Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ

Thực hiện Chương trình số 12-CTr/TU, ngày 09/5/2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng về Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ giai đoạn 2016-2020, Tỉnh ủy đã ban hành 03 Đề án và 01 Kế hoạch để cụ thể hóa Chương trình, gồm: Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ giai đoạn 2016-2020; Đề án Đào tạo lý luận chính trị đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ, cán bộ nguồn lãnh đạo quản lý trẻ giai đoạn 2016 - 2020; Đề án Luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017 - 2020.
Tập huấn tin học cho đối tượng là cán bộ lãnh đạo cấp xã. Ảnh minh họa.

Tập huấn tin học cho đối tượng là cán bộ lãnh đạo cấp xã. Ảnh minh họa.

Sau hơn 2 năm thực hiện Chương trình, toàn tỉnh đã cử 87 cán bộ lãnh đạo phòng, ban, các đơn vị trực thuộc để đào tạo sau đại học tại các cơ sở đào tạo có chất lượng, uy tín, trong đó đào tạo các chuyên ngành giáo dục 30 đồng chí; bác sĩ chuyên khoa I và trình độ thạc sĩ về y tế 37/41 đồng chí (đạt 90%); chuyên ngành Kinh tế và quản lý thương mại 01/10 đồng chí (đạt 10%); chuyên ngành quản lý văn hóa 04/04 đồng chí (đạt 100%); chuyên ngành quản lý kinh tế, quản lý công, chính sách công, xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 15 đồng chí.

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính cho 47 đồng chí, đạt 39,16%; ngạch chuyên viên cao cấp 25 đồng chí, đạt 41,6%. Bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế, quản lý ngành, lĩnh vực đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ mới được bổ nhiệm được các cơ quan, đơn vị quan tâm chú trọng, góp phần từng bước nâng cao chất lượng tham mưu, chất lượng công tác quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ. Có 71 đồng chí là lãnh đạo các sở, ngành hoặc được quy hoạch các chức vụ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tham gia bồi dưỡng kỹ năng lãng đạo quản lý cấp sở và tương đương, đạt 71%; 34 đồng chí thuộc đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ là lãnh đạo cấp phòng được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành và tương đương tham gia bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương, đạt 17%. Cử 36 cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 2 tại Trường Quân sự Quân khu I và chọn cử 360 cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 tại Trường Quân sự tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã quan tâm chọn cử cán bộ, lãnh đạo, quản lý trẻ có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ tham gia các khoá bồi dưỡng ngắn hạn tại nước ngoài do các tổ chức trong nước và quốc tế tài trợ, kết quả đã cử 04 cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc tại Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc theo Chương trình Đề án 165, Ban Tổ chức Trung ương; 05 công chức, viên chức đi bồi dưỡng tiếng Trung Quốc (01 năm) tại Tịnh Tây, Quảng Tây, Trung Quốc. Khuyến khích cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý tự học nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT trong công tác lãnh đạo, quản lý phù hợp với chức danh, chức vụ đảm nhiệm.

Đào tạo nâng cao về lý luận chính trị được các cấp, các ngành trong tỉnh đặc biệt quan tâm nhằm thực hiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, góp phần phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Từ tháng 9/ 2016 đến nay đã chọn cử 321 cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tham gia học cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực I, đạt 178,3% kế hoạch. Tổ chức khai giảng được 33 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, với 2.279 học viên tham gia học, trong đó tỷ lệ học viên là cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ đương chức và quy hoạch (bao gồm cả chức danh chủ chốt cấp xã) ở độ tuổi nam dưới 45 và nữ dưới 40 tuổi khoảng 1.820 học viên, chiếm 80%. Chỉ đạo thực hiện luân chuyển 20/40 cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, bằng 50% kế hoạch, trong đó: luân chuyển từ tỉnh về huyện 11 đồng chí; luân chuyển từ huyện về tỉnh 01 đồng chí; luân chuyển ngành sang ngành 08 đồng chí.

Nhìn chung, qua hơn 2 năm thực hiện Chương trình, công tác đào tạo nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, lý luận chính trị... được các ngành, các cấp quan tâm chú trọng, qua đó từng bước nâng cao chất lượng công tác tham mưu, quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ. Tuy nhiên, việc thực hiện Chương trình còn gặp một số hạn chế, như: Chưa chọn cử được cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ đi đào tạo sau đại học đối với các chuyên ngành thuộc lĩnh vực công nghệ, nông nghiệp, kinh tế đối ngoại, du lịch; Việc bồi dưỡng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ còn ít, chưa đạt chỉ tiêu đề ra; Chưa tổ chức được các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung trình độ sơ cấp trở lên (tương đương A1, A2 khung tham chiếu Châu Âu)... nguyên nhân là do một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự quan tâm, chú trọng về chuyên ngành đào tạo tương ứng với vị trí quy hoạch; Thời gian tổ chức một số lớp bồi dưỡng vào dịp cuối năm nên cũng gây khó khăn nhất định cho các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức được cử tham gia lớp bồi dưỡng. Một số đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, yêu cầu của Chương trình số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy; chưa coi trọng đúng mức công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng cán bộ, chưa sắp xếp được thời gian để bố trí cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng; Một số ít đơn vị công tác quy hoạch, đào tạo và bố trí sử dụng cán bộ đôi khi chưa sát với thực tế, xác định khung năng lực của cán bộ còn chung chung, dẫn đến việc chọn cử đi đào tạo sau đại học chuyên ngành chưa sát với ngành, lĩnh vực và vị trí công tác; Cơ sở vật chất còn khó khăn và hạn chế; kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng theo kế hoạch.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chương trình, trong thời gian tới các cấp, ngành, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp đề ra của Chương trình; Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các Ban chỉ đạo, phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị trong thực hiện Chương trình... nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có kiến thức chuyên môn sâu, có năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý, có kinh nghiệm thực tiễn, tư duy đổi mới, phong cách làm việc khoa học, chuyên nghiệp, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương./.

Tác giả bài viết: Hoàng Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 17


Hôm nayHôm nay : 4643

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20755

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8347987Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng