Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Phát huy truyền thống 90 năm vẻ vang của ngành Tuyên giáo tại tỉnh Cao Bằng

Xuất phát từ vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo trong xây dựng Đảng là đi trước - mở đường, dẫn dắt nhận thức về chính trị tư tưởng để có hành động đúng, trúng vì sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, trong 90 năm qua, cùng với cả nước, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng luôn coi trọng và phát triển công tác tuyên giáo qua các thời kỳ cách mạng, góp phần làm nên những thắng lợi và thành tựu to lớn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.
Ngành Tuyên giáo Cao Bằng đã hoàn thành tốt công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử địa phương và tuyên truyền triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành

Ngành Tuyên giáo Cao Bằng đã hoàn thành tốt công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử địa phương và tuyên truyền triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành

Trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (giai đoạn 1930 - 1945): Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, chỉ 2 tháng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 01/4/1930, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng được thành lập. Ngay từ khi mới thành lập, Chi bộ đặc biệt coi trọng công tác chính trị tư tưởng, tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê nin, tập hợp và vận động quần chúng tích cực tham gia phong trào đấu tranh cách mạng thông qua các hoạt động như: tuyên truyền miệng, mở lớp huấn luyện cán bộ, mít tinh, biểu tình, treo cờ đỏ búa liềm, rải truyền đơn, xuất bản và phát hành báo chí tiến bộ...  Đặc biệt, với sự kiện ngày 28/01/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về Pác Bó, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia cách mạng càng được đẩy mạnh. Tại đây, Người mở nhiều lớp huấn luyện cán bộ, tuyên truyền tổ chức thí điểm Việt Minh và các tổ chức cứu quốc; chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ Tám; quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh và đề ra chủ trương chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập báo “Việt Nam độc lập”, sáng tác nhiều tác phẩm thơ ca cách mạng, biên soạn, biên dịch nhiều tài liệu chính trị, quân sự, đồng thời chỉ đạo thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Thông qua đó, đã tuyên truyền, cổ vũ, tập hợp mọi lực lượng cách mạng rộng rãi trong quần chúng, góp phần quan trọng làm nên cuộc tổng khỏi nghĩa Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Tháng 5 năm 1948, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Cao Bằng - tiền thân của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ngày nay chính thức được thành lập do đồng chí Ngọc Văn Thùy làm Trưởng ban. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ghi dấu son đậm nét trong quá trình xây dựng và phát triển công tác Tuyên giáo Cao Bằng. Từ đây, tỉnh Cao Bằng chính thức có cơ quan tham mưu chuyên sâu cho Đảng về công tác tuyên huấn và trực tiếp chỉ đạo, thực hiện công tác tư tưởng trong toàn tỉnh. Trải qua nhiều tên gọi khác nhau (Ban Tuyên huấn, Ban Huấn học, Ban Tuyên truyền, Ban Huấn luyện, Ban Tuyên giáo), tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ có khác nhau (năm 1982, sáp nhập Ban Khoa giáo và Ban Tuyên huấn thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; năm 1988, sáp nhập Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng vào Ban Tuyên giáo), song về cơ bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng là cơ quan tham mưu cho Đảng bộ tỉnh mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh.

9 năm trường kỳ kháng chiến chổng thực dân Pháp (giai đoạn 1945- 1954): Công tác tuyên truyền, huấn học thời kỳ này đã nỗ lực tuyên truyền, động viên quần chúng nhân dân tích cực bảo vệ chính quyền cách mạng, thực hiện nhiệm vụ “kháng chiến kiến quốc”. Vừa tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái tăng gia sản xuất, xây dựng hậu phương vững chắc, vừa tham gia chiến đấu, phục vụ các chiến dịch, tập hợp sức mạnh của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng đóng góp xứng đáng vào chiến thắng chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947, chiến thắng chiến dịch Biên giới năm 1950, giải phóng Cao Bằng ngày 3 tháng 10 năm 1950, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (giai đoạn 1955-1975): Công tác tuyên giáo đã tuyên truyền, động viên nhân dân ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; cải tạo xã hội chủ nghĩa; tích cực xây dựng, củng cố hậu phương lớn miền Bắc vững mạnh, hậu thuẫn vững chắc cho tiền tuyến lớn miền Nam, chi viện sức người, sức của cho miền Nam với tinh thần "Tất cả cho tiền tuyến" để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược... góp phần cùng cả nước làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, thu non sông về một mối.

10 năm đầu cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội (giai đoạn 1975 - 1985): Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã tập trung phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh Chiến tranh biên giới tháng 2/1979 nổ ra và âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng thực sự rất gay go, quyết liệt. Song đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyên truyền, động viên sâu rộng trong nhân dân tin tưởng ở Đảng, ở thắng lợi của ta, ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh, vững tâm xây dựng cuộc sống mới.

Giai đoạn từ 1986 đến nay: qua gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, công tác tuyên giáo của tỉnh không ngừng được đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành và các phương tiện tham gia. Cơ quan tuyên giáo đã chủ động nghiên cứu, đề xuất những phương hướng, nội dung, nhiệm vụ sát với thực tiễn địa phương và yêu câu của câp ủy; góp phần giải quyết nhiều vấn đề lớn, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhất là về lĩnh vực chính trị, tư tưởng; kịp thời định hướng dư luận xã hội, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, lệch lạc. Trong những năm qua, ngành Tuyên giáo Cao Bằng đã hoàn thành tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa giáo và nghiên cứu, biên soạn lịch sử địa phương; tích cực tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức và lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả của cách mạng, chống âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội... Đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh không ngừng được củng cố, kiện toàn, có bước phát triển về số lượng và chất lượng, từng bước hiện đại về phương tiện kỹ thuật, công nghệ, trưởng thành về bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành; tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả 6 chương trình trọng tâm của tỉnh; tuyên truyền kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh (1499 - 2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong - lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (1/6/1904 - 1/6/2019); 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng (01/4/1930-01/4/2020); Tham mưu chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả 06 Đề án trong toàn Đảng bộ tỉnh; Tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dụng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biên”, “tự chuyến hóa” trong nội bộ”. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Kết quả công tác Tuyên giáo đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Kinh tế của tỉnh liên tục phát triển năm sau cao hơn năm trước: 18/18 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đạt và vượt kế hoạch, trong đó nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác xây dụng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả. Khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng được củng cố vũng chắc.

90 năm qua (1930 - 2020), công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh luôn gắn liền với quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, ngành Tuyên giáo Cao Bằng đã vượt qua bao cam go, thử thách, luôn kiên trung nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, không ngại gian khổ, hy sinh, nỗ lực phấn đấu không ngừng cho lý tưởng và sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó; góp phần quan trọng vào thành tựu chung của ngành Tuyên giáo cả nước. Qua từng thời kỳ cách mạng, bộ máy, tổ chức, cán bộ làm công tác Tuyên giáo có bước phát triển mạnh, ngày càng được hoàn thiện, đổi mới, nâng cao chât lượng, hiệu quả công tác, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của cấp ủy. Đội ngũ cán bộ, công chức các thế hệ làm công tác Tuyên giáo phấn khởi, tự hào vì đã cống hiến xứng đáng vào thắng lợi chung của sự nghiệp cách mạng của Đảng; luôn gương mẫu, tiên phong trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, góp phần trực tiếp vào sự thành công trong công tác xây dựng Đảng. Xứng đáng với niềm tin yêu, quý trọng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng.

Với những cố gắng và thành tích đạt được trong suốt quá trình rèn luyện và cống hiến vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì, được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; được Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tặng cờ thi đua, bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Hiện nay, đất nước ta đã và đang hội nhập sâu vào kinh tế thế giới với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn thách thức. Nhiều vấn đề mới đang được đặt ra đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của đảng phải nêu cao tính tiền phong, gương mẫu và bản lĩnh chính trị của người cán bộ trên mặt trận tư tưởng của đảng; chủ động nắm vững tình hình, bám sát thực tiễn, nắm bắt kịp thời, chính xác tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tăng cường tính dự báo, giáo dục, thuyết phục, tham mưu cho cấp ủy giải quyết kịp thời các vấn đề bức thiết trong đòi sống xã hội, nhất là các vấn đề, sự việc có tính chất phức tạp, nhạy cảm...

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 12

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 10


Hôm nayHôm nay : 3314

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 71243

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8958620Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng