Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Công tác tuyên giáo năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Trong thời gian qua, công tác Tuyên giáo trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. Ban Tuyên giáo các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của tỉnh và chủ động tham mưu, chỉ đạo trọng tâm trong chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy, của đơn vị ngay từ đầu năm về các lĩnh vực công tác Tuyên giáo và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Kết quả các lĩnh vực công tác Tuyên giáo đã góp phần củng cố, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền giáo dục, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu KTXH năm 2019.
Hội thảo khoa học đánh giá kết quả triển khai các đề tài,  dự án khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2019

Hội thảo khoa học đánh giá kết quả triển khai các đề tài, dự án khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2019

           Năm 2019, công tác Tuyên giáo đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong - lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (01/6/1904 - 01/6/2019); Lễ kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (1499 - 2019), gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); Tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành 4 Đề án: Đề án số 14-ĐA/TU ngày 07/3/2019 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 - 01/6/2019); Đề án số 06-ĐA/TU ngày 20/3/2017 về Đổi mới nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội phục vụ cho công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp giai đoạn 2017 - 2020"; Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW: Ban hành hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019; kế hoạch tuyên truyền điển hình tiêu biểu học và làm theo Bác; kế hoạch đánh giá kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với 03 năm sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác; chỉ đạo, đôn đốc cơ sở triển khai học tập Chuyên đề năm 2019, xây dựng Quy định chuẩn mực đạo đức, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, hội viên... trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng bảng chấm điểm đánh giá thực hiện tiêu chí thi đua tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia khối, cụm thi đua thuộc tỉnh. Thực hiện Quy định số 2150-QĐ/TƯ, ngày 03/5/2019 về thực hiện Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, ủy viên BTV Tỉnh uỷ và ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, huyện, xã.
Chủ động, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của tỉnh bảo đảm chất lượng, tiến độ. Chuẩn bị và đề xuất nội dung đưa vào chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020; đã tham mưu tổ chức sơ tổng kết 16 chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và các hoạt động lớn năm 2019.
Trực tiếp phối hợp với Hãng phim tài liệu Khoa học Trung ương hoàn thành bộ phim tài liệu “Đồng chỉ Hoàng Đình Giong - cuộc đời và sự nghiệp cách mạng”. Phối họp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Đồng chí Hoàng Đình Giong với cách mạng Việt Nam và quê hương Cao Bằng" có gần 170 đại biểu, với hơn 40 tham luận. Tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền đậm nét 520 năm thành lập tỉnh, 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh, chuỗi hoạt động chào mừng sự kiện với tổng số 89 tin, 41 bài, 01 phóng sự, 01 chuyên trang: các giải báo chí toàn quôc: Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng); Dân vận khéo; Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Xây dựng và thực hiện Chương trình nội dung Bản tin Thông báo nội bộ (TBNB) năm 2019. Biên tập, phát hành được 12 số Bản tin TBNB với 262 ảnh, tin, bài, văn bản mới, số lượng phát hành 5.750 cuốn/kỳ.
Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị các nội dung và tổ chức thành công Hội thảo khoa học đánh giá kết quả triển khai các đề tài, dự án khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2019. Đây là hội thảo khoa học lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh với quy mô cấp tỉnh về chủ đề đánh giá kết quả triển khai các đề tài, dự án KH&CN.
Công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh được các cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung nhiệm vụ theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và đạt được nhiều kết quả tích cực: Tập trung thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; hoạt động đối ngoại nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh; lập trường quan điểm của Việt Nam đối với tình hình khu vực và quốc tế; phản bác, đấu tranh quan điểm sai trái, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo sự ổn định, thống nhất và đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng cũng như các nội dung, yêu cầu.
         Trong thời gian tới Ban Tuyên giáo tiếp tục đẩy mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm:
          Một là, Chủ động đề xuất và tham mưu có hiệu quả các nội dung liên quan đến công tác Tuyên giáo phục vụ cho chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các cấp; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án của Tỉnh ủy theo lộ trình, kế hoạch đề ra.
          Hai là, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo sâu sát về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị. Hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn. Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn trong toàn Đảng bộ thực hiện hiệu quả công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống.
          Ba là, tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, định hướng thông tin báo chí, xuất bản. Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng giao ban công tác báo chí. Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, định hướng hoạt động thông tin báo chí, xuất bản trên địa bàn.
          Bốn là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tham mưu các lĩnh vực công tác khoa giáo. Trước hết là thực hiện các kết luận của Ban Bí thư về giáo dục, khoa học, trí thức và các văn bản chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương sau sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa mới phù họp điều kiện cụ thể của tỉnh; tổ chức xây dựng chương trình giáo dục địa phương. Quan tâm chỉ đạo khắc phục những vấn đề nổi cộm về môi trường, an ninh xã hội, an toàn thực phẩm, xây dụng nông thôn mới, bảo hiểm xã hội, dân số, gia đình...
          Năm là, thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa ngành Tuyên giáo với các cấp, các ngành trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy; tổ chức thực hiện nghiêm túc các chưong trình phối hợp hoạt động giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các ngành liên quan theo hướng dẫn của cấp trên và theo nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.
          Sáu là, tiếp tục thực hiện các nội dung Chương trình 30-CTr/TƯCB-ĐƯQCHQ ngày 27/02/2019 về phối hợp tuyên truyền về biển, đảo, biên giới giữa Tỉnh ủy Cao Bằng với Đảng ủy Quân chủng Hải quân./.
BBT
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 15

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 3940

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 72598

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8529443Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng