Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh

Thứ năm - 10/09/2020 20:42
Thực hiện Kết luận số 114-KL/TVV, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá XI) về Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp và sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ Cao Bằng về công tác dân vận, chính quyền, cơ quan Nhà nước đã cụ thể chế hóa thành quy chế trong chỉ đạo, điều hành, kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, nhất là việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó đã đã góp phần phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh trong các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương.
Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện công tác dân vận gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; phân công lãnh đạo phụ trách và cử cán bộ theo dõi công tác dân vận; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp gắn với các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua dân vận khéo. Thông qua các quy định, quy chế làm việc cấp ủy, chính quyền các đơn vi đã quan tâm thực hiện lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức mở rộng dân chủ theo phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”, từng bước phát huy và nâng cao quyền làm chủ của nhân dân.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch đã được các đơn vị thực hiện khá nề nếp, nhất là trong việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, giấy tờ, thời gian, công chức giải quyết công việc,... tại bộ phận “nhận và trả kết quả”. Đã thực hiện thông báo công khai các dự án đầu tư, các vấn đề liên quan theo quy định... để nhân dân biết, tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được cơ quan nhà nước tiếp tục quan tâm, nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết theo quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, tố cáo. Các cơ quan, đơn vị đã công khai địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng, lập hòm thư để tiếp nhận ý kiến của công dân, doanh nghiệp; ban hành Quy chế, phân công lãnh đạo, lịch thời gian để tiếp công dân theo quy định. Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tiếp nhận 35 đơn tố cáo, kiến nghị, khiếu nại; giải quyết xong 06 đơn; chuyển cấp 04 đơn; trả lại người tố cáo 03 đơn; lưu UBKT ĐUK 03 đơn; 01 đơn đang xem xét; 01 đơn người tố cáo xin rút.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính ở các ngành, các đơn vị liên quan đến doanh nghiệp và người dân. Thực hiện quy chế dân chủ gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, điều hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và người dân đến giao dịch được công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện...; góp phần làm trong sạch bộ máy, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của cơ quan nhà nước, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính.

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm xây dựng quy định, quy chế nội bộ, phù họp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện QCDC đã phát huy sức mạnh của tập thể; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, không khí làm việc tại cơ quan, đơn vị ngày càng dân chủ, đồng thời đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các loại hình doanh nghiệp đã chủ động hơn việc phát huy dân chủ theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP, ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tham gia ý kiến trong quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

Các đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức; từng bước xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức một cách họp lý. Triển khai xây dựng vị trí việc làm; đổi mới cơ chế, chính sách tuyển dụng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức. Quá trình thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện công khai, dân chủ. Chất lượng và cơ cấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có sự chuyển biến tích cực.

Cấp uỷ, chính quyền các đơn vị đã quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện công tác dân vận ngày càng thiết thực hơn, thể hiện rõ qua việc phối hợp giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, khai thác khoáng sản, tham gia tuyên truyền, đấu tranh với tổ chức bất hợp pháp, đạo lạ, các hoạt động tôn giáo trái pháp luật... Hệ thống dân vận, Mặt Trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị đã tích cực phối hợp để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, lấy công tác dân vận để giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở; nắm bắt kịp thời những băn khoăn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tham mưu, đê xuất với cấp uỷ, chính quyền có giải pháp chỉ đạo và giải quyết.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh tồn tại một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ở một số ít cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên; Công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc của tổ chức, công dân; tiến độ thực hiện cải cách hành chính còn chậm; Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ở một số nơi chưa nghiêm túc, nội dung “dân bàn” và “dân giám sát, kiểm tra” còn mang tính hĩnh thức, chưa cụ thể nên hiệu quả đạt được còn thấp; Sự phối hợp ở một số ngành chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ. Công tác triển khai, kiểm tra, đôn đốc, sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận,... của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận ở một số cơ quan chưa được quan tâm; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán ừiệt và tổ chức thực hiện có hịệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ...

Để kịp thời khắc phục những hạn chế trên, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác dân vận, các cơ quan Nhà nước cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đổi mới phương thức tuyên truyền, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy Nhà nước; Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận.../.

T.N

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

CÔNG TÁC XUẤT BẢN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 90


Hôm nayHôm nay : 3551

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 356585

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 17075352

NHÃN HIỆU TẬP THỂTrang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng