Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm thực hiện nâng cao chất lượng và hiệu quả giám sát

Nhằm bảo đảm việc thi hành các văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND ở địa phương được nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả, ngay từ đầu năm 2019, HĐND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác giám sát và xây dựng, thực hiện nội dung đột phá “Nâng cao chất lượng hiệu quả giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, ý kiến, kiến nghị cử tri”, vì vậy, HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chương trình giám sát theo kế hoạch đề ra, chất lượng, hiệu quả giám sát tiếp tục được nâng lên.
Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện đề tài “Khai thác và phát triển nguồn gen lê Đông Khê, lê Nguyên Bình và lê Bảo Lạc” tại xã Lê Lai, huyện Thạch An. Ảnh nguồn: http://hdndcaobang.gov.vn/

Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện đề tài “Khai thác và phát triển nguồn gen lê Đông Khê, lê Nguyên Bình và lê Bảo Lạc” tại xã Lê Lai, huyện Thạch An. Ảnh nguồn: http://hdndcaobang.gov.vn/

Việc tổ chức giám sát của HĐND tỉnh từ đầu năm đến nay, được thực hiện theo đúng quy trình, quy định, kết hợp chặt chẽ giữa việc giám sát trực tiếp với giám sát thông qua báo cáo của các đơn vị, địa phương, kịp thời tổng hợp những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh mà đoàn giám sát đã phát hiện để kiến nghị với UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị kịp thời xem xét, giải quyết. Cụ thể:

Tại kỳ họp thứ 9, các đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét và thảo luận các báo cáo công tác 06 tháng đầu năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban cuả HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các báo cáo 06 tháng năm 2019 của UBND tỉnh. Các đại biểu HĐND tỉnh cơ bản nhất trí về kết quả công tác được nêu trong các báo cáo trên, trong đó ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời cũng khẳng định tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế và cần quan tâm thêm giải pháp cho một số nội dung đang tồn tại hạn chế.

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh nhận được 06 câu hỏi chất vấn của đại biểu về các vấn đề như: Việc giải toả khu vực chợ tạm bán thực phẩm xanh trên địa bàn thành phố Cao Bằng; Việc chậm thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục công trình dự án phục vụ phát triển du lịch tại khu vực thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, các điều kiện hạ tầng phục vụ du lịch hiện có còn yếu kém; về thực hiện đề án “Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm” (Ocop) giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 để đưa ra sản phẩm thế mạnh, tiêu biểu của mỗi địa phương giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững của tỉnh Cao Bằng; về việc giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước thường chậm và kéo dài... Qua xem xét nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung trả lời chất vấn của Giám đốc các sở, ban, ngành. Các vấn đề mà đại biểu đặt ra để chất vấn đều là những vấn đề trọng tâm, bám sát thực tiễn và phản ánh được những vấn đề quan trọng, bức xúc được cử tri trong tỉnh quan tâm. Các đại biểu phát huy vai trò giám sát trực tiếp của HĐND tỉnh tại Kỳ họp. Thủ trưởng các cơ quan được chất vấn đã phát huy tinh thần nghiêm túc, cầu thị, thể hiện được vai trò quản lý ngành, lĩnh vực phụ trách; nội dung trả lời rõ ràng, cụ thể, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, thể hiện sự cố gắng tìm các biện pháp, giải pháp giải quyết vấn đề với tinh thần trách nhiệm cao.

Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên giám sát (theo định kỳ tháng, quý) việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua các báo cáo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương; giám sát các hoạt động của UBND tỉnh thông qua phản ánh của các cơ quan báo chí, kết quả tiếp công dân, các kiến nghị của cử tri... Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri được thực hiện khá tốt. Các ý kiến, kiến nghị đã được UBND tỉnh, các sở, ngành thực hiện nghiêm túc, tiếp thu và giải quyết, trả lời cơ bản, rõ ràng; riêng về những vấn đề mà các cơ quan của HĐND tỉnh yêu cầu cụ thể đã có 21/23 kiến nghị được giải quyết, đạt 97%; tiếp trên 96 lượt công dân, tiếp nhận 60 đơn, thư khiếu nại, tố cáo; chuyển 28 đơn, thư đến UBND tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết. Các đơn, thư gửi đến Thường trực HĐND tỉnh đều được xử lý kịp thời, bảo đảm đúng luật định.  Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát trực tiếp, đồng thời yêu cầu UBND tỉnh và các ngành chuyên môn báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện việc giải quyết các kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tô cáo; lời hứa chất vấn; kiến nghị sau giám sát.

Hoạt động giám sát chuyên đề đã được HĐND tỉnh xây dựng và thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng thời gian và tiến độ đã đề ra. Tính đến tháng 8/2019, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức thực hiện 08 cuộc giám sát chuyên đề, trong đó, các Ban của HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát một số chuyên đề về: kết quả thực hiện việc nghiên cứu và ứng dụng các dự án, đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2018 (tiến hành giám sát trực tiếp Sở KH&CN và 11 chủ nhiệm thực hiện đề tài, dự án KH&CN); việc xây dựng và áp dụng đơn giá đền bù tài sản, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu và việc xác định giá đất cụ thể trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 -2018 (giám sát trực tiếp đối với các sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp - PTNT, UBND các huyện: Trà Lĩnh, Bảo Lạc và UBND Thành phố; giám sát gián tiếp thông qua báo cáo đối với UBND các huyện còn lại của tỉnh);…

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các ngành liên quan, tập trung giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triên kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng chính quyền, thực thi pháp luật. Qua hoạt động giám sát đã giúp cơ quan chịu sự giám sát tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Các ý kiến kiến nghị của cơ quan chịu sự giám sát đã được Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh ghi nhận và chuyển đến các cơ quan và ngành chức năng xem xét, giải quyết. Công tác theo dõi và đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát được Thường trực HĐND, các Ban cuả HĐND tỉnh quan tâm thực hiện. Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát đã thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của mình đối với hoạt động giám sát của HĐND tỉnh. Việc phối hợp giữa các cơ quan chịu sự giám sát với Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đươc thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh trong thời gian qua còn tồn tại một số hạn chế như: hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp chưa được nhiều, do hầu hết các đại biểu đều hoạt động kiêm nhiệm, đồng thời do chưa có hướng dẫn quy định cụ thể về cơ chế giám sát cuả Tổ đại biểu; việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát cuả Đoàn giám sát của UBND tỉnh và một số ngành chưa sát với nội dung kiến nghị, đôi lúc việc trả lời còn mang tính hình thức.

Trong ba tháng cuối năm 2019, HĐND tỉnh đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện hoạt động giám sát đó là:

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát tại kỳ họp của HĐND tỉnh trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao chất lượng việc xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; nâng cao trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh trong việc nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến vào các báo cáo trình kỳ họp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, nhất là đối với các đồng chí lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh trong việc tổ chức thực hiện tốt công tác thẩm tra; giúp HĐND tỉnh xác định những vấn đề trọng tâm để đưa ra giám sát tại kỳ họp.

Tổ chức thực hiện và hoàn thành kế hoạch thực hiện Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh; Chương trình giám sát, khảo sát năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh bảo đảm có chất lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên.

Bảo đảm chất lượng, hiệu lực các kết luận, kiến nghị sau giám sát. Trên cơ sở kiến nghị của đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh cần chỉ đạo làm rõ và kịp thời chấn chỉnh các hạn chế, khuyết điểm, nhất là những hạn chế, khuyết điểm có nguyên nhân chủ quan từ việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu các địa phương, đơn vị.

Hữu Nghĩa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN
Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 10

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 9


Hôm nayHôm nay : 2749

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 30397

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8229475