Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Đẩy mạnh thực hiện công tác cải các hành chính trên địa bàn tỉnh

Trong quý III năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) thông qua rà soát, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPPL) và văn bản chỉ đạo điều hành CCHC nhằm triển khai có hiệu quả các văn bản của Trung ương và địa phương.
Khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng.

Khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng.

Tổ chức Hội nghị nâng cao Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng. Hội nghị đã chỉ ra những hạn chế trong công tác CCHC năm 2018: lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC gắn với nhiệm vụ cơ quan, đơn vị; việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), duy trì và cập nhật Kiến trúc chính quyền điện tử... UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2684/KH-UBND ngày 31/7/2019 về nâng cao Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2019. Kế hoạch đã xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC trong phạm vi toàn tỉnh.
Thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng, nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công; giải quyết TTHC nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân. Tạo sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước. Góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC; xây dựng nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại. Công bố, khởi động Hệ thống kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền tỉnh Cao Bằng “Kết nối Cao Bằng”, được cài đặt và sử dụng trên điện thoại di động thông minh, máy tính có kết nối Internet, máy tính bảng..., sử dụng hệ điều hành IOs và Android thông qua trang web://ketnoi.caobang.gov.vn.
Kết quả thực hiện trên một số lĩnh vực cụ thể:
                  Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật
                HĐND, UBND tỉnh ban hành 23 văn bản VBQPPL, trong đó có 11 nghị quyết và 12 quyết định. Các VBQPPL của tỉnh được ban hành đảm bảo về căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và nội dung phù hợp với quy định của Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh và các VBQPPL khác của cơ quan nhà nước cấp trên. Thực hiện công tác kiểm tra văn bản theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tiến hành tự kiểm tra đối với 13 quyết định của UBND tỉnh. Qua kiểm tra phát hiện 01 Quyết định có nội dung không phù hợp, đã kịp thời xử lý theo quy định để phù hợp và thống nhất với các văn bản pháp luật hiện hành. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành thực hiện kiến nghị theo Kết luận của Đoàn công tác liên ngành Trung ương và các Kết luận kiểm tra của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp đối với các VBQPPL do địa phương ban hành có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật; hướng dẫn thực hiện và xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018…
Cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
                Trong Quý III/2019 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 05 Quyết định công bố danh mục TTHC trong các các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc các sở: Công Thương, Giao thông vận tải, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó: Công bố mới 11 TTHC, sửa đổi bổ sung 44 TTHC; bãi bỏ 26 TTHC; 51 TTHC có thể thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công ích; cắt giảm thời gian giải quyết 17 TTHC. Kết quả thực hiện giải quyết TTHC trên hệ thống một cửa điện tử (VNPT iGate): Tổng số hồ sơ TTHC nhận giải quyết (từ ngày 01/7/2019 đến ngày 04/9/2019): 15.818 hồ sơ (Kỳ trước chuyển qua: 1.522 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp: 13.611 hồ sơ; tiếp nhận trực tuyến: 685 hồ sơ). Trong đó: Đã giải quyết: 14.324 hồ sơ; đang giải quyết: 1.494 hồ sơ.
Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
                UBND tỉnh quyết định thành lập, giải thể 31 đơn vị (trong đó: Thành lập 28 đơn vị, Giải thể 03 đơn vị); quyết định xếp hạng đối với 15 đơn vị sự nghiệp. Xây dựng và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét phê duyệt và quyết định ban hành 03 Đề án thí điểm hợp nhất các sở, ngành. Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 02 Đề án thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ thành Ban Tổ chức - Nội vụ và Đề án thí điểm hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh...
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
 Thực hiện các chế độ chính sách, công tác điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, tuyển dụng công chức, viên chức đảm bảo theo quy định: Quyết định điều động đối với 100 công chức, viên chức; quyết định nâng ngạch và thăng hạng đối với viên chức lên ngạch chuyên viên chính đối với 68 cán bộ, công chức, viên chức trúng tuyển kì thi nâng ngạch; phê duyệt kết quả xếp lương đối với 168 cán bộ, công chức cấp xã; thẩm định 48 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần cho công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP; thực hiện nâng bậc lương cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng quy định. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị rà soát, bố trí, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với công chức, viên chức đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình theo quy định; tiếp tục bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, thường xuyên bồi dưỡng các kỹ năng trong thực hành công vụ, qua đó giúp công chức, viên chức ngày càng đáp ứng hơn trong thực hiện nhiệm vụ công vụ.
Cải cách tài chính công
                Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 43/2006/NĐ-CP); việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy hoạt động của cơ quan, đơn vị đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với cơ quan hành chính; tăng cường hiệu quả hoạt động phục vụ quản lý nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, kinh phí tự chủ thực hiện theo Nghị định số 130/2005/NĐ - CP, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP chỉ đáp ứng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nên đa số các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh không tiết kiệm được kinh phí để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức.
Hiện đại hóa hành chính
                Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành và giải quyết công việc hành chính có liên quan đến người dân, tổ chức. Các hệ thống công nghệ thông tin dùng chung phục vụ hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh vận hành ổn định, được bảo đảm an toàn thông tin. Phần mềm quản lý văn bản VNPT-iOffice đã kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến 100% đơn vị hành chính cấp xã. Tính đến 07/9/2019 đã có 1.078.648 văn bản trao đổi qua mạng giữa các đơn vị trong tỉnh. Hệ thống thư điện tử công vụ phục vụ cho cán bộ, công chức của các cơ quan nhà nước tỉnh đã được xây dựng, có đủ chức năng, tính năng kỹ thuật theo tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu sử dụng. Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tích cực thực hiện áp dụng chữ ký số trong việc gửi nhận văn bản điện tử, góp phần đảm bảo tính xác thực nguồn gốc, toàn vẹn dữ liệu của các văn bản điện tử. 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố duy trì, cập nhật thông tin về hoạt động của cơ quan, đơn vị trên Trang thông tin điện tử. Toàn bộ TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã được công bố trên Cổng thông tin điện tử và Trang thông tin điện tử của các ngành, các địa phương.
                Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp trên cổng dịch vụ công tỉnh Cao Bằng (mức độ 3: 594; mức độ 4: 183), tuy nhiên số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến được giải quyết qua hệ thống còn ít, chủ yếu các cá nhân, tổ chức vẫn đến trực tiếp đơn vị để giải quyết. Trong quý III/2019, đã tổ chức kiểm tra, giám sát việc áp dụng hệ thống ISO tại 12 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng theo quy định của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung phối hợp với Đoàn kiểm tra của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra, giám sát tình hình xây dựng, áp dụng hệ thống ISO 9001:2008 tại tỉnh theo kế hoạch.
            Một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2019
                  Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Kế hoạch CCHC năm 2019 của tỉnh. Xây dựng, ban hành Kế hoạch CCHC năm 2020 và các kế hoạch thực hiện cụ thể của từng lĩnh vực như: Kế hoạch kiểm soát TTHC. Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nước. Thực hiện đảm bảo đúng quy định, chất lượng giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng. Các cơ quan, đơn vị tích cực tổ chức tuyên truyền đến người dân, tổ chức biết và đến thực hiện các giao dịch về TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Điều tra, khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Triển khai các giải pháp bảo đảm năng lực hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ vận hành, khai thác, sử dụng các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và kết nối thông suốt giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Duy trì và cập nhật có hiệu quả Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh theo đúng quy định. Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tạo thuận lợi trong việc thực hiện TTHC của người dân, doanh nghiệp. Triển khai áp dụng chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo kế hoạch. Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch. Tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục thực hiện tuyên truyền về công tác CCHC, tăng cường xây dựng chuyên mục, thời lượng phát sóng, đưa tin về công tác CCHC trên các phương tiện thông tin.
   BBT.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN
Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 11

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 10


Hôm nayHôm nay : 2686

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 30334

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8229412