL/TW, ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 7 (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) đất nước”, đội ngũ trí thức tỉnh Cao Bằng đã có bước phát triển đáng kể về số lượng và chất lượng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế, thực hiện dân chủ và đoàn kết các dân tộc tại địa phương.
Đại diện lãnh đạo tỉnh Cao Bằng gặp mặt trí thức nhân dịp đầu xuân Đinh dậu 2017

Đại diện lãnh đạo tỉnh Cao Bằng gặp mặt trí thức nhân dịp đầu xuân Đinh dậu 2017

Số lượng vả trình độ đào tạo đội ngũ trí thức của tỉnh (tính đến ngày 31/7/2017) như sau: Khối chính quyền: Trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đội ngũ trí thức của tỉnh có 6.089 người/16.593 cán bộ, viên chức, chiếm 36,83%, trong đó: trình độ tiến sĩ có 04 người, chiếm 0,099%; trình độ thạc sĩ có 387 người, chiếm 6,356%; trình độ đại học có 5.696 người, chiếm 93,546%. Trong cơ quan, tổ chức hành chính có 1.799 người /2.145 công chức, chiếm 83,87%, trong đó: trình độ tiến sĩ có 02 người, chiếm 0,11%; trình độ thạc sĩ có 142 người, chiếm 7,89 %; trình độ đại học có 1.655 người, chiếm 91,99 %. Khối Đảng, đoàn thể: Tổng số cán bộ, công chức là 916 người/1.193 cán bộ, công chức, chiếm 6,78% (không tính trình độ chuyên môn trung, sơ cấp).
Trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để trí thức của tỉnh phát huy năng lực, cống hiến tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển của địa phương. Tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách trọng dụng, đãi ngộ trí thức. Từ năm 2008 đến nay, UBND tỉnh đã tuyển dụng được 606 công chức, 5.090 viên chức, trong đó, số có trình độ thạc sĩ là 23 người; số tốt nghiệp loại giỏi có 392 người.
Tỉnh đã ban hành chính sách thuận lợi trong đào tạo, bồi dưỡng trí thức như: Hỗ trợ 100% học phí theo mức quy định của cơ sở đào tạo, tiền đi lại, mua tài liệu, tham quan; hỗ trợ thêm trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng không vượt quá quy định hiện hành của nhà nước; Cán bộ, công chức đi đào tạo sau đại học ngoài việc được hưởng các chính sách hỗ trợ hàng tháng thì sau khi bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp, có chứng nhận kết quả của cơ sở đào tạo còn được hỗ trợ các khoản sau: Đối với cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng là nữ, ngoài các khoản trên còn được hỗ trợ thêm hệ số 0,2 mức tiền lương cơ sở hiện hành/01 tháng trong những tháng đi đào tạo, bồi dưỡng.
Từ năm 2008 đến nay, Tỉnh uỷ đã cử 249 cán bộ đi học cao cấp lý luận tập trung tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I và Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; 897 cán bộ học cao cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức mở tại tỉnh; 392 cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn làm công tác Dân vận, Kiểm tra, Tuyên giáo, công tác Văn phòng; 27 cán bộ đi học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng thuộc đối tượng 1 và 545 cán bộ thuộc đối tượng 2.
Giai đoạn 2011 – 2015, UBND tỉnh đã chọn cử 53 cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) đi đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài; tập trung ở các lĩnh vực quản lý kinh tế, thương mại quốc tế, du lịch, quản lý hành chính công...; chọn cử 04 CBCCVC đào tạo trình độ tiến sĩ, 191 thạc sĩ và chuyên khoa I, chuyên khoa II các chuyên ngành y tế, quản lý hành chính, quản lý kinh tế, quản lý giáo dục đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong nước. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước được 342 người, trong đó ngạch chuyên viên cao cấp 05 người; chuyên viên chính 337 người.
Tỉnh đã quan tâm củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) các cấp; phát triển Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh và chú trọng đầu tư cho phát triển KH&CN. Trong giai đoạn 2011- 2015, tỉnh đã phê duyệt thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển cho KH&CN là 35.870 triệu đồng. Các dự án đều đã hoàn thành và được đưa vào hoạt động có hiệu quả.
Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trách nhiệm của trí thức được quan tâm như: Tổ chức hội nghị học tập, hội thảo chuyên đề, mở lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho trí thức theo tính chất ngành nghề, tạo điều kiện, động lực để trí thức luôn là lực lượng đi đầu trong việc truyền bá tri thức vào cuộc sống. Nhờ đó, đội ngũ trí thức đã có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH và phát triển KT-XH của địa phương. Cụ thể:
Trong quản lý nhà nước: Đội ngũ trí thức đã góp phần lý giải, bổ sung thêm những chủ trương phát triển KT-XH ở địa phương; các cơ sở khoa học và thực tiễn của những thành tựu đã đạt được, tích cực tham mưu, đề xuất các biện pháp thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo tổ chức bộ máy các cấp hoạt dộng có hiệu lực, hiệu quả.
Trong sự nghiệp giáo dục: Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh, cải tiến và đưa phương pháp mới vào dạy và học ở tất cả các bậc học. Đến nay, toàn tỉnh có 96/655 trường đạt chuẩn quốc gia; duy trì, giữ vững kết quả phố cập giáo dục THCS, tiểu học tại 13/13 huyện, thành phố và 199/199 xã, phường, thị trấn; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tại 197/199 xã, phường,thị trấn; đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tại 196/199 xã, phường, thị trấn.
Trong sự nghiệp y tế: Đổi mới công tác khám chữa bệnh; áp dụng thành tựu khoa học vào khám chữa bệnh; loại trừ bệnh phong theo tiêu chuẩn mới; một số bệnh xã hội có chiều hướng giảm; công tác phòng, chống, giám sát dịch bệnh được thực hiện thường xuyên, không để dịch lớn xảy ra; thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Đến nay, 100% trạm y tế xã được xây dựng từ cấp 4 trở lên; trang thiết bị, đội ngũ cán bộ y tế tăng về số lượng và chất lượng.
Trong sự nghiệp văn hoá, thông tin và thể dục thể thao: Các thiết chế văn hoá từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, tạo môi trường văn hoá lành mạnh; phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng có bước phát triển; hoạt động thể dục-thể thao được đẩy mạnh, thể thao thành tích cao bước đầu đạt được một số thành tích đáng kể. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được triển khai sâu rộng. Các hoạt động báo chí, xuất bản, văn nghệ có bước phát triển cả về số lượng, chất lượng, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong các tầng lóp nhân dân.
Trong sự nghiệp KH&CN đã có những thành tựu trong nghiên cứu, ứng dụng KH&CN mang lại hiệu quả tốt. Đội ngũ trí thức hoạt động trên lĩnh vực KH&CN bước đầu giải quyết có hiệu quả một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn, góp phần xây dựng được một số luận cứ khoa học cho quá trình phát triển KT-XH của tỉnh. Tiêu biểu đó là:
Về khoa học xã hội và nhân văn: Có những đóng góp quan trọng trong việc bảo tồn, xây dựng và phát huy nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; phát huy truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Cao Bằng. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn; cung cấp luận cứ khoa học xây dựng hệ thống mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến 2020. Nghiên cứu thời tiền sử Cao Bằng qua các di chỉ khảo cổ.
Công tác nghiên cứu trong lĩnh vực y dược: Nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng lợi mật, kích thích tiêu hoá, bảo vệ gan, giảm đau từ tinh dầu quả cây Mác mật; nghiên cứu thành phần cây Sói rừng ở Cao Bằng để hỗ trợ điều trị một số bệnh ung thư; Nghiên cứu đặc điểm sinh học, độc tính cấp và đề xuất giải pháp dự phòng, cấp cứu và điều trị ngộ độc thực vật độc, nấm độc thường gặp tại Cao Bằng...
Lĩnh vực công nghiệp, công nghệ thông tin: Áp dụng cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp đang từng bước được triển khai, thực hiện thí điểm cho một số cây trồng như thuốc lá, mía; sản xuất miến dong tại huyện Nguyên Bình; Đổi mới công nghệ,
cải tiến thiết bị nâng cao công suất nhà máy đường Phục Hoà; nghiên cứu và xây dựng thành công mô hình cung cấp thông tin KH&CN tại huyện Hà Quảng.
Lĩnh vực nông nghiệp: ứng dụng và áp dụng rộng rãi các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất: Công nghệ vi ghép đỉnh sinh trưởng để phục tráng và phát triển giống cam Trưng Vương, quýt Hà Trì; giải pháp trồng xen canh cây lạc với cây mía; phục tráng giống thành công giống lúa Nếp hương tại xã Xuân Trường huyện Bảo Lạc; lúa Pì Pất tại Thành phố Cao Bằng, qua đó đã tăng năng suất từ 30-35 tạ/ha lên 40-42 tạ/ha, từ mô hình 10ha nay có khả năng mở rộng thành 100ha/vụ; Lúa nếp ong Trùng Khánh, mô hình 40ha, nay mở rộng trên 200ha, năng suất 40-45 tạ/ha; mô hình sản xuất lạc giống tại xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng 20ha;…
Trong công nghệ sinh học, đội ngũ trí thức đã tiếp thu công nghệ nhân giống, phương pháp nuôi cấy mô, công nghệ giâm hom...
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện nay các chính sách động viên khuyến khích đội ngũ trí thức tham gia nghiên cứu, ứng dụng, sáng tạo trong các hoạt động khoa học gắn với thực tiễn sản xuất và chính sách thu hút trí thức trẻ có trình độ, năng lực về công tác tại địa phương còn hạn chế; cơ cấu đội ngũ trí thức không đồng đều giữa các lĩnh vực; thiếu đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học và công nghệ đầu đàn; cán bộ nghiên cứu ứng dụng trong các ngành khoa học tự nhiên, cán bộ có trình độ cao về công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, ngoại ngữ...; chưa xây dựng được Chiến lược phát triển đội ngũ trí thức và Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.
Trong thời gian tới, để phát huy tốt hơn vai trò của đội ngũ trí thức trong thời kỳ Cao Bằng đẩy mạnh công CNH, HĐH, các cấp, các ngành trong tỉnh cần chủ động nghiên cứu, tham mưu với tỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ, tôn vinh trí thức có tài năng, phẩm chất đạo đức, có nhiều cống hiến cho sự phát triển của tỉnh; công tác quản lý, sử dụng trí thức, điều động, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng tiêu chuẩn, quy định, phù hợp với năng lực chuyên môn; đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, quan tâm tới những cán bộ trẻ có triển vọng để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kế cận; nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục phổ thông trung học, tăng tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, khuyến khích đào tạo sau đại học.
Bên cạnh đó, đội ngũ trí thức của tỉnh tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các công nghệ mới tiên tiến vào sản xuất để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
HN
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 17

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 3027

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 41404

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6204566