Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS nhằm cung ứng nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế

Thứ hai - 06/09/2021 23:44
Phân luồng học sinh (PLHS) sau THCS là định hướng phân bổ tỷ lệ học sinh (HS) sau khi tốt nghiệp THCS hướng đi vào các luồng để tiếp tục học tập theo các chương trình giáo dục khác nhau hoặc tham gia vào thị trường lao động (TTLĐ), tùy thuộc vào năng lực, sở trường, nguyện vọng của bản thân học sinh và điều kiện thực tế, nhu cầu nhân lực của xã hội. Đây là vấn đề khó, cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các trường phổ thông, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và giáo dục đại học, các doanh nghiệp - đơn vị sử dụng nhân lực và cả học sinh, phụ huynh học sinh.
Ảnh: HN

Ảnh: HN

Xác định việc thực hiện PLHS sau THCS có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mỗi cá nhân và toàn xã hội. Nó góp phần cung ứng nguồn nhân lực với cơ cấu phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế, tạo cơ hội được học tập suốt đời cho mọi người, hướng tới xây dựng xã hội học tập, trong những năm qua, Cao Bằng đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt việc PLHS sau khi tốt nghiệp THCS theo hướng tăng nhanh tỉ lệ học sinh vào học ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề; đồng thời tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học nghề; hỗ trợ các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) dạy bổ túc văn hóa THPT gắn với dạy nghề; có cơ chế khuyến khích các cơ sở tuyển dụng học sinh sau THCS qua đào tạo nghề; tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được học liên thông lên các cấp học cao hơn. Qua đó, đã có những kết quả bước đầu nhưng vẫn còn không ít khó khăn, thách thức cần tiếp tục nỗ lực triển khai trong thời gian tới.

Nâng cao từ nhận thức đến hành động
Trong thời gian qua, việc nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng PLHS phổ thông được các cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm tổ chức thực hiện. Trong đó, để triển khai có hiệu quả công tác PLHS, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4324/KH-UBND, ngày 26/12/2018 về việc thực hiện Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan chuẩn bị các điều kiện, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các chính sách, bố trí nguồn lực để triển khai công tác PLHS sau THCS, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và nâng cao hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và phụ huynh học sinh, cộng đồng doanh nghiệp về công tác PLHS sau THCS nói chung và Đề án về giáo dục hướng nghiệp và định hướng PLHS của tỉnh nói riêng.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT đã chủ trì và phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, quán triệt về: Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị khóa X "về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn; Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng... đồng thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về PLHS trên Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở GD&ĐT,...
Để bảo đảm học sinh THCS có tri thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau THCS, cấp ủy và chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục (PCGD), nhất là PCGD THCS. Đến tháng 12/2020, toàn tỉnh có 161/161 đơn vị cấp xã; 10/10 đơn vị cấp huyện duy trì và giữ vững đạt chuẩn PCGD THCS (04/10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn mức độ 1, 05/10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn mức độ 2, 01/10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn mức độ 3.

Điểm sáng trong công tác PLHS sau THCS
Để bảo đảm học sinh sau THCS tiếp cận nghề nghiệp cũng như theo học PTTH và chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng, việc nâng cao chất lượng PLHS trong thời gian qua được ngành GD&ĐT đặc biệt quan tâm và thực hiện có hiệu quả, nhất là việc vận động những học sinh có năng lực, điều kiện tốt học liên thông lên các cấp học, không bỏ học giữa chừng và tư vấn hướng nghiệp cho những học sinh không có điều kiện học tiếp PTTH.

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT hằng năm trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 70%, số còn lại học tại các trung tâm GDNN-GDTX, học nghề hoặc tham gia lao động sản xuất (Cụ thể: Năm 2011, toàn tỉnh có tổng số học sinh tốt nghiệp THCS là 7.691 học sinh, trong đó số học sinh vào THPT là 5.180 chiếm tỷ lệ 67,35%; số học sinh vào trung tâm GDTX là 1.075 chiếm tỷ lệ 13,9%; số học sinh tiếp tục học tại các cơ sở GDNN đào tạo trình độ sợ cấp, trung cấp là 162 chiếm tỷ lệ 2,11%; luồng khác là 1.074 (không học tiếp, ở nhà, tham gia lao động,...), chiếm tỷ lệ 13,96%. Đến năm 2020, toàn tỉnh có tổng số học sinh tốt nghiệp THCS là 6.743 học sinh, trong đó: số học sinh vào THPT là 5.073 học sinh, chiếm tỷ lệ 75,23%; số học sinh vào trung tâm GDTX là 557 học sinh, chiếm tỷ lệ 8,26%; số học sinh tiếp tục học tại các cơ sở GDNN đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp là 450 học sinh, chiếm tỷ lệ 6,67%; luồng khác 663, chiếm tỷ lệ 9,83%.)...
Trong 05 năm gần đây, tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào Đại học, Cao đẳng bình quân hằng năm khoảng 37% trở lên.

Năng lực của các cơ sở GDNN, GDTX được nâng cao hơn
Nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập tại địa phương của học sinh, Cao Bằng đã quan tâm đầu tư nâng cao năng lực của các cơ sở GDNN, GDTX trên địa bàn tỉnh. Trong đó, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ thống hành chính nhà nước, tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện, trong đó có: Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 08/11/2018 của Tỉnh uỷ về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ thống hành chính nhà nuớc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch số 3831/KH-UBND, ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chúc lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 188/QĐ-UBND, ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Mạng lưới cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Thực hiện sáp nhập các trung tâm dạy nghề, trung tâm GDTX, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp công lập thành trung tâm GDNN - GDTX cấp huyện; sáp nhập trường trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng và trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật thành trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng; giải thể một số cơ sở có tham gia hoạt động GDNN không đủ điều kiện. Số cơ sở GDNN giảm từ 28 cơ sở xuống còn 15 cơ sở GDNN (gồm: 01 trường trung cấp nghề; 09 trung tâm GDNN-GDTX công lập cấp huyện, 01 trung tâm Dạy nghề tư thục, 04 cơ sở khác có tham gia hoạt động GDNN).

Các trung tâm GDNN - GDTX được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ dạy bổ túc văn hóa THPT gắn với dạy nghề. Trong đó: có 06 trung tâm GDNN-GDTX được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; Trường Trung cấp nghề sau khi sáp nhập có 31 phòng học lý thuyết, trong đó có 03 phòng học lý thuyết chuyên môn được lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy; 05 xưởng thực hành và 01 Trại thực hành phục vụ công tác đào tạo các ngành nghề: trồng trọt, chăn nuôi thú y, quản lý tài nguyên rừng, khuyến nông lâm...; Các xưởng thực hành được trang bị các thiết bị đào tạo phù hợp với nội dung của từng nghề, đặc biệt, trang thiết bị đào tạo của các nghề trọng điểm như: Nghề Vận hành máy thi công nền, Hàn, Công nghệ Sản xuất ván nhân tạo... được đầu tư mới, tạo điều kiện cho người học được thực hành, thực tập nâng cao tay nghề, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động.

Từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2020 - 2021, các trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn tỉnh đã huy động, tổ chức cho học viên vừa học văn hóa Chương trình GDTX cấp THPT kết hợp với học nghề cho số lượng là 4.534 học viên (Trong đó: Khối 10 là 2.029 học viên; khối 11 là 1.527 học viên; khối 12 là 978 học viên).

Thách thức đặt ra từ những tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác PLHS sau THCS trong thời gian qua tồn tại một số hạn chế như: Công tác giáo dục hướng nghiệp ở các trường THCS hiệu quả chưa cao; Đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm nên hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ hướng nghiệp; Cơ sở vật chất, kỹ thuật chưa đáp ứng cho công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng; Việc lựa chọn nghề của một số học sinh và cha mẹ học sinh còn theo tâm lý đám đông, tâm lý xã hội chạy theo bằng cấp chưa bám sát vào nhu cầu phát triển kinh tế và năng lực của học sinh; Việc phối hợp giữa Nhà trường với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh... để tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh chưa được tổ chức thường xuyên; Chất lượng đào tạo của một số cơ sở GDNN chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường và nhu cầu của người học; nhiều học sinh tốt nghiệp cơ sở GDNN chưa đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, thất nghiệp, không tìm được việc làm, hoặc làm việc không đúng với ngành nghề và trình độ được đào tạo...

Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế
Để thực hiện tốt công tác PLHS sau THCS, cần phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông trong việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục phổ thông, cha mẹ học sinh, học sinh và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc định hướng nghề nghiệp, PLHS sau THCS đối với tương lai của mỗi học sinh và sự phát triển cơ cấu nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế; trong đó, nhấn mạnh vai trò của GDNN đối với phát triển kinh tế, xã hội, phát triển con người; khẳng định con đường vào đại học hay không phải là con đường đi đến thành công duy nhất của mỗi con người.

Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp; quan tâm nghiên cứu, nắm bắt tâm lý học sinh, tổ chức tư vấn, hướng dẫn học sinh có định hướng phát triển kỹ năng nghề ngay trong quá trình học THCS.

Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; nâng cao chất lượng giảng, dạy nghề tại các trường GDNN, DGTX để hoạc sinh có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp thành thạo sau khi tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng.../.

Tác giả bài viết: Hữu Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

CÔNG TÁC XUẤT BẢN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 99

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 98


Hôm nayHôm nay : 12489

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 249868

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16460286

NHÃN HIỆU TẬP THỂTrang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng