Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

Kế thừa và phát triển quan điểm về đại đoàn kết toàn dân tộc, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đang (khoá IX) đã ban hành Nghị quyết về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, Cao Bằng đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ngày càng vững mạnh, phát huy tốt vai trò của mình theo chức năng, nhiệm vụ và ban hành các chủ trương về phát triển kinh tể - xã hội mang lại hiệu quả thiết thực.
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

Trong những năm qua, Cao Bằng đã quan tâm xây dựng những định hướng chính sách đối với các giai cấp, tầng lớp xã hội, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cụ thể:

Giai cấp Công nhân: 100% công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Hàng năm, 95% cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 100% doanh nghiệp nhà nước, 60% doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn, tổ chức Hội nghị người lao động. Đến nay, toàn tỉnh có trên 90% Công đoàn cơ sở (CĐCS) xây dựng được quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn với chính quyền cùng cấp; có trên 95% doanh nghiệp có tổ chưc công đoàn xây dựng và ký thỏa ước lao động tập thể, 70% CNVCLĐ được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tổ chức công đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong CNVCLĐ; tổ chức hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 314 nhà “Mái ấm công đoàn”, tặng 29.767 xuất quà trị giá 15,5 tỷ đồng; lập 82 dự án cho 701 gia đình CNVCLĐ vay vốn với tổng số tiền là 6,6 tỷ đồng để giải quyết việc làm, cải thiện cuộc sống.. qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến có sức lan tỏa rộng rãi.

Giai cấp Nông dân: Hội Nông dân là lực lượng nòng cốt trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và thực hiện các phong trào nông dân, như: “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, phong trào nông dân thi đua “Xây dựng nông thôn mới”; phong trào tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn; phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phong an ninh, nông dân xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng làng, xã văn hoá...đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Hội nông dân các cấp thường xuyên chăm lo việc củng cố, kiện toàn tổ chức Hội và phát triển hội viên. Đến nay, toàn tỉnh có 90.433 hội viên (chiếm 92% so với số hộ gia đình làm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hội Phụ nữ thường xuyên chăm lo phát triển xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh, công tác phát triển hội viên mới, nâng cao nhận thức, trình độ năng lực cho phụ nữ. Đến nay, toàn tỉnh có 2.551 chi hội, tổ phụ nữ. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ngày càng tăng về số lượng và nâng cao chất lượng; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 cấp tỉnh đạt 21,8%, tăng 7,26% so với nhiệm kỳ trước; cấp huyện đạt 21%, tăng 0 2% so với nhiệm kỳ trước; cấp xã đạt 24,5% tăng 5,4% so với nliiệm kỳ trước. Các cấp Hội phụ nữ tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến chị, em phụ nữ và hội viên các dân tộc thiểu số; tổ chức tập hợp, đoàn kết hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước,... Các cấp hội đã thực hiện uỷ thác với Ngân hàng chính sách xã hội cho hơn 22.600 hội viên vay vốn trên 473 tỷ đồng để phát triển kinh tế, đã giúp cho 1.425/7.744 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo.

Tổ chức Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Cao Bằng các cấp không ngừng phat triển vê số lượng và chất lượng: Tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 2.039 chi hội với 27.000 hội viên. Tỉnh đã xây dựng được 890 chi hội CCB tự quản, 199 câu lạc bộ pháp luật, có 585 hội viên hội CCB làm công an viên từ thôn, khu phố đến phó trưởng công an xã, thị trấn. Trong 15 năm qua, số hộ CCB nghèo đã giảm 7,56%; bình quân mỗi năm giảm 3,2%; số hộ khá và giàu tăng từ 32% lên 32,5%; bình quân mỗi năm tăng 0,7%; xóa được 861 nhà dột nát,...

Công tác xây dựng, phát triển Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên thường xuyên được quan tâm thực hiện, toàn tỉnh có 19 đơn vị huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc với 37.285 đoàn viên, trên 39.202 hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên, 269 đoàn cơ sở, 214 chi đoàn cơ sở và 3.347 chi đoàn. Tổng số đoàn viên, hội viên toàn tỉnh hiện có 76.487/130.108 thanh niên, đạt tỷ lệ tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia trong tổ chức Đoàn, Hội chiếm 58,78%. Các phong trào “Thanh niên lập nghiệp - Tuổi trẻ giữa nước ”, “5 Xung kích 4 đồng hành ”, “Xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và đồng hành với thanh niên lập thận lập nghiệp”, “Tuổi trẻ chung tay xay dựng nông thôn mới", …được triển khai thường xuyến, hiệu quả. Hiện nay, trên toàn tỉnh có 508 mô hình Thanh niên phát triển kinh tế với 2.580 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Đội ngũ trí thức tỉnh Cao Bằng có nhiều đóng góp to lớn trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; luôn được cấp uỷ, chính quyền quan tâm đào tạo bồi dưỡng, trình độ ngày càng tăng, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Nhằm giúp các xã thuộc 05 huyện nghèo của tỉnh thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, thực hiện dự án 600 phó chủ tịch UBND xã của Bộ Nội vụ, tỉnh Cao Bằng đã tuyển chọn 44 trí thức trẻ có trình độ đại học về làm Phó Chủ tịch UBND xã và 160 trí thức trẻ tham gia các tổ công tác tại 44 xã, thị trấn thuộc 5 huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Thông Nông, Hạ Lang và Hà Quảng. Sau 5 năm triển khai thực hiện đề án có 44/44 (100%) đội viên dự án được bố trí, xắp xếp vào các vị trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiêp vụ và năng lực của đội viên .

Các nhà doanh nghiệp được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm, coi trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến hết năm 2017 toàn tỉnh có 1.328 doanh nghiệp và 391 hợp tác xã. Hội doanh nhân trẻ đã có nhiều đóng góp trong thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội của địa phương; nhiều doanh nhân trẻ đã mạnh dạn đầu tư trang thiết bị hiện đại vào sản xuất, kinh doanh, góp phần đẩy nhanh tiến độ và chất lượng hoạt động của doanh nghiệp; quan tâm tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện do tỉnh phát động, tổng số tiền các hội viên đã đóng góp cho công tác từ thiện và an sinh xã hội trong 15 năm được trên 40 tỷ đồng.

Hội Người cao tuổi luôn nhận được sự quan tâm của các câp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tô quốc các cấp, các ngành; công tác xây dựng hội và phát triển hội viên luôn được đẩy mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có 13/13 huyện, thành phô thành lập Ban đại diện Người cao tuổi; 199/199 xã, phường, thị trấn có Ban chấp hành; có 1.958 chi, tổ hội với 46.082 hội viên. Với phong trào“Tuổi cao - Gương sáng”, Hội Người cao tuổi đã tích cực tuyên truyên xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xoá đói, giảm nghèo, xây dựng gia đình hiếu học, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở cơ sở; thực hiện tốt cuộc vận động xây dụng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; góp phần ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội tại địa phương.
Phát huy vai trò của chính quyền Nhà nước trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, chính quyền các cấp tư tỉnh đến cơ sở thường xuyên được củng cố, tăng cường và ngày một hoàn thiện; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành; đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng; các văn bản được ban hành đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền.

Khối đại đoàn kết toàn dân dựa trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức ngày càng được tăng cường; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được phát huy trên cơ sở ngày càng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động và hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, sâu sát, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đoàn viên, hội viên. Các chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc ngày càng có sức lôi cuốn đông đảo các thành viên tham gia. Đến nay, bằng nguồn kinh phí từ “Quỹ vì người nghèo” và các nguồn hỗ trợ khác đã hỗ trợ xay dựng, sửa chữa 9.268 nhà, với tổng trị giá là 92 tỷ đồng; hỗ trợ 1.881 em học sinh nghèo với tổng số tiền trên 725 triệu đồng; 5.889 hộ nghèo được hỗ trợ sản xuất tổng trị giá trên 2,7 tỷ đồng; thực hiện xã hội hóa chăm sóc người có công, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, tôn tạo lại các nghĩa trang liệt sĩ...với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.

Trong thời gian qua, các cấp uỷ Đảng từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo kịp thời đối vói công tác đại đoàn kết toàn dân tộc, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sát dân, sát cơ sở; thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; triển khai thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khoá XII); đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Từ năm 2003 đến hết năm 2017, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 10.281 đảng viên mới, nâng tông số đảng viên của Đảng bộ tỉnh lên 52.869 đảng viên. Tổng số tổ chức cơ sở đảng là: 760; đến nay 100% xóm, tổ dân phố có đảng viên và chi bộ Đảng.

Qua 15 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, phát huy được sức mạnh tổng hợp toàn dân, giành được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Hệ thống chính trị được củng cố và kiện toàn, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; kinh tế có bước phát triển quan trọng; thu hút đầu tư đạt được kết quả tốt; kết cẩu cơ sở hạ tầng được đầu tư, xây dựng; các làng nghề truyền thống cuả đồng bào dân tộc được khôi phục và phát triển; y tế - giáo dục có nhiều chuyển biến tốt, các hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm; đời sống của đồng bào dân tộc được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới,...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23, Tỉnh ủy Cao Bằng đã xác định một số giải pháp trọng tâm cần thực hiện như: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) trên cơ sở quán triệt sâu săc về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc về công tác dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; Tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, thực hiện co hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khoá X) về xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm củng cố tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động quần chúng, nhất là vùng dân tộc thiểu số ít người, vùng tôn giáo; Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với xoá đói, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc; phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, đưa tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành về thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong thơi gian tới.

Hữu Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn