Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Đẩy mạnh hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp và Hợp tác xã

Thực hiện Chương trình định hướng và hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp, Hợp tác xã giai đoạn 2016-2020, hơn 2 năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các sở, ngành, địa phương môi trường đầu tư kinh doanh từng bước được cải thiện, thủ tục hành chính được đơn giản hóa, cơ chế chính sách đầu tư và thu hút đầu tư được quan tâm thực hiện đã tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp, HTX đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
Công ty cổ phần SXVLXD Cao Bằng quan tâm đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Ảnh minh họa.

Công ty cổ phần SXVLXD Cao Bằng quan tâm đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Ảnh minh họa.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã thành lập mới được 330 doanh nghiệp, đạt 66% mục tiêu Chương trình; thành lập mới được 78 hợp tác xã, vượt 30% mục tiêu chương trình. Trong đó, có 588 doanh nghiệp (chiếm 44% tổng số doanh nghiệp), 102 hợp tác xã (chiếm 25,7% tổng số HTX) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn, dịch vụ thương mại và du lịch. Có 64,98% số doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả (900/1.385 doanh nghiệp), đạt 72,2% mục tiêu Chương trình; có 54% số HTX hoạt động hiệu quả (200/370 HTX), bằng 60% mục tiêu Chương trình. Thu nhập bình quân người lao động trong Khối doanh nghiệp đạt 4,690 triệu đồng/người/tháng bằng cùng kỳ năm trước; khối doanh nghiệp tư nhân 3,540 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,2% so cùng kỳ năm 2016, chưa đạt mục tiêu Chương trình đề ra; trong HTX đạt 3,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2016. Nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2015 là 494,7 tỷ đồng, năm 2016 là 419,3 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2015 và năm 2017 là 471,2 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2016, chưa đạt mục tiêu Chương trình. Tư vấn việc làm và học nghề cho 53.133 lượt người; tạo việc làm mới cho 26.518 người, đạt 74,69% mục tiêu Chương trình. Đã tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh; bồi dưỡng kiến thức sửa chữa máy nông cụ cho 35 lao động; tổ chức 19 Hội chợ tại các huyện; Hội chợ Thương mại Quốc tế tại Cửa khẩu Tà Lùng; 04 Phiên chợ hàng Việt Nam tại các xã.

Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, công bố rút ngắn từ 10-30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại các sở, ngành theo quy định của pháp luật; ban hành 26 quyết định công bố TTHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước; niêm yết công khai đầy đủ, đúng quy định các thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, tại bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị; Triển khai quyết liệt việc thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 - 2020; thực hiện hiệu quả Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông, phần mềm Hệ thống một cửa điện tử liên thông hiện đại (VNPT-iGate) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và thực hiện giải quyết TTHC trên Hệ thống phần mềm từ năm 2017; tiếp tục triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện tỉnh; đẩy mạnh công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-ioffice trong các cơ quan hành chính nhà nước liên thông từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã được thông suốt và rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Đã tổ chức 06 cuộc gặp gỡ, đối thoại để nắm tình hình, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 được cải thiện và tăng so với năm 2016, đạt 58,89 điểm, cao hơn 5,9 điểm và tăng 5 bậc, đứng thứ 58/63 tỉnh, thành trong cả nước. Tuy nhiên, vẫn còn 03 nhóm chỉ số vẫn đứng ở mức thấp nhất cả nước đó là Tiếp cận đất đai; Chi phí không chính thức và Tính năng động của chính quyền tỉnh.

Chỉ đạo xây dựng, rà soát, ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển, đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thực hiện ưu đãi, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện miễn giảm thuế cho 137 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã với số thuế được miễn giảm trên 47 tỷ đồng; có 04 doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu thiết bị máy móc với tổng giá trị hàng hóa 25,6 triệu USD; số thuế thu được từ khu vực doanh nghiệp, HTX đạt 1.097 tỷ đồng. Đã tổ chức 13 lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến luật HTX năm 2012, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các văn bản hướng dẫn của Trung ương; các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể; bồi dưỡng kiến thức về phương thức quản lý, kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp, HTX. Ngành Thuế tổ chức 15 hội nghị tập huấn cho doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế; 17 hội nghị đối thoại với người nộp thuế. Số lượng tài liệu, ấn phẩm đã cấp phát 1.537 bản.

Tỉnh bố trí 03 tỷ để hỗ trợ thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp và HTX; bố trí 400 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để hỗ trợ đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các HTX trong tỉnh; đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho doanh nghiệp và HTX. Triển khai thực hiện các đề án khuyến công với tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng, trong đó: nguồn khuyến công địa phương 08 đề án với tổng kinh phí thực hiện 630 triệu đồng; nguồn khuyến công Quốc gia 06 đề án với tổng kinh phí thực hiện 1,8 tỷ đồng.

Tiếp tục triển khai Đề án đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020; đôn đốc việc thực hiện chuyển đổi, đăng ký lại hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã 2012. Trong năm 2017, có thêm 07 hợp tác xã nông nghiệp được thành lập, nâng tổng số hợp tác xã nông, lâm nghiệp trên địa bàn hiện nay lên 69 hợp tác xã; tuy nhiên, có 07 hợp tác xã ngừng hoạt động, giải thể. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp và HTX: Kiện toàn bổ sung 19 cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng; thành lập mới 07 tổ chức cơ sở đảng; tiếp nhận bàn giao 06 tổ chức cơ sở đảng từ Thành uỷ Cao Bằng về trực thuộc Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh; giải thể 05 chi bộ cơ sở; kết nạp 217 đảng viên mới, đạt 54,25% so với mục tiêu Chương trình.

Giai đoạn 2016-2018, có 71 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 12.684,75 tỷ đồng. Tính đến nay, đã đ­ược cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu t­ư cho 259 dự án, với tổng số vốn đăng ký 40.169,762 tỷ đồng, trong đó: có 15 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký là 1.402,875 tỷ đồng. Số dự án đăng ký đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh là 42 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư 1.959 tỷ đồng, trong đó: đã cấp chủ trương đầu tư cho 27 dự án; còn 15 dự án đăng ký đầu tư.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện Chương trình còn gặp một số khó khăn, như: Một số địa phương, đơn vị, người đứng đầu địa phương, đơn vị chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình; Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương chưa được thường xuyên, chặt chẽ; Một số dự án đầu tư không thuộc đối tượng được thu hồi đất nên phải thỏa thuận, đề nghị chuyển nhượng với người dân, chủ đất nên gặp nhiều khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng; Một số hợp tác xã còn gặp khó khăn trong việc vay vốn đầu tư do chưa có tài sản đảm bảo, thế chấp; còn nhiều HTX không đủ điều kiện để chuyển đổi thực hiện theo Luật HTX năm 2012 phải ngừng hoạt động; một số doanh nghiệp chưa có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Nhiều doanh nghiệp, HTX chưa nghiêm chỉnh chấp hành chế độ báo cáo thống kê theo quy định; Năng lực quản lý, tài chính của một số doanh nghiệp, hợp tác xã còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ, công chức chưa quan tâm và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã khi giải quyết thủ tục hành chính, tiếp cận vốn vay.

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Chương trình, trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, rút ngắn thời gian thực hiện TTHC, giảm chi phí, bảo đảm công khai minh bạch... góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh; Tiếp tục xây dựng, rà soát các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, HTX phát triển, đầu tư kinh doanh; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp và HTX; Nghiên cứu, thành lập các Quỹ hỗ trợ phát triển HTX nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX sản xuất kinh doanh; Hướng dẫn các đơn vị đăng ký, đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện các đề tài, dự án KHCN hoặc đề nghị vay vốn từ Quỹ phát triển Khoa học công nghệ của tỉnh và Trung ương... Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018, như: Thành lập trên 100 doanh nghiệp/năm, trên 15 HTX/năm; tăng tỷ lệ doanh nghiệp, HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, thương mại, dịch vụ và du lịch so với năm 2017; Thu nhập bình quân đầu người lao động tăng 5% so với năm 2017; Tổng số đóng góp vào ngân sách nhà nước tăng 17% so với năm 2017; Phấn đấu giải quyết khoảng 8.000 việc làm mới,...

Tác giả bài viết: Hoàng Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 17


Hôm nayHôm nay : 4643

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20602

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8347834Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng