Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chính sách bảo hiểm

Thứ hai - 30/03/2020 14:04
Thông qua việc nghiêm túc tổ chức thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm tự nguyện, tổng số người tham gia các loại bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã tăng cao, đạt 527.035 người năm 2019, đạt 100,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.
Tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh Cao Bằng năm 2019 đạt 97,86% dân số

Tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh Cao Bằng năm 2019 đạt 97,86% dân số

Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quan tâm và ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đồng thời đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính theo hướng phục vụ,đã phối hợp thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính và 100% các cơ sở y tế đã thực hiện việc gửi dữ liệu đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT lên hệ thống thông tin giám định BHYT theo quy định; có trên 93% đơn vị sử dụng lao động đăng ký thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH. Công tác thông tin tuyên truyền về các chính sách BHXH, BHYT, BHTN được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tổ chức thực hiện các chính sách bảo hiểm.

Năm 2019, tổng số thu BHXH được 1.105,6 tỷ đồng, đạt 103,6% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong đó thu: BHXH bắt buộc đạt: 544,6 tỷ đồng, đạt 102,1% kế hoạch (KH); BHXH tự nguyện: 22,03 tỷ đồng, đạt 132% KH; BHTN: 32,3 tỷ đồng, đạt 104,5% KH; BHYT: 505,7 tỷ đồng, đạt 104,5% KH; lãi phạt chậm nộp là 1,06 tỷ đồng.
Số nợ là 13,08 tỷ đồng, bằng 1,23% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao, thấp hơn 0,17% so với chỉ tiêu giảm số phải thu được giao.

Công tác phát triển đối tượng, đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt kết quả tốt. Tổng số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 527.035 người, đạt 100,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, trong đó: Số đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là 37.367 người, đạt 100% KH ; số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 7.513 người, đạt 112,4% KH (năm 2019, tăng trưởng mới được 5.072 người tham gia, gấp trên 2 lần so với số người tham gia trong hơn 10 năm qua); số đối tượng tham gia BHTN là 27.317 người, đạt 99,95% KH; số đối tượng tham gia BHYT là 519.522 người, đạt 100,1% KH. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 97,86% dân số, vượt 2,56% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao (95,3%).  Phát triển tăng mới được 200 doanh nghiệp, với 398 lao động đăng ký tham gia.

Công tác chi trả lương hưu, các chế độ trợ cấp BHXH, cấp ứng, thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT được tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thụ hưởng. Trong năm đã giải quyết trên 10.000 trường hợp hưởng hưu trí và các chế độ BHXH khác. Tổng số chi BHXH, BHYT, BHTN là 1.616,4 tỷ đồng, trong đó: Chi các chế độ BHXH, BHTN là 1.301,4 tỷ đồng; Chi KCB BHYT phát sinh tại tỉnh năm 2019 khoảng 315 tỷ đồng.

Công tác quản lý quỹ khám chữa bệnh khám chữa bệnh BHYT được tổ chức thực hiện theo quy định, đã ký hợp đồng KCB BHYT với 22 cơ sở KCB, tổ chức giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT phát sinh cho trên 700 nghìn lượt KCB với số tiền trên 315 tỷ đồng, chiếm 80,5% dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong quá trình giám định, kiểm tra đã từ chối thanh toán khoảng 4 tỷ đồng. Ngoài ra, đã thực hiện thẩm định, thanh toán bổ sung chi phí năm 2017, 2018 liên quan đên định mức cơ cấu giá theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam cho các cơ sở KCB với số tiền trên 7,8 tỷ đồng.

Trong năm 2019 đã cấp trên 7 nghìn sổ BHXH, đạt tỷ lệ 100% người tham gia BHXH đã được cấp sổ BHXH. Hoàn thành công tác cấp đổi và gia hạn thẻ BHYT năm 2019 theo mã số BHXH cho tất cả các đối tượng tham gia BHYT từ ngày 20/12/2018. Đến ngày 20/12/2019 đã hoàn thành việc cấp đổi và gia hạn thẻ BHYT năm 2020 cho tất cả các đối tượng tham gia BHYT.

Nhằm mục đích kiểm tra việc tổ chức thực hiện tốt chính sách, chế độ BHXH, BHYT, kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm, khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, quản lý, sử dụng quỹ BHXH, quỹ BHYT đảm bảo an toàn, hiệu quả, cơ quan chức năng đã tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với 120 đơn vị, đạt 112% KH (trong đó, thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với 45 đơn vị, thanh tra đột xuất đối với 10 đơn vị). Sau thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị truy thu, thu hồi về quỹ BHXH, BHYT trên 1,6 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHTN đối với 04 đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) với tổng số tiền xử phạt trên 125 triệu đồng. Tiếp 26 lượt công dân, giải quyết 15 đơn thư hỏi về chế độ, chính sách BHXH và các vấn đề liên quan đến thẻ BHYT.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện các chính sách bảo hiểm trên địa bàn tỉnh còn tồn tại một số hạn chế như: một bộ phận các doanh nghiệp quy mô nhỏ, sử dụng ít lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc, BHYT cho người lao động hoặc có tham gia nhưng chưa hết số lao động có trong đơn vị; một số lực lượng lao động chưa tham gia BHXH (theo số liệu thống kê hiện toàn tỉnh có khoảng 283.600 lao động trong độ tuổi, nhưng đến nay mới có 44.880 người tham gia BHXH, chiếm tỷ lệ 15,82% lực lượng lao động); tình trạng doanh nghiệp chậm chuyển tiền đóng, nợ đóng, tham gia không đúng mức đóng, một số doanh nghiệp nợ đọng kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; hầu hết các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn chưa cung cấp được quy trình kỹ thuật của các dịch vụ kỹ thuật đơn vị đang thực hiện; qua thanh tra, kiểm tra, giám định phát hiện một số cơ sở KCB thanh toán chưa đúng quy định về thuốc, vật tư y tế, dịch vụ y tế; một số cơ sở KCB BHYT thực hiện việc chuyển dữ liệu chi phí KCB BHYT lên hệ thống thông tin giám định BHYT chưa được kịp thời khi bệnh nhân ra viện...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên và tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chính sách về bảo hiểm, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 25-CTr/TU, ngày 29/6/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Kế hoạch số 2939/KH-UBND, ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU của Tỉnh ủy; Bảo hiểm xã hội tỉnh tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động nghiệp vụ; ứng dụng và khai thác hiệu quả hệ thống thông tin giám định BHYT để kiểm soát các chi phí bất hợp lý tại các cơ sở KCB BHYT; nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi và hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân; Thực hiện tốt các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm thuận lợi, kịp thời, đầy đủ quyền lợi hợp pháp của người tham gia, thụ hưởng; Phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát, xác định, phân loại việc tham gia BHXH, BHYT của các đơn vị sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thu nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Hữu Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 24


Hôm nayHôm nay : 1167

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 159296

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9441191Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng