Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Giá trị lịch sử của ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 – 19/5/2021)

Thứ sáu - 14/05/2021 15:30
Sau 30 năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài để tìm ra con đường giải phóng dân tộc cho cách mạng Việt nam, ngày 28/01/1941 Nguyễn Ái Quốc về nước. Đến tháng 5/1941, Người đã triệu tập Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (khóa I) của Đảng ở Khuổi Nặm, Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng, quyết định sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng – Khẳng định giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam.
Ảnh tư liệu

Ảnh tư liệu

 Hội nghị khẳng định:  Trong lúc này, quyền lợi của cán bộ, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi lại được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, của giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”.

Để hoàn thành nhiệm vụ trên giải phóng dân tộc, phải vận dụng phương pháp hiệu triệu hết sức thống thiết, làm sao đánh thức được tinh thần dân tộc cho nhân dân. Do vậy Đảng ta đã tập hợp và đoàn kết rộng rãi các giai cấp, các dân tộc, tôn giáo, các giới…vào thắng lợi nhiệm vụ cách mạng. Tại Hội nghị này, đã quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng Minh gọi tắt là Mặt trận Việt Minh.

Ngày 19/5/1941, Mặt trận Việt Minh ra đời thay cho Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương và đặt ra nhiệm vụ giúp đỡ các dân tộc Lào và Cam pu chia thành lập Mặt trận Việt Minh lấy lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh làm huy hiệu, khẩu hiệu chính là: Phản Pháp – kháng Nhật – liên hoa – độc lập.

Mặt trận Việt Minh được thành lập là một chủ trương hết sức sáng suốt của Trung ương Đảng và Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy sự phát triển phong trào cách mạng giải phóng dân tộc mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Mặt trận Việt Minh với thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945

Về tổ chức: Mặt trận Việt Minh được tổ chức theo hệ thống từ Trung ương đến cơ sở: Ở cấp xã có Ban chấp hành Việt Minh do các đoàn thể Việt Minh ở làng hay xã cử ra; Ở cấp tổng, huyện (hay phủ, châu, quận); tỉnh, kỳ có Ban chấp ủy Việt Minh của mỗi cấp tương ứng; Ở cấp toàn quốc có Tổng bộ Việt Minh.

Về chủ trương: Mặt trận Việt Minh liện hiệp hết thảy các tầng lớp nhân dân không phân biệt tôn giáo, đảng phái, xu hướng chính trị nào, giai cấp nào, đoàn kết chiến đấu để đánh đuổi Pháp – Nhật giành quyền độc lập cho xứ sở; giúp đỡ Ai Lao Độc lập Đồng minh và Cao Miên Độc lập Đồng Minh để cùng thành lập Đông Dương Độc Lập Đồng minh. Sau khi đánh đuổi được đế quốc Pháp, Nhật sẽ thành lập một Chính phủ nhân dân của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lấy lá cờ đỏ sao vàng năm cánh làm lá cờ toàn quốc.

Ngày 6/6/1941, Nguyễn Ái Quốc có thư gửi tới đồng bào cả nước, giới thiệu tinh thần Người chỉ rõ cơ hội giải phóng đã đến và nhấn mạnh: “Trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy. Chúng ta phải đoàn kết lại đánh đổ bọn đế quốc và bọn Việt gian đặng cứu giống nòi ra khỏi nước sôi lửa bỏng”.

Ngày 07/5/1944, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị về sửa soạn khởi nghĩa, tháng 10/1944, Bác Hồ có thư gửi đồng bào cả nước thông qua chủ trương của Đảng triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc. Ngày 22/12/1944, Bác Hồ ra Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.

Ngày 09/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Thực hiện Chỉ thị, một cao trào cách mạng đã xuất hiện ở nhiều nơi; khu giải phóng Việt Bắc gồm 6 tỉnh được thành lập kêu gọi đồng bào dũng cảm tiến lên dưới ngọn cờ của Việt Minh hãy “đem sức ra mà tự giải phóng cho ta”.

Ngày 15/3/1945, Việt Minh ra lời kêu gọi kháng chiến Nhật cứu nước, chỉ rõ phát xít Nhật là kẻ thù số một của Nhân dân Châu Á và của cả loài người, kêu gọi:
Hỡi quốc dân đồng bào!
Giờ kháng Nhật cứu nước đã đánh. Kíp nhằm theo lá cờ đỏ sao vàng năm cánh của Việt Minh:
Tiến lên!
Xông tới!
Cứu nước, cứu nhà!
Lấy máu đào rửa hận cho Tổ quốc. Ráng hết sức chặt xiềng phá ách, giằng lại giang sơn!
Đánh đuổi giặc Nhật!
Tiễu trừ Việt gian, Pháp gian và Hán gian!
Cách mạng Việt Nam thành công muôn năm!
Chính quyền cách mạng của Việt Nam muôn năm!
Nước Việt Nam Cộng hòa Dân chủ muôn năm!”

Ngày 25/2/1945, Việt Minh phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước trên toàn khắp cả nước, Báo cờ giải phóng số 11 đăng lời Hiệu triệu của các đoàn thể cứu quốc trong Việt Minh, phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước.

Ngày 14/8/1945, Tổng Việt Minh ra lời hiệu triệu quốc dân đồng bào nêu rõ: “Phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng Minh, quân Đồng Minh sắp tràn vào Đông Dương, rời Tổng khởi nghĩa đã đánh. Trước cơ hội có một không hai, toàn thể nhân dân ta phải đem hết lực lượng, dùng hết can đảm, bao quanh đạo quân Giải phóng Việt Nam, mang xương máu ra đánh đuổi giặc Nhật, đổi lấy tự do, hạnh phúc cho nhân dân”.

Đại hội Quốc dân do Tổng bộ Việt Minh triệu tập họp ở Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang) trong 2 ngày 16 và 17/8/1945 đã nhiệt liệt tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa do Đảng Cộng sản kiến nghị, thông qua Lệnh khởi nghĩa và 10 chính sách lớn của Việt Minh, quyết định Quốc kỳ, Quốc ca. “Đại hội đã cử ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, sau này trở thành Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch; trong vòng 2 tuần lễ chính quyền địch hoàn toàn sụp đổ, Ủy ban nhân dân lâm thời được thành lập khắp các địa phương trong cả nước.

Ngày 02/9/1945 tại Hà Nội, chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Công hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Có được kết quả đó, trải qua bao nhiêu năm bôn ba tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc, Bác Hồ đã vạch ra hướng chỉ đạo chiến lược giải phóng dân tộc đòi lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho toàn dân tộc. Để làm được việc đó Bác đã vận dụng phương pháp hiệu triệu hết sức thống thiết, đánh thức tinh thần dân tộc bằng cách tập hợp các giai cấp, tôn giáo, các dân tộc, các giới… đoàn kết  để cùng nhau thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng. Với tinh thần chỉ đạo đúng đắn của Đảng ta và trực tiếp là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra và thực hiện chủ trương nhất quán là thống nhất bên trong, tìm bạn bên ngoài, tăng cường thực lực cách mạng trên cơ sở dựa chắc vào khối đoàn kết toàn dân và tập hợp trong Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc. Nhờ đó, con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thác ghềnh nguy hiểm, giữ vững chính quyền, chủ động chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược. Có được sự thành công này không chỉ nêu lên một mẫu mực về sách lược hòa hoãn, lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ kẻ thù mà còn nêu lên một mẫu mực về sự nhân nhượng có nguyên tắc để củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, làm hậu thuẫn cho việc giữ vững chính quyền cách mạng dẫn tới cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi và giải phóng dân tộc Việt Nam dưới ách đô hộ của Nhật – Pháp.

Tác giả bài viết: Đinh Tâm (Theo tài liệu tuyên truyền của ĐUKCQ&DN tỉnh)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

CÔNG TÁC XUẤT BẢN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 82

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 79


Hôm nayHôm nay : 9791

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 402943

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 17121710

NHÃN HIỆU TẬP THỂTrang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng