Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng năm 2017

Để theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính, ngay từ đầu năm 2017, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính, trong đó tập trung vào công tác cải cách thủ tục hành chính cụ thể là việc công bố, công khai thủ tục hành chính kịp thời, đúng quy định, đồng thời triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông gắn với ứng dụng CNTT để quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.
100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được Sở KH&CN Cao Bằng niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được Sở KH&CN Cao Bằng niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Trong năm, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành tổng số 37 văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản ban hành của tỉnh đảm bảo về căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền. Các cơ quan chuyên môn đã chủ động trong công tác soạn thảo, lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo; 100% các dự thảo văn bản được Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình cơ quan có thẩm quyền ban hành. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản được tiến hành thường xuyên, đúng trình tự, thủ tục quy định; qua kiểm tra, 100% vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ thi hành.

Việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật được triển khai thường xuyên, trong đó lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong năm, đã tiến hành kiểm tra tình hình hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và tình hình hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng; tổ chức điều tra, khảo sát mức độ tuân thủ pháp luật về lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp đối với 100 đối tượng là cán bộ lãnh đạo, cán bộ trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện công việc hỗ trợ tại 10 sở, ngành và khảo sát đối với 120 doanh nghiệp với các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp – thương mại và xây dựng.

Sở KH&CN Cao Bằng công bố đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở trên trang thông tin điện tử của Ngành (khcncaobang.gov.vn).

Thực hiện công bố TTHC, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định công bố 805 TTHC mới, sửa đổi, bổ sung 76 TTHC, bãi bỏ 596 TTHC. Việc niêm yết công khai đầy đủ, đúng quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đạt trên 70%, tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị niêm yết chưa đẩy đủ hoặc bổ sung chưa kịp thời. Công khai TTHC trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đạt 100%. Từ năm 2016 đến tháng 10 năm 2017, toàn tỉnh có 53.717 bộ hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 100% các dịch vụ hành chính công trực tuyến được cung cấp đạt mức độ 2, 970/1466 (66,17%) dịch vụ hành chính công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3.

Việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được triển khai đảm bảo đúng quy định. Hiện nay 100% cơ quan hành chính đã được phê duyệt cơ cấu ngạch công chức theo vị trí việc làm; 100% đơn vị sự nghiệp được phê duyệt cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm. Thực hiện quản lý biên chế hành chính và số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định. Kiện toàn, bổ sung, thay thế, thành lập mới 72 tổ chức phối hợp liên ngành. Thông qua tổng biên chế công chức và tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018…

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên. Năm 2017, toàn tỉnh đã thực hiện tuyển dụng công chức không qua thi tuyển và sinh viên cử tuyển được 48 công chức cấp huyện. Công tác tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập được các đơn vị, địa phương thực hiện đảm bảo đúng thẩm quyền, quy trình theo quy định, đến nay đã có 114 viên chức được tuyển dụng. Tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức cho 77 người, trong đó đã bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương đối với 58 công chức và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với 19 viên chức. Công tác điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, phê chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Thực hiện tinh giảm biên chế được 551 biên chế. Tổ chức 19 lớp đào tạo, 161 lớp bồi dưỡng cho hơn 11.500 lượt cán bộ, công chức, viên chức.

100% cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP; 156/158 đơn vị cấp tỉnh (đạt 98,7%) và 284/722 đơn vị cấp huyện (đạt 39,3%) thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, giải quyết công việc tại các cơ quan hành chính nhà nước được đẩy mạnh. 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố duy trì, cập nhật thông tin về hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên trang thông tin điện tử. 100% TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã được công bố trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của các ngành, địa phương. 50% cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh dùng hộp thư điện tử công vụ trong xử lý công việc. 1.163.005 văn bản được lưu chuyển qua phần mềm VNPT-iOffice.

Toàn tỉnh có 70 đơn vị thực hiện việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống ISO vào hoạt động của đơn vị, gồm: 19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; 13 huyện, thành phố; 12 cơ quan chuyên môn trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; 26 cơ quan chuyên môn trực thuộc huyện, thành phố. Có 70/70 (đạt 100%) đơn vị đã thực hiện công bố phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Trong năm, đã tổ chức kiểm tra việc duy trì, áp dụng ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh tại 22 đơn vị; qua kiểm tra có 03/22 đơn vị thực hiện tốt, 19/22 đơn vị thực hiện chưa tốt, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

Có 56 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại. 19/19 sở, ban, ngành và 13/13 huyện, thành phố triển khai phần mềm Hệ thống một cửa điện tử liên thông hiện đại (VNPT-iGate) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, việc thực hiện công tác CCHC năm 2017 còn một số tồn tại như: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã được triển khai đồng bộ, nhưng việc áp dụng tại một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; việc tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC của một số cơ quan chuyên môn chưa đảm bảo chất lượng; 100% đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh chưa triển khai áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Để tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh, trong năm 2018, UBND đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao kết quả công tác CCHC góp phần tạo môi trường đầu tư, phát triển KT-XH của tỉnh; tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, công bố, công khai TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước gắn với thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện đúng quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí hành chính; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các quan hành chính nhà nước; duy trì áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008, sử dụng phần mềm văn phòng điện tử trong giải quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị;…

Tác giả bài viết: TBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 24


Hôm nayHôm nay : 3012

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 71636

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6351949