Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Xây dựng và phát triển tổ chức Hội Nông dân vững mạnh làm nóng cốt dẫn dắt phong trào nông dân

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018, Hội Nông dân các cấp đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho người dân.
Giai đoạn 2013-2017, Hội Nông dân tỉnh đã đẩy mạnh công tác tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT vào sản xuất cho hội viên. Ảnh minh họa: QG.

Giai đoạn 2013-2017, Hội Nông dân tỉnh đã đẩy mạnh công tác tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT vào sản xuất cho hội viên. Ảnh minh họa: QG.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Cao Bằng và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong những năm qua, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Cao Bằng đã phát triển toàn diện, vững chắc, tạo nên sự chuyển biến quan trọng về nhiều mặt đã khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Hội đối với giai cấp nông dân, trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, chính quyền và của nông dân. Đặc biệt trong công tác Hội và phong trào nông dân đã có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực; các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, hội viên nông dân tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, kịp thời chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân; khích lệ, động viên nông dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Công tác xây dựng tổ chức Hội được tăng cường, củng cố; đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp có nhiều chuyển biến tiến bộ, trình độ năng lực được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chất lượng tổ chức cơ sở Hội và hội viên được nâng cao trở thành hạt nhân nòng cốt thu hút, tập hợp đông đảo nông dân và các đối tượng khác tham gia tổ chức Hội. 5 năm qua, toàn tỉnh đã kết nạp được 11.530 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh từ 81.464 lên 90.735 hội viên, vượt 3% so với chỉ tiêu Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ VII đề ra. Chất lượng tổ chức cơ sở Hội ngày càng được nâng lên, số cơ sở khá, vững mạnh hàng năm chiếm từ 92 đến 95%, không còn cơ sở yếu kém; các Chi, Tổ hội thực sự trở thành đơn vị hành động hoạt động ngày càng hiệu quả, 100% thôn, bản, tổ dân phố có nông dân đều có tổ chức Hội được duy trì phát triển bền vững. Bộ máy cơ quan chuyên trách công tác Hội ở cấp tỉnh, huyện và Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp không ngừng được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng và nâng dần về chất lượng, ngày càng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Hiện nay số cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách công tác Hội toàn tỉnh có 462 người, trong đó có 457 người có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Hội Nông dân các cấp đã cử 86 đồng chí được đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức quản lý Nhà nước, lý luận chính trị; Hội nông dân tỉnh đã tổ chức được 62 lớp tập huấn công tác Hội cho 3.536 lượt cán bộ cơ sở, 01 lớp Trung cấp công tác xã hội, chuyên ngành công tác Hội Nông dân cho 85 học viên.

Các phong trào và hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, phong phú cả về nội dung và hình thức, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, nông dân, qua đó huy động được sức mạnh của lực lượng nông dân tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, góp phần tạo nên những khởi sắc của bộ mặt nông thôn và đời sống nông dân trong tỉnh. Việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp vững mạnh được tổ chức thực hiện tốt, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Hội trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Công tác xây dựng Quỹ hội được đẩy mạnh thông qua các hình thức, như: Tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vốn, vật tư; huy động cán bộ, hội viên tăng gia sản xuất, tham gia đảm nhận thi công các công trình triển khai trên địa bàn để trích hoa hồng, phí, lệ phí và tiền công đóng góp xây dựng quỹ; vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ... Đến nay, 100% cơ sở và 91,9% Chi hội có quỹ, với số tiền quỹ của cơ sở đạt từ 2-7 triệu đồng và mỗi chi hội có từ 1-3 triệu đồng, có cơ sở số quỹ đạt trên 10 triệu đồng. Việc thu, nộp, quản lý, sử dụng hội phí, quỹ Hội được thực hiện đúng nguyên tắc, quy định. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của Hội được quan tâm đầu tư; trụ sở, nơi làm việc của Hội Nông dân tỉnh, huyện, xã cơ bản ổn định, bảo đảm điều kiện làm việc theo mặt bằng chung của địa phương…

Ghi nhận kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương lao động” hạng ba cho Hội Nông dân tỉnh và 06 hội viên nông dân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 10 cán bộ, hội viên nông dân; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng bằng khen cho Hội Nông dân tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp với cơ quan quân sự địa phương thực hiện nhiệm vụ quốc phòng giai đoạn 2010-2015; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng 448 Kỷ niệm chương "Vì giai cấp Nông dân Việt Nam"; UBND tỉnh Cao Bằng tặng bằng khen cho 12 tập thể và 74 cá nhân; Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho 126 tập thể và 373 cá nhân; Hội Nông dân các huyện, thành phố tặng giấy khen cho 241 tập thể và 382 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Phát huy kết quả đã đạt được, Hội nông dân tỉnh đã xác định chỉ tiêu trong giai đoạn 2018-2023, phấn đấu 100% cán bộ, hội viên nông dân được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và Nghị quyết của Hội Nông dân các cấp. Kết nạp 5.000 – 6.000 hội viên mới. Hằng năm, cơ sở Hội khá và vững mạnh đạt trên 85%, không có cơ sở Hội yếu kém. Phấn đấu 100% cán bộ Hội chuyên trách từ cấp cơ sở trở lên có trình độ đạt chuẩn theo quy định; 100% cán bộ Chi hội và cán bộ Hội cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội. 100% cơ sở Hội có quỹ, bình quân mỗi cơ sở đạt 5 triệu đồng trở lên; 100% Chi hội có quỹ, bình quân đạt 50.000/hội viên trở lên. Tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân ở các cấp bình quân từ 10%/ năm trở lên, có 100% các cấp Hội quản lý, sử dụng có hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân. Hằng năm, có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu hộ “Sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Có 100% hộ hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản đăng ký, cam kết bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Hằng năm, 100% Hội Nông dân các cấp tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân sản xuất, phát triển kinh tế có hiệu quả. 100% Hội Nông dân cấp cơ sở hướng dẫn, xây dựng được ít nhất 01 mô hình hợp tác xã hoặc mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm hoạt động có hiệu quả. Có 100% cơ sở Hội làm tốt công tác vận động hội viên, nông dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường. 100% Chi hội xây dựng mô hình tự quản bảo vệ môi trường hoặc tham gia hoạt động bảo vệ môi trường. Phấn đấu 100% hội viên tham gia Bảo hiểm y tế và 100% các cấp Hội làm tốt công tác vận động nông dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hằng năm, mỗi đơn vị Hội Nông dân cấp huyện trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 02 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn bằng các hình thức thiết thực (hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở; giúp đỡ về tư liệu sản xuất, vật tư nông nghiệp, ngày công lao động, giống cây, giống con…).

Để thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra, các cấp Hội nông dân cần: Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, có năng lực tập hợp, đoàn kết, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của hội viên, nông dân; tham gia xây dựng và tổ chức cho nông dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh và quản lý, điều hành của Hội Nông dân các cấp. Tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề cho nông dân… tạo điều kiện giúp nông dân đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nông dân, huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và giữ gìn ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn nông thôn. Nâng cao nhận thức và trình độ của cán bộ, hội viên nông dân; chú trọng nâng cao trình độ học vấn, kiến thức về kinh tế, xã hội; tiếp cận và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào trong sản xuất, kinh doanh. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin nhằm nâng cao kỹ năng sản xuất và năng lực quản lý của hội viên nông dân.

Tác giả bài viết: Hoàng Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Thành viên online : 1

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 18


Hôm nayHôm nay : 3749

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47330

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8246408Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng