Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính từng bước tiến tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp và phục vụ

Thực hiện kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2020, chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh đã tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác CCHC thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động công vụ; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), qua đó đã được một số kết quả tốt.
Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính từng bước tiến tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp và phục vụ

Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính từng bước tiến tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp và phục vụ

Nhằm đẩy mạnh công tác CCHC, tỉnh đã ban hành một số văn bản chỉ đạo, điều hành tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); Kế hoạch ứng dụng CNTT; Kế hoạch kiểm tra CCHC;  Xây dựng Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 … , đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát kỷ luật, kỷ cương hành chính, trong đó đã tiến hành kiểm tra tại 09 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Công tác thông tin tuyên truyền về CCHC tỉnh Cao Bằng được đẩy mạnh, trong đó đã chọn ra 14 tác phẩm của các đơn vị đạt giải và một số tiểu phẩm đặc sắc, có chất lượng tốt, được ghi hình trong Hội thi sáng tác và đóng tiểu phẩm tuyên truyền về CCHC năm 2019 để tuyên truyền; thực hiện phát sóng trên truyền hình tỉnh 144 tin về CCHC trong nước và của tỉnh, 24 phóng sự về việc thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh; Báo Cao Bằng thực hiện được 24 tin, bài về CCHC.

Để tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện công tác CCHC, tỉnh đã thực hiện nghiêm túc quy trình xây dựng và ban hành văn bản theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2015, cụ thể: đã góp ý đối với 93 dự thảo VBQPPL; tự kiểm tra đối với 21 quyết định của UBND tỉnh, 14 nghị quyết của HĐND tỉnh; kiểm tra đối với 66 văn bản của HĐND, UBND cấp huyện; tiến hành thẩm định đối với 17 dự thảo văn bản và ban hành Quyết định về công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ.

Công tác cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tỉnh đã ban hành kế hoạch phân công cụ thể nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh, tổ chức chạy thử 534 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; Hệ thống thông tin một cửa điện tử đã được triển khai thực hiện đến 161/161 xã, phường, thị trấn; đã tiếp nhận giải quyết qua phần mềm 35.257 hồ sơ TTHC (trong đó: giải quyết đúng hạn 31.533 hồ sơ, giải quyết trễ hạn 1.796 hồ sơ, đang giải quyết 1.928 hồ sơ). Hệ thống kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền đã tiếp nhận, xử lý 210 phản ánh, kiến nghị.

Cao Bằng đã thực hiện sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của 6 huyện và 76 xã, thị trấn theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng. Đồng thời ra quyết định sáp nhập, thành lập, tổ chức lại, đổi tên các đơn vị sự nghiệp công lập, các UBND thuộc 3 huyện Trùng Khánh, Hà Quảng, Quảng Hòa; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành liên quan đến việc sáp nhập 03 đơn vị hành chính; phê duyệt vị trí việc làm sau giải thể, sáp nhập, ra quyết định giao biên chế công chức trong các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện: 2.101 biên chế; Đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2020: 16.597 biên chế.

  Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,công chức, viên chức, tỉnh đã tổ chức đánh giá quyết định xếp loại đối với 68 cán bộ, công chức; đề xuất mức xếp loại đối với 38 cán bộ, công chức diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã  đối với 386 cán bộ, công chức cấp huyện của 06 huyện, 1.516 cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo tinh gọn bộ máy, phù hợp với trình độ chuyên môn đào tạo gắn với vị trí việc làm.

Việc ứng dụng CNTT và duy trì hệ thống ISO trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2020 được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, trong đó: phần mềm quản lý văn bản VNPT-iOffice đã kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến 100% đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan gắn với chữ ký số được tăng cường mạnh mẽ với 1.201 chứng thư số; 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử; thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng và chỉ đạo, giao các cơ quan, đơn vị tham mưu, xây dựng triển khai một số nhiệm vụ như: Triển khai xây dựng nền tảng đô thị thông minh, dịch vụ đô thị thông minh...; Tỉnh đã cho chủ trương thí điểm xây dựng Trung tâm giám sát an toàn an ninh mạng (SOC). Hệ thống phòng chống mã độc tập trung EDR của tỉnh đã triển khai cài đặt trên 1.390 máy tính, kết nối đến hệ thống phòng chống tập trung và thực hiện áp dụng và duy trì hệ thống ISO trên địa bàn tỉnh tại 72 cơ quan, đơn vị và đã thực hiện công bố phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có 13 đơn vị đã có quyết định ban hành chuyển đổi áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 900:2015.

Bên cạnh những kết quả trên, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh tồn tại một số hạn chế như: Công tác thực hiện báo cáo định kỳ của một số cơ quan đơn vị còn chưa nghiêm túc; công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến chưa hiệu quả; việc giải quyết hồ sơ TTHC còn tình trạng bị trễ hạn… 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế về CCHC trong 6 tháng cuối năm 2020, tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC; Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ CCHC nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn, thẩm định các cơ quan, đơn vị xây dựng đề án vị trí việc làm theo Nghị định 62/2020/NĐ-CP; Tăng cường hoạt động của Tổ kiểm tra, giám sát thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 12/CT-UBND, Chỉ thị số 01/CT-UBND của tỉnh và việc triển khai thực hiện văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị; Duy trì và cập nhật có hiệu quả Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0 của tỉnh theo đúng quy định; Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Hoàn thành áp dụng chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo kế hoạch; Triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2020.
 

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 11

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 9


Hôm nayHôm nay : 222

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13893

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8774015Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng