Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017

Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) là những chính sách cơ bản thể hiện đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta với mục tiêu vì con người, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, chính vì vậy, trong những năm qua, Cao Bằng luôn quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt những chính sách này.
Đến ngày 15/12/2017, BHXH tỉnh đã hoàn thành công tác phát hành thẻ BHYT theo mã sổ BHXH năm 2018 (trên 510 nghìn thẻ) cho tất cả các đối tượng tham gia BHYT

Đến ngày 15/12/2017, BHXH tỉnh đã hoàn thành công tác phát hành thẻ BHYT theo mã sổ BHXH năm 2018 (trên 510 nghìn thẻ) cho tất cả các đối tượng tham gia BHYT

Theo thống kê của BHXH tỉnh, công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2017 như sau: tổng số thu là 952 tỷ đồng đạt 104,9% kế hoạch, tăng 10,9% so với năm 2016 (trong đó: Thu BHXH bắt buộc 486,8 tỷ đồng; thu BHXH tự nguyện 07 tỷ đồng; thu BHTN 27,6 tỷ đồng; thu BHYT 429,1 tỷ đồng; thu lãi phạt chậm đóng 1,5 tỷ đồng); tổng số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 524,9 nghìn người, đạt 100,4% kế hoạch được giao, tăng 1,7% so với năm 2016; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 98,1%, cao hơn so với chỉ tiêu Chính phủ giao (94%); phát triên, tăng mới được 59 doanh nghiệp tham gia; thực hiện rà soát, cập nhật bổ sung, điều chỉnh thông tin để cấp mã sổ BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt 99,9%.

Trong năm qua, BHXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) tổ chức thực hiện tốt công tác KCB BHYT; thường xuyên tổng hợp, phân tích, đánh giá sự biến động của chi phí KCB để đưa ra các giải pháp trong việc kiểm soát, quản lý chi phí KCB; tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT nhất là kiểm tra ngoài giờ hành chính, kiểm tra tại các cơ sở có chi phí KCB và tần suất KCB gia tăng bất thường.

Đã giải quyết gần 10 nghìn trường hợp hưởng hưu trí và các chế độ BHXH khác. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP, Nghị định số 76/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn cuả BHXH Việt Nam cho hơn 23,6 nghìn trường hợp, bảo đảm kịp thời, hoàn thành trong tháng 9/2017.

Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, cấp ứng, thanh toán chi phí KCB BHYT được thực hiện đúng quy định, kịp thời, đầy đủ và thuận tiện. Năm 2017, toàn tỉnh đã chi 1.528 tỷ đồng, tăng 12,9% so với năm 2016 trong đó: Chi lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN 1.075 tỷ đồng, tăng 7,6% so vơi năm 2016; chi KCB BHYT bệnh nhân có thẻ đăng ký ban đầu 453 tỷ đồng, bằng 116,6% quỹ KCB năm 2017, vượt quỹ KCB BHYT trên 65 tỷ đồng. Chi phí KCB năm 2017 tăng 26,1% so với chi phí KCB năm 2016.

Thực hiện Luật BHXH và chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã chủ động họp bàn với các ngành chức năng liên quan để thống nhất phối hợp triển khai, đồng thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Đã bàn giao trên 37 nghìn sổ BHXH cho người lao động quản lý, đạt trên 99% tổng số sổ phải bàn giao và là đơn vị có tỷ lệ bàn giao số BHXH cho người lao động quản lý cao nhât toàn quốc.

BHXH tỉnh đã chủ động báo cáo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương để chỉ đạo, đồng thời đôn đốc, phối hợp, hỗ trợ và có các văn bản hướng dân các đơn vị sử dung lao động, cơ quan quan lý đối tượng thực hiện rà soát, đối chiếu, lập danh sách để việc cấp thẻ BHYT được kịp thời, hạn chế tối đa các sai sót. Đến ngày 15/12/2017, BHXH tỉnh đã hoàn thành công tác phát hành thẻ BHYT theo mã sổ BHXH năm 2018 (trên 510 nghìn thẻ) cho tất cả các đối tượng tham gia BHYT và là đơn vị có tỷ lệ cấp đổi thẻ theo mã sổ BHXH cao nhất toàn quốc, đảm bảo kịp thời quyền lợi người tham gia khi đi KCB BHYT ngay khi thẻ BHYT cũ hết hạn sử dụng.

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Duy trì tốt việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, tổ chức tốt việc phối hợp thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống Bưu điện, đẩy mạnh triển khai, hướng dẫn hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 90% đơn vị sử dụng lao động đã đăng ký thực hiện với khoảng 85% hồ sơ giao dịch điện tử. Đã tiếp nhận 241.131 lượt hô sơ, trả kết quả giải quyết 233.456 hồ sơ, số hồ sơ chuyển kỳ sau là 7.675 hồ sơ; đưa vào lưu trữ 3.260 hồ sơ; khai thác 3.962 hồ sơ điều chỉnh, di chuyển.

Công tác thông tin tuyên truyền được đặc biệt chú trọng và có tính đột phá so với những năm trước đây. Bên cạnh việc duy trì chuyên trang, chuyên mục trên báo đài, tuyên truyền trên bản tin nội bộ của các đơn vị phối hợp, BHXH tỉnh đã chủ động đề xuất, phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiều nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền mới như: Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, phát hành các ấn phẩm; phát hành đĩa phát thanh tuyên truyền với 4 thứ tiếng Kinh, Tày, Mông, Dao phát trên sóng truyền thanh tại cơ sở; phối hợp tổ chức tốt các hội thi; tham gia đối thoại với người dân và doanh nghiệp; tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh còn tồn tại một số hạn chế sau: Một số đơn vị sử dụng lao động, một bộ phận nhân dân trong đó có nhiều người lao động nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, ý nghĩa, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT; Một số doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc diện tham gia BHXH, BHYT chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động (còn 90 doanh nghiệp, hợp tác xã); Hiện tượng chậm đóng, nợ đọng, tham gia không đúng mức và không đầy đủ cho số lao động thuộc diện tham gia BHXH, BHYT còn khá phổ biến.

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh cần phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình quản lý và thực hiện BHXH, BHYT đối với các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phải đóng BHXH, BHYT theo quy định cuả pháp luật; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, đặc biệt là tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và hoạt động nghiệp vụ, thực hiện tốt chế độ BHXH, BHYT, đảm bảo thuận lợi, kịp thời, đầy đủ quyền lợi hợp pháp của người tham gia, thụ hưởng; Chú trọng tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình; Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin truyền thông, các đoàn thể... góp phần nâng cao nhận thức cuả người lao động, cộng đồng về trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi của mình khi có sự thay đổi về BHXH, BHYT; Bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ, ý thức phục vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và phong cách, kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ, viên chức, nhất là những người trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc với đơn vị, đối tượng.;…/. 


Tác giả bài viết: TN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN
Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 11

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 10


Hôm nayHôm nay : 4046

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 33100

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8232178