Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Năm 2020, Cao Bằng quyết tâm hành động với phương châm "Kỷ cương, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả”

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh giai đoạn 2016-2020, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Phát huy và kế thừa những kết quả đạt được của các năm trước, năm 2020, UBND tỉnh đề ra phương châm hành động: “Kỷ cương, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả" với những nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo điều hành đã đề ra trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ - CP của Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ XVI.
Cao Bằng luôn đề cao việc thực hiện nhiệm vụ: nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

Cao Bằng luôn đề cao việc thực hiện nhiệm vụ: nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

 Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của Cao Bằng đã được đề ra cụ thể như sau:
 1. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,5%.
 2. GRDP bình quân đầu người 3,33 triệu đồng.
 3. Thu ngân sách trên địa bàn trên 1.800 tỷ đồng.
 4. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 275,5 ngàn tấn.
 5. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua địa bàn (bao gồm cả giá trị hàng hóa giám sát) đạt 2.370 triệu USD. Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu đăng ký tại địa bàn 120 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu đăng ký tại địa bàn đạt 600 triệu USD; giá trị hàng hóa giám sát đạt 1.650 triệu USD).
 6. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%.
 7. Mỗi huyện, thành phố tăng thêm ít nhất 01 trường chuẩn quốc gia.
 8. Mức giảm tỷ suất sinh 0,089%o, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,88%.
 9. Có 15 bác sỹ/vạn dân; 100% trạm y tế xã có bác sỹ đến làm việc; tỷ lệ số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã đạt 65,3%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,5%.
 10. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cuối năm 2020 còn dưới 17,8%.
 11. Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa 85%; tỷ lệ làng, xóm, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa 55%; tỷ lệ cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa 95%; tỷ lệ xóm có nhà văn hóa 80,7%.
 12. Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên.
 13. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 45%, trong đó đào tạo nghề 33%.
 14. Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm đạt 5 xã trở lên.
 15.  Tỷ lệ che phủ rừng 55%.
 16.  Phấn đấu đạt trên 95% dân cư thành thị được dùng nước sạch, trên 90% dân cư nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh.
 17.  Phấn đấu 10% số hộ chăn nuôi đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà so với năm 2015 (2.578 hộ).
Để thực hiện được các chỉ tiêu trên, Cao Bằng đã xác định cần làm tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI) và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn.

Hai là: Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V; tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua giai đoạn 2016- 2020, trọng tâm là các phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cao Bằng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019 - 2025.

Ba là: Thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược, đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm các nguồn lực cho nền kinh tế; thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác trọng tâm của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế; tiếp tục tập trung, huy động mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới; phát huy nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại.

Bốn là: Đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn với chính sách
tinh giản biên chế; tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và nâng cao hiệu quả, tạo thuận lợi cho tổ chức công dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch, thuận tiện.

Năm là: Từng cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Trong đó, các cơ quan hành chính nhà nước, lực lượng vũ trang tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang đạo đức, công tâm, kỷ cương, vì nhân dân phục vụ; các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tập trung phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; các doanh nghiệp thi đua thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đảm bảo đúng, đủ, vượt chỉ tiêu kế hoạch; tích cực tham gia góp sức vì cộng đồng, an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo.

Sáu là: Chú trọng công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; kịp thời tôn vinh các mô hình mới, nhân tố mới, các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc tạo sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, địa phương và xã hội; tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến tại các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V.

Bảy là: Thực hiện công tác khen thưởng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Các tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thể hiện tính tiêu biểu xuất sắc, nổi trội, có phạm vi lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, người công tác tại địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Tám là: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phong trào thi đua, công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh với nội dung và hình thức phong phú. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản mới quy định về công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt là tư tưởng của Bác về thi đua ái quốc; những kết quả đạt được qua các phong trào thi đua; các điển hình và nhân tố mới trong các phong trào thi đua; các hoạt động chào mừng Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

BBT
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 15

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 3991

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 72908

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8529753Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng