Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Tổ chức Công đoàn Việt Nam đến nay đã có truyền thống 91 năm vẻ vang tính từ ngày thành lập (28/7/1929-28/7/2020). Trải qua các thời kỳ cách mạng, Công đoàn luôn làm tốt nhiệm vụ vận động, tổ chức và tập hợp công nhân lao động một lòng đoàn kết, gắn bó với nhau dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, tổ chức Công đoàn đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng phát triển, lớn mạnh và đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam ra đời và phát triển gắn liền với quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp những năm cuối thế kỷ XIX. Trước khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược, xã hội Việt Nam vẫn là một xã hội phong kiến với hai giai cấp cơ bản là giai cấp địa chủ phong kiến và giai cấp nông dân; duy trì nền kinh tế lạc hậu dựa vào sản xuất tiểu nông là chính, cơ sở kinh tế công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển. Sự ra đời của Chi bộ Cộng sản đầu tiên (3/1929), đặc biệt là sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng (6/1929) là kết quả của quá trình vận động, tổ chức công nhân mà đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là một trong những sáng lập viên và giữ vai trò quan trọng. Trên cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được Trung ương lâm thời phân công phụ trách công tác vận động công nhân. Nhận thức được vai trò quan trọng của tổ chức Công hội, của công nhân trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, bóc lột, bảo vệ quyền lợi của công nhân, Nguyễn Đức Cảnh và những người đồng chí đã tích cực tổ chức cuộc vận động phong trào công nhân, trước hết là phong trào công nhân Bắc Kỳ để thành lập tổ chức Công hội. Ngày 28/7/1929, Đại hội đại biểu Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ lần thứ nhất khai mạc do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh chủ trì. Đại hội đã quyết định thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, thông qua Điều lệ và hệ thống tổ chức của Công hội, ra báo “Lao động” và tạp chí “Công hội Đỏ”, bầu Ban Chấp hành Trung ương lâm thời do đồng chí Nguyễn Đức Cảnh làm Hội trưởng. Sự kiện thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ là mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam. Kể từ đây, GCCN Việt Nam có một đoàn thể cách mạng rộng lớn, hoạt động có tôn chỉ, mục đích, đứng ra dẫn dắt phong trào.

Ngay từ khi mới ra đời, trong hoàn cảnh khó khăn, phức tạp, Công đoàn đã tập hợp giáo dục công nhân đấu tranh chống phong kiến, thực dân, đòi quyền dân sinh, dân chủ và đã góp phần to lớn vào cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám 1945. Trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), tổ chức Công đoàn đã động viên công nhân lao động vượt khó khăn, thiếu thốn, ra sức thi đua sản xuất, kháng chiến kiến quốc cùng dân tộc làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng, góp phần kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và anh dũng của dân tộc ta. Từ năm 1954 đến năm 1975, đất nước tạm thời bị chia làm hai miền, Công đoàn đã vận động đoàn viên, công nhân lao động đẩy mạnh sản xuất, xây dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN làm hậu thuẫn vững chắc cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Công nhân lao động miền Nam cùng nhân dân cả nước nhiều phong trào đấu tranh sôi nổi, quyết liệt mà đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Đầu năm 1976, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời, đã tạo điều kiện cơ bản để thống nhất tổ chức Công đoàn trên phạm vi cả nước. Thời kỳ này, Công đoàn đã tiến hành nhiều đợt tuyên truyền sâu rộng trong công nhân, viên chức về tình hình và nhiệm vụ của đất nước, về chủ trương, chính sách, nhất là các chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước. Đi đôi với giáo dục chính trị, Công đoàn đã có nhiều cố gắng trong việc duy trì phong trào học bổ túc văn hoá, kỹ thuật, nghiệp vụ; đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ quần chúng, thể dục thể thao; công tác báo chí, xuất bản của Công đoàn đã có những tiến bộ mới. Các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong CNVCLĐ đã tạo được bước chuyển biến tích cực, nhiều điển hình tiên tiến và nhân tố mới đã hình thành, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác phát triển đoàn viên được Công đoàn chú trọng, số đoàn viên và Công đoàn cơ sở ngày càng tăng lên. Bên cạnh đó, Công đoàn còn tham gia vào lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động, đề nghị Nhà nước bổ sung phụ cấp ốm đau, thai sản, tại nạn lao động, trợ cấp khó khăn… Các chế độ nghỉ ngơi, tham quan du lịch và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì, phát triển.

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/1984), Nhà nước đã tặng Tổng Công đoàn Việt Nam Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam.


Trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp của giai cấp tiên phong và dân tộc anh hùng, dũng cảm, kiên cường trong đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, đã và đang đóng vai trò quan trọng, đi đầu trong thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng. Công đoàn Việt Nam luôn quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động và ngày càng có vai trò to lớn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động. Đại hội lần thứ XI Công đoàn Việt Nam được tổ chức từ ngày 27-30/7/2013 đã xác định phương châm hành động, đó là “Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn”; đồng chí Đặng Ngọc Tùng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch. Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 24-26/9/2018, đồng chí Bùi Văn Cường được bầu làm Chủ tịch. Đại hội đã xác định 09 nhóm chỉ tiêu, 09 nhiệm vụ tổng quát và 03 khâu đột phá trong cả nhiệm kỳ, ngoài ra còn có 01 chương trình trọng tâm: "Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển bền vững đất nước".

Có thể khẳng định rằng, trong công cuộc đổi mới đất nước, trải qua 07 kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam, GCCN Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng quan trọng, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại Cao Bằng, trong những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã nổ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên và người lao động; tổ chức thực hiện các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sánh tạo; giỏi việc nước đảm việc nhà; thực hiện cuộc vận động xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; đảm bảo an toàn lao động… Công tác từ thiện xã hội của các cấp công đoàn ngày càng mở rộng và có hiệu quả thiết thực đối với cộng đồng; chương trình mái ấm công đoàn, phúc lợi đoàn viên; tháng công nhân, Tết sum vầy...đ ã đem lại quyền lợi cụ thể, thiết thực cho đoàn viên, người lao động. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phong trào công đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực và ngày càng thực sự hướng về cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đại đa số đoàn viên và người lao động. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

 

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 9

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 6


Hôm nayHôm nay : 679

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 50439

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8937816Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng