Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Phát triển Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP, ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử trên địa bàn địa phương; ban hành các Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được cung cấp trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Theo các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết đã đề ra, UBND tỉnh Cao Bằng đã cơ bản thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: triển khai thực hiện kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh thông qua kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm với một số nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh như nâng cấp cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; huy động các nguồn lực xây dựng chính quyền điện tử theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, trong đó: hệ thống thông tin một cửa điện tử được triển khai đến tất cả các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND cấp xã tại 5/13 huyện, thành phố; Trang bị thống nhất hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong tất cả các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tất cả các văn bản đã được gửi, nhận qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành, có gắn với mã định danh cơ quan, đơn vị.
         
Hoàn thành việc tích hợp giải pháp dịch vụ chứng thực số của Ban cơ yếu Chính phủ phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên hệ thống quản lý văn bản, kết nối thông suốt với trục liên thông văn bản quốc gia. Tổng số văn bản điện tử được ký số của cơ quan nhà nước tỉnh đã gửi qua trục liên thông văn bản quốc gia là 851 văn bản; phối hợp với Ban cơ yếu Chính phủ trang bị 627 chứng thư số chuyên dùng cho cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền để ký số trong gửi nhận văn bản và các giao dịch điện tử khác; hợp tác với Doanh nghiệp quản lý mạng zalo để khai thác cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh trên mạng zalo để phục vụ nhu cầu tra cứu của tổ chức, người dân và doanh nghiệp trên điện thoại thông minh. Hiện nay, đang hoàn thiện phần mềm kết nối “Chính quyền với người dân” trên internet và điện thoại thông minh.
         
Bên cạnh những kết quả đạt được tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp một số tồn tại, khó khăn như: thiếu kinh phí để triển khai kiến trúc chính quyền điện tử và thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; chưa xây dựng được nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh chứa các dịch vụ dùng chung để chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh, phục vụ kết nối các hệ thống thông tin trong tỉnh với các hệ thống bên ngoài; chưa xây dựng được hệ thống các cơ sở dữ liệu tập trung, dữ liệu về các lĩnh vực quản lý của tỉnh đang được lưu trữ rời rạc trên các hệ thống thông tin khác nhau, nhiều thông tin, dữ liệu cần thiết chưa được tạo lập, chuẩn hóa, số hóa để phục vụ việc tra cứu và chia sẻ; chưa xây dựng được trung tâm dữ liệu đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hạ tầng mạng diện rộng chưa được triển khai. Các hệ thống thông tin của tỉnh hầu như chưa được đầu tư trang bị hệ thống thiết bị, giải pháp đảm bảo an toàn thông tin; UBND cấp xã tại 8/13 huyện, thành phố chưa triển khai hệ thống thông tin một cửa điện tử để giải quyết thủ tục hành chính.
         
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh trong thời gian tớ,i UBND tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: tập trung bố trí nguồn lực cho triển khai các nhiệm vụ theo kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh đã đề ra; bố trí kinh phí để cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 2.0; triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước giai đoạn 2019 – 2020; xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp tỉnh, huyện, xã; xây dựng và ban hành quy chế hoạt động cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử nhằm quy định thống nhất việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước thông qua cổng dịch vụ công; triển khai hệ thống thông tin một cửa điện tử đến UBND cấp xã còn lại; tiếp tục trang bị chứng thư số chuyên dùng cho cán bộ, công chức có thẩm quyền; triển khai trục liên thông tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh; triển khai hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; thực hiện đánh giá, sếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết được lợi ích, sự thuận tiện của việc thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích./.

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN