Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tác động tích cực đến phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Cao Bằng

Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn đã có những đổi thay vượt bậc, người dân nông thôn, đặc biệt là người nghèo có cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh, tự tạo việc làm và có việc làm để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh và thông tin.... Đó là những thành tựu sau gần 5 năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh.
Thu nhập của các hộ gia đình tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tăng 20% - 25%/năm

Thu nhập của các hộ gia đình tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tăng 20% - 25%/năm

Việc thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và sự vào cuộc cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt là sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân vì vậy đã đạt được những kết quả rõ nét và tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế- xã hội tỉnh trong thời gian qua. Cụ thể:

Thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới (NTM), đến nay, toàn tỉnh có 20 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm 11,3% trên tổng số xã, đạt 100% mục tiêu 5 năm (2016-2020) theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Dự kiến đến hết năm 2020 có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 25 xã; tỉnh đã hoàn thành sớm và vượt mục tiêu 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh. Có 5 xã đạt 15-18 tiêu chí; 66 xã đạt 10-14 tiêu chí; 86 xã đạt 5-9 tiêu chí. Dự kiến đến hết năm 2020, Thành phố Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Bình quân đạt 10,62 tiêu chí/xã, đạt vượt 10,05% so với mục tiêu 5 năm được Thủ tướng Chính phủ giao (9,65 tiêu chí/xã); tăng 4,21 tiêu chí/xã so với năm 2015 (bình quân 6,5 tiêu chí/xã).

Thông qua việc thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, hạ tầng kinh tế- xã hội tại các xã đã được quy hoạch, đầu tư và tạo được những chuyển biến rõ nét với 177/177 xã hoàn thành việc quy hoạch; 61/177 xã đạt tiêu chí số 2 Giao thông; 141 xã đạt tiêu chí sổ 3 thủy lợi; 120 xã đạt tiêu chí số 4 Điện; 46 xã đạt tiêu chí số 5 Trường học; 22 xã đạt tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hóa; 147 xã đạt tiêu chí số 7 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 63 xã đạt tiêu chí số 8 Thông tin và truyền thông; 65 xã đạt tiêu chí số 9 Nhà ở dân cư; 27 xã đạt tiêu chí số 10 Thu nhập; 26 xã đạt tiêu chí số 11 Hộ nghèo; 173 xã đạt tiêu chí số 12 Lao động có việc làm; 78 xã đạt tiêu chí số 13 Tổ chức sản xuất; 118 xã đạt tiêu chí 14 Giáo dục đào tạo; 115 xã đạt tiêu chí số 15 Y tế; 134 xã đạt tiêu chí số 16 Văn hóa; 34 xã đạt tiêu chí 17 Môi trường và an toàn thực phẩm; 165 xã đạt tiêu chí 18 Hệ thống chính trị và pháp luật; 168 xã đạt tiêu chí 19 Quốc phòng và an ninh.

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2019 được triển khai hiệu quả, qua đó toàn tỉnh giảm tỷ lệ hộ nghèo được 16,58%, giảm bình quân 4,15%/năm với 18.938 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 42,53% đầu năm 2016 xuống còn 26,07% vào cuối năm 2019; Tỷ lệ hộ nghèo các huyện nghèo đến cuối năm 2019 còn 36,77%, giảm bình quân 5,25%/năm.

Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh trên địa bàn các huyện, xã, thôn thuộc Chương trình phù hợp quy hoạch dân cư và quy hoạch sản xuất, đảm bảo phục vụ có hiệu quả đời sống và phát triển sản xuất của người dân. Đến nay, toàn tỉnh có trên 91% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo tiêu chuẩn và cấp kỹ thuật; 69% thôn, bản có đường trục giao thông được cứng hóa đảm bảo tiêu chuẩn và cấp kỹ thuật theo quy định của Bộ Giao thông vận tải; 61,8% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, 100 % trạm y tế cấp xã có đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 98,05% dân số tham gia BHYT; 100% xã có mạng lưới trường mầm non, phổ thông; 100% số xã duy trì, củng cố các trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân; 19,77% số xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn NTM; trên 95% dân cư thành thị được dùng nước sạch và trên 90% dân cư nông thôn được dùng nước sinh hoạt họp vệ sinh; trên 90% các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây trồng hằng năm.

Thu nhập của các hộ gia đình tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tăng 20% - 25%/năm; bình quân mỗi năm có ít nhất 15% hộ gia đình tham gia dự án thoát nghèo, cận nghèo; có 310 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số được đào tạo nghề và giáo dục định hướng, 310 người đi làm việc ở nước ngoài; 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn, bản được tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo; lập kế hoạch có sự tham gia; xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng; 60% cán bộ cấp xã làm công tác thông tin và truyền thông được đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thông tin truyền thông cổ động; 50% các xã nghèo có điểm thông tin, tuyên truyền cổ động ngoài trời; 13 huyện và 199 xã, phường, thị trấn được trang bị bộ phương tiện tác nghiệp tuyên truyền cổ động; 90% các hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã nghèo được tiếp cận, cung cấp thông tin vê chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; kinh nghiệm sản xuất; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua các hình thức báo chí, các xuất bản phẩm và các sản phẩm truyền thông khác; 552 hộ nghèo thuộc các dân tộc rất ít người được hỗ trợ phương tiện nghe - xem.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn đã có những đổi thay vượt bậc, bộ mặt nông thôn ngày càng được đồng bộ, khang trang từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh gặp một số khó khăn và tồn tại những hạn chế như: Kết quả xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới của tỉnh (11,3%) còn thấp hơn so với mặt bằng chung vùng Miền núi phía Bắc (28,60%); chất lượng đạt chuẩn và duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí còn nhiều hạn chế, chưa được thực sự bền vững; Một số địa phương chủ yếu chú trọng thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng mà chưa quan tâm đúng mức đến các nội dung khác; Sự gắn kết giữa xây dựng NTM và cơ cấu lại ngành nông nghiệp chưa chặt chẽ; Nguồn lực đầu tư cho chương trình hàng năm còn hạn hẹp, vốn cấp chưa đảm bảo theo tiến độ, hiệu quả lồng ghép nguồn lực cho giảm nghèo còn chưa cao; Chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 không có cơ chế chính sách, do vậy địa phương không thực hiện được, số hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở hiện còn 12.480 hộ cần hỗ trợ...

Việc thực hiện Chương trình MTQG cần được sự quan tâm sâu sát của các cấp ủy Đảng và chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành các cấp, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh; công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho người dân phải được đặt lên hàng đầu; tổ chức tốt phương châm phát huy vai trò chủ động của cộng đồng dân cư, nhà nước đóng vai trò hướng dẫn và hỗ trợ, các hoạt động do chính người dân ở thôn, xã dân chủ bàn bạc quyết định; phải lựa chọn các tiêu chí phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương; đáp ứng nguyện vọng của nhân dân để thực hiện trước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ; cần có cơ chế, chính sách và kế hoạch đồng bộ từ Trung ương, tỉnh, huyện đến cấp xã... Đây là một trong những bài học quan trọng cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền rộng rãi và triển khai áp dụng trong thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn tiếp theo./.

 
Hữu Nghĩa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 1969

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 102495

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8670952Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng