Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Một số kết quả thực hiện cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng trong 6 tháng đầu năm 2019

Một số kết quả thực hiện cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng trong 6 tháng đầu năm 2019

Một số kết quả thực hiện cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng trong 6 tháng đầu năm 2019

Công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) đã được các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tập trung triển khai ngay từ đầu năm. Việc triển khai các giải pháp quản lý, điều hành chung về CCHC và tại các cơ quan đơn vị đã đi vào nề nếp, chủ động và kịp thời hơn trước. Kế hoạch CCHC của từng cơ quan, địa phương đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch CCHC của tỉnh, đồng thời có sự nghiên cứu cụ thể hóa để đáp ứng tốt thực tiễn hoạt động quản lý của từng ngành, địa phương.
Thực hiện nghiêm túc quy trình xây dựng và ban hành văn bản theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015, công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh bảo đảm thời gian, chất lượng, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm đính. Các văn bản ban hành đảm bảo tính khả thi, góp phần vào công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực đời sống, kinh tế, chính trị xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã góp ý và tổng hợp góp ý đối với 55 dự thảo văn bản, bao gồm: 01 dự thảo Luật, 02 dự thảo Nghị định, 03 dự thảo Nghị quyết, 32 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và 17 văn bản không phải văn bản QPPL; thẩm định đối với 14 hồ sơ gửi đến yêu cầu thẩm định (14 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh); …

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được tổ chức và thực hiện tốt. Tính đến ngày 31/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành 14 Quyết định công bố danh mục TTHC trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở, ngành như: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường...). Trong đó, công bố mới 100 TTHC; sửa đổi, bổ sung 102 TTHC; thay thế 02 TTHC; bãi bỏ 87 TTHC. Công khai kịp thời trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC các TTHC mới được ban hành; xóa bỏ các TTHC đã bị bãi bỏ.

Việc cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC luôn được quan tâm thực hiện, đã thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 88 TTHC trên tổng số 204 TTHC được công bố mới, đạt tỷ lệ 43,14% số TTHC. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục duy trì cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định TTHC để nâng cao chất lượng quy định hành chính, giám sát việc thực hiện giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính địa phương qua các kênh thông tin như: hòm thư góp ý, điện thoại đường dây nóng...

UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tính đến ngày 31/5/2019, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Cao Bằng là 2.054 TTHC, trong đó: cấp tỉnh 1.723 TTHC, cấp huyện 218 TTHC, cấp xã 113 TTHC.

Hiện nay, 19/19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 13/13 đơn vị hành chính cấp huyện tiếp tục duy trì thực hiện giải quyết TTHC trên Phần mềm Hệ thống một cửa liên thông hiện đại (VNPT-iGate). Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận giải quyết qua phần mềm 17.725 hồ sơ TTHC. Trong đó, giải quyết trước hạn 14.980 hồ sơ; giải quyết đúng hạn 1.393 hồ sơ; giải quyết trễ hạn 582 hồ sơ.

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tiếp tục được rà soát, kiện toàn tổ chức bên trong các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, phân định cụ thể chức năng, phạm vi quản lý của các ngành, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, quy chế hóa các mối quan hệ phối hợp công tác, quản lý liên ngành, lĩnh vực. Ban hành quy định sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bên trong của 18 sở, ban, ngành; thành lập, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể đối với 19 đơn vị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

UBND tỉnh thực hiện công tác tổ chức cán bộ (bổ nhiệm, điều động) đối với 13 trường hợp; thực hiện chế độ, chính sách đối với 66 cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định tuyển dụng công chức đối với 04 sinh viên cử tuyển. Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018 theo Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện quản lý theo vị trí việc làm và thực hiện chế độ chính sách vói 264 trường hợp; Tổng hợp kết quả thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng các cơ quan đơn vị báo cáo Bộ Nội vụ theo quy đinh.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã phê duyệt, chọn cử 29 công chức, viên chức tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ tại các cơ sở đào tạo trong nước ; 01 viên chức tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ tại nước ngoài (Trung Quốc). Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan và các cơ sở đào tạo tổ chức 10 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, lãnh đạo quản lý, ngoại ngữ cho 576 cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành và giải quyết công việc hành chính có liên quan đến người dân, tổ chức. Các hệ thống công nghệ thông tin dùng chung phục vụ hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh vận hành ổn định, được bảo đảm an toàn thông tin. Phần mềm quản lý văn bản VNPT-iOffice đã kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến 100% đơn vị hành chính cấp xã. Hệ thống thư điện tử công vụ phục vụ cho cán bộ, công chức của các cơ quan nhà nước tỉnh đã được xây dựng, có đủ chức năng, tính năng kỹ thuật theo tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu sử dụng. 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện thành phố duy trì, cập nhật thông tin về hoạt động của cơ quan, đơn vị trên Trang thông tin điện tử. Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp trên cổng dịch vụ công tỉnh Cao Bằng (mức độ 3: 584; mức độ 4: 178).

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 77 đơn vị đang thực hiện áp dung và duy trì hệ thống ISO vào hoạt động của đơn vị. Trong đó, cả 77/77 đơn vị đã thực hiện công bố phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 19/2014/QĐ- TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được,  công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm 2019 còn một số hạn chế như: một số cơ quan, đơn vị gửi kế hoạch, báo cáo về công tác CCHC còn chậm; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông còn tình trạng hồ sơ trễ hẹn; nguồn kinh phí đầu tư ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước còn thiếu, trang thiết bị bắt đầu xuống cấp, hư hỏng nên ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả trong hoạt động giải quyết TTHC; việc tuyên truyền hướng dẫn người dân tham gia và sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ở các cơ quan, đơn vị còn hạn chế, người dân ngại tham gia, do tâm lý muốn trực tiếp đến cơ quan nhà nước nộp hồ sơ để nhận phiếu hẹn.

Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như: Rà soát, kiện toàn tổ chức bên trong, sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước của các cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Trung ương; tiếp tục thực hiện đúng cơ chế quản lý sử dụng tài chính - ngân sách nhà nước; tăng tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách nhà nước, đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiệu quả; Triển khai các giải pháp bảo đảm năng lực hạ tầng CNTT để phục vụ vận hành, khai thác, sử dụng các hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và kết nối thông suốt giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính;  Phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức lớp bồi dưỡng theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019…


Tác giả bài viết: TN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 24

Máy chủ tìm kiếm : 12

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 3461

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 65741

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8392973Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng