Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Cao Bằng thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật tại địa phương và góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, trong thời gian qua, tỉnh Cao Bằng đã đề ra và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giảm chi phí tuân thủ pháp luật và nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật, qua đó đã đạt một số kết quả tích cực.
Hoạt động đối thoại với doanh nghiệp được các sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện

Hoạt động đối thoại với doanh nghiệp được các sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện

Theo hướng dẫn tại Văn bản số 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29/3/2019 của Bộ Tư pháp thì chi phí tuân thủ pháp luật được hiểu là các chi phí mà doanh nghiệp, người dân phải gánh chịu trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật. Chi phí tuân thủ pháp luật bao gồm: Chi phí hành chính; Chi phí đầu tư để tuân thủ quy định; Phí, lệ phí; Chi phí rủi ro pháp lý (nếu có); Chi phí không chính thức. Khi giảm chi phí tuân thủ pháp luật và nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật sẽ góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Vì vậy, UBND tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giảm chi phí tuân thủ pháp luật và nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật, qua đó đã đạt một số kết quả tích cực, cụ thể như:

Về xây dựng, hoàn thiện th chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật

Tính đến ngày 31/5/2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các sở ban ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 18 quyết định; tổng hợp 17 đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân (gồm 15 đề nghị xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật và 02 đề nghị xây dựng nghị quyết cá biệt); Tiến hành thẩm định đối với 25 hồ sơ gửi đến yêu cầu thẩm định; góp ý đối với 52 văn bản (trong đó có 04 văn bản có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, cụ thể gồm: Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh quy định chính sách đặc thù hỗ trợ Doanh nghiệp, Hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, kinh doanh tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập xuất khẩu hàng hóa và phối hợp thu phí qua các cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Băng; Dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ, Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng).

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4407/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 về công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Theo đó đã chỉ đạo Sở Tư pháp tiến hành tự kiểm tra đối với 18 văn bản quy phạm pháp luật (18 quyết định của UBND tỉnh) và tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền đối với 31 văn bản, trong đó có 15 văn bản là văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp huyện gửi đến để kiểm tra. Qua kiểm tra nội dung các văn bản phù hợp với Hiến pháp, Luật và các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên; không gây cản trở cho doanh nghiệp hoặc trái với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư kinh doanh.

20/20 sở ngành và 13/13 đơn vị huyện, thành phố đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong đó có các quy định liên quan đến doanh nghiệp và đầu tư kinh doanh tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao đã chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019. Các hoạt động giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp được tăng cường thực hiện thông qua các hình thức: giải đáp bằng văn bản, giải đáp thông qua mạng điện tử, giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Trong đó ưu tiên thực hiện bằng hình thức giải đáp trên cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND các huyện,thành phố.

Hoạt động đối thoại với doanh nghiệp được các sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện. Tính đến ngày 05/6/2019 đã có 09 sở, ngành tổ chức đối thoại chuyên đề theo ngành, lĩnh vực đối với các doanh nghiệp. Ngày 06 tháng 06 năm 2019, UBND tỉnh cũng đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ với Doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhà đầu tư 06 tháng đầu năm 2019 nhằm trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề ra những giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, thu hút đầu tư.

Việc tuyên truyền pháp luật cho doanh nghiệp đã được lồng ghép trong các cuộc thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra doanh nghiệp nhằm tránh việc thanh tra nhiều lần, chồng chéo, gây cản trở, khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh. Thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra đã lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với doanh nghiệp, tăng khả năng tiếp cận của doanh nghiệp đối với các chính sách của Nhà nước và chính sách đặc thù của tỉnh.

Tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp

Trong quý II/2019, Các sở, ngành đã tiếp nhận 08 đơn (02 đơn khiếu nại, 07 đơn kiến nghị, 01 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết) liên quan đến các vấn đề: nhà ở, xây dựng... Các đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết đơn đã thực hiện việc hướng dẫn và giải quyết các đơn kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật.

Về cải cách thủ tục hành chính

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, trong đó có các nội dung về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước. Trong quý II/2019 đã thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 72/ 163 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: kế hoạch và đầu tư, tư pháp, y tế.

Trên cơ sở rà soát và đề xuất của các đơn vị, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được cung cấp trên cổng dịch vụ công tỉnh Cao Bằng nhằm giúp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục hành chính ở mức độ hiện đại và thuận lợi nhất. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương thường xuyên tiến hành rà soát và chủ động đăng ký, cập nhật đối với các thủ tục có thể thực hiện ở mức độ 3,4.

Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng

Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp được quan tâm. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì tổ chức bồi dưỡng theo chuyên đề kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp như: tổ chức các khóa bồi dưỡng theo chuyên đề cho các đối tượng quản lý doanh nghiệp, cán bộ làm công tác pháp chế tại doanh nghiệp pháp luật về thuế, hải quan, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong kinh doanh, lao động việc làm, bảo hiểm... Đồng thời, thường xuyên tổ chức chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về trình độ, thái độ và kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức doanh nghiệp khi tham gia các quan hệ pháp lý với nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đã nêu trên, việc thực hiện giảm chi phí tuân thủ pháp luật và nâng hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật trên địa bàn tỉnh gặp một số khó khăn và tồn tại các hạn chế như: Việc tổ chức thi hành pháp luật về tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng còn đơn điệu, chưa đa dạng về hình thức triển khai; không có cơ sở để xác định có hay không có những chi phí không chính thức, “bôi trơn” mà doanh nghiệp phải chi phí trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý để kịp thời chấn chỉnh, xử lý kỷ luật công chức, viên chức…

Để tiếp tục nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật của tỉnh trong thời gian tới, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố cần triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ như: Tổ chức thực hiện việc rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy định không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp; Thường xuyên rà soát và kịp thời thực hiện việc công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ, đơn giản hóa;  chủ động tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về các quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh theo thẩm quyền để có biện pháp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị; Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tăng cường việc giải quyết thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh./.

Hữu Nghĩa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 2705

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47695

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8374927Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng