Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Đẩy mạnh các phong trào thi đua góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 29/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về Phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề “ Kỷ cương- sáng tạo- bứt phá- hiệu quả” và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua chuyên đề, qua đó đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế- xã hội tỉnh trong 6 tháng vừa qua.
Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các hộ dân trên địa bàn tỉnh

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các hộ dân trên địa bàn tỉnh

Nhằm triển khai và thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019, góp phần hoàn thành các mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương như: Phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2019 của ngành Khoa học và công nghệ; phong trào “Ngành tư pháp Cao Bằng thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019 ” của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng; “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo” của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ...

Thực hiện phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, trong 06 tháng đầu năm 2019, cấp ủy, chính quyền các ngành, các cấp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ra sức thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, đảm bảo ổn định trật tự xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đến
thời điểm 30/6/2019, tỉnh Cao Bằng đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực như: Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt được kế hoạch đề ra: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,17%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 783 tỷ đồng, đạt 60% dự toán Trung ương giao, bằng 52,2% dự toán HĐND tỉnh giao; tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua địa bàn đạt 1.175 triệu USD, bằng 53,4% so với kế hoạch, tăng 26% so với cùng kỳ; môi trường đầu tư và kinh doanh tiếp tục được cải thiện, tổng mức lưu chuyển hàng hóa, thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của tỉnh diễn ra sôi nổi; công tác chăm lo các đối tượng chính sách và giảm nghèo luôn được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện và đạt kết quả khá tốt; quốc phòng - an ninh được giữ vững, ổn định.

Các phong trào thi đua chuyên đề được tổ chức đạt nhiều kết quả tốt, cụ thể như:

Phong trào thi đua ”Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được triển khai đến các xóm, thôn, bản trên địa bàn tỉnh và tạo khí thế thi đua sôi nổi. Tính đến đến hết tháng 6/2019, tỉnh Cao Bằng có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới; số xã đạt từ 15 -18 tiêu chí có: 04 xã; số xã đạt 10 -14 tiêu chí: 57 xã; số xã đạt 5 - 9 tiêu chí: 101 xã. Bình quân toàn tỉnh đạt 9,83 tiêu chí/xã. Phấn đấu đến hết năm 2019, có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Kế hoạch.

Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" được các cơ quan truyền thông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân cùng chung tay vì người nghèo. Các ngành tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, dự án chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thông qua việc thực hiện phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 cho các đơn vị và các huyện, thành phố; các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho người dân; chính sách hỗ trợ cho người nghèo, người cận nghèo, hộ mới thoát nghèo như: vay vốn tín dụng ưu đãi, y tế, giáo dục - đào tạo; chính sách hỗ trợ an sinh xã hội được triển khai đồng bộ.

Các phong trào chuyên đề như: Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (1499 - 2019) và 69 năm Ngày giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 03/10/2019);  Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”; Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”;  Phong trào “Dân vận khéo"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”... tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân, các thành phần kinh tế tham gia, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực thúc đẩy mỗi tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao và góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội của mỗi đơn vị, địa phương.

Với việc tích cực tham gia các phong trào thi đua, trong 6 tháng vừa qua đã có nhiều tập thể và cá nhân được xét khen thưởng với nhiều hình thức, cụ thể như sau: Khen thưởng cấp Nhà nước có 01 tập thể, 05 cá nhân t lệ khen thưởng cấp Nhà nước cho người lao động trực tiếp chiếm 71,43%); Khen thưởng cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cho 481 tập thể, 258 cá nhân.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tổ chức các phong trào thi đua còn bộc lộ một số hạn chế như: một số đơn vị tổ chức phong trào thi đua còn mang tính hình thức, chưa gắn kết thi đua với nhiệm vụ thường xuyên; công tác xây dựng điển hình tiên tiến tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được quan tâm đúng mức; hoạt động của một số khối, cụm thi đua tuy đã có đổi mới, nhưng chưa đa dạng, phong phú; năng lực, tinh thần trách nhiệm của một số công chức tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Nguyên nhân chính là do hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng tuy đã thường xuyên được sửa đổi, bổ sung, song vẫn còn những bất cập, hạn chế; cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm phát huy tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; đội ngũ tham mưu thực hiện công tác về thi đua, khen thưởng thiếu ổn định, luôn có sự thay đổi vị trí, việc làm, do vậy kỹ năng, nghiệp vụ, cũng như kinh nghiệm còn hạn chế.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào thi đua góp phần phát triển kinh tế- xã hội tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2019, các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cao Bằng chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”,  phong trào “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (1499 - 2019) và 69 năm Ngày Giải phóng Cao Bằng (03/10/1959 - 03/10/2019) gắn với thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 và chào mừng các sự kiện lớn của tỉnh.Tác giả bài viết: Hữu Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 8

Khách viếng thăm : 14


Hôm nayHôm nay : 1256

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63536

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8390768Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng