Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Hiệu quả từ việc đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Qua đó đã đạt nhiều kết quả tốt, phát huy được sức mạnh tập thể của cộng đồng trong việc tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ các phong trào thi đua, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được phát hiện, nhiều điển hình tiên tiến được suy tôn, nêu gương.
Phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới” được các địa phương, đơn vị chỉ đạo thực hiện tốt

Phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới” được các địa phương, đơn vị chỉ đạo thực hiện tốt

Để thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các đơn vị, địa phương của tỉnh đã quan tâm tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp. Ngoài ra các phong trào thi đua chuyên đề của tỉnh được các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tập trung chỉ đạo như thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng...

UBND tỉnh đã ban hành Đề án số 1308/ĐA-UBND về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các khối, cụm thi đua thuộc tỉnh và Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của khối, cụm thi đua trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Qua đó, các khối, cụm thi đua thuộc tỉnh đã hoạt động đi vào nền nếp và hiệu quả hơn, việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng và toàn dân tham gia. Qua đó, kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện cuộc sống cho nhân dân các dân tộc khu vực biên giới. Trong giai đoạn 2014 - 2018, đã có 47 tập thể và 103 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện. Trong giai đoạn 2014 - 2018 đã có 04 tập thể tiêu biểu xuất sắc được tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, 39 tập thể và 47 cá nhân được Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

Phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới” được các địa phương, đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong việc xây dựng nông thôn mới như: Phong trào “Tuổi trẻ Thông Nông chung tay xây dựng nông thôn mới” ; Phong trào “Quảng Uyên xây dựng nông thôn mới”của huyện Quảng Uyên; Phong trào “Bảo Lạc chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020”;... các phong trào thi đua của các huyện, thành phố đã tạo nên bức tranh tổng thể đa dạng và sinh động trong hưởng ứng triển khai thực hiện phong trào, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, theo đúng lộ trình đề ra. Đến ngày 31/12/2018, toàn tỉnh có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân toàn tỉnh đạt 9,86 tiêu chí/xã, dự kiến đến hết năm 2020 đạt 12 tiêu chí/xã.
Phong trào thi đua “Cao Bằng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” được cụ thế hóa qua Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân cùng chung tay vì người nghèo. Các hoạt động chăm lo người nghèo được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai thực hiện. Trong 05 năm qua đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp được 31,3 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa 980 ngôi nhà Đại đoàn kết; tặng 35 nghìn suất quà Tết cho người nghèo trị giá trên 18 tỷ đồng... Các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho người dân; chính sách hỗ trợ cho người nghèo, người cận nghèo, hộ mới thoát nghèo như: vay vốn tín dụng ưu đãi, y tế, giáo dục -đào tạo; chính sách hỗ trợ an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. Các đối tượng chính sách cơ bản được hưởng kịp thời các chế độ, chính sách, góp phần quan trọng trong công tác an sinh xã hội.

Phong trào thi đua “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” đã được các cấp Hội Nông dân triển khai có hiệu quả. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện những gương nông dân điển hình tiên tiến. Trong giai đoạn 2014 - 2018, đã có 126 cá nhân và 12 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục hưởng ứng. Các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, đồng hành và hỗ trợ cùng doanh nghiệp thông qua việc tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chương trình số 07-CTr/TU ngày 29/4/2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng về hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã giai đoạn 2016 - 2020;... Các cấp, các ngành tổ chức gặp gỡ và đối thoại với doanh nghiệp để nhằm trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải đáp những vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo cơ chế chính sách thuận lợi để thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai thực hiện phong trào có tác động tích cực trong việc tạo động lực thi đua sôi nổi trong cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua và đạt được những kết quả tích cực. Chủ tịch UBND tỉnh đã khen thưởng cho 06 hợp tác xã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2017 và 2018 nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng các hợp tác xã tiêu biểu, là những mô hình, điến hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.

Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách; tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách theo đúng quy định của pháp luật, trong giai đoạn 2014 - 2018 đã có 11 tập thể, 02 cá nhân được tặng Bằng khen trong thực hiện nộp ngân sách, 152 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thu ngân sách.

Bên cạnh phong trào thi đua thường xuyên do Chủ tịch UBND tỉnh phát động, phong trào thi đua chuyên đề trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, các phong trào thi đua chuyên đề khác do các bộ, ngành trung ương và tỉnh phát động tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả như: Phong trào “Dân vận khéo”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”... thông qua thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân phấn khởi ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các phong trào thi đua đã được tổ chức sôi nổi, rộng khắp giữa các khối thi đua của tỉnh, các thành phần kinh tế, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua các phong trào thi đua đã khơi dậy các mặt tích cực, ý chí vươn lên, phát huy những phẩm chất, đạo đức tốt đẹp để cống hiến, lao động, học tập, nghiên cứu khoa học và công tác. Các cấp, các ngành và địa phương đã sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, tuyên truyền mô hình, điển hình tiên tiến đế nêu gương học tập, nhân rộng.

Tác giả bài viết: TN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 18

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 17


Hôm nayHôm nay : 2437

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 85151

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8653608Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng