Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Cao Bằng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tất cả các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết đảm bảo phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị.
Ngành Y tế đã hoàn thành việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trên cơ sở sáp nhập 07 Trung tâm tuyến tỉnh

Ngành Y tế đã hoàn thành việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trên cơ sở sáp nhập 07 Trung tâm tuyến tỉnh

Trên cơ sở Đề án chung của tỉnh, các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã chủ động nghiên cứu, rà soát, xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, tinh gọn đầu mối bên trong của tổ chức mình đảm bảo theo nguyên tắc một việc chỉ do một tổ chức đảm nhiệm và một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đến nay các cơ quan thuộc khối đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đã sắp xếp xong tổ chức bên trong của từng đơn vị và hoạt động từ 01/01/2019; kết quả về tổ chức bộ máy giảm 36/110 phòng, ban chuyên môn trực thuộc (tỷ lệ giảm 32,7%); lộ trình hết năm 2019 giảm 82/298 vị trí lãnh đạo cấp phòng trở lên (tỷ lệ giảm 27,5%, trong đó có 36 trưởng phòng đã giảm tại thời điểm sắp xếp), lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2021 giảm 128 biên chế. Đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị theo 03 khối gồm: khối cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đảng ủy khối, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy;  khối cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Cao Bằng và các huyện, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Những đơn vị được giao tham mưu chủ trì xây dựng và thực hiện các đề án, mô hình tổ chức thí điểm đều tích cực, chủ động tham mưu thực hiện, cụ thể như: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã chủ trì, xây dựng xong dự thảo Đề án hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Sở Nội vụ, đồng thời chủ động tham gia thẩm định các Đề án hợp nhất sở, ngành theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, chủ động đề xuất và đã được Thường trực Tỉnh uỷ nhất trí triển khai phương án sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan báo chí trên địa bàn của tỉnh theo hướng thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh Cao Bằng trên cơ sở hợp nhất Báo Cao Bằng, Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh...; Ban Thường vụ các huyện, thành uỷ tất cả 13/13 huyện, thành phố đã chủ động đề xuất, xây dựng phương án và thực hiện Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, đến hết tháng 5/2019 đã thực hiện hoàn thành 13/13 huyện, thành phố.

Các các cơ quan hành chính nhà nước thuộc khối chính quyền, tính đến 31/5/2019 đã có 18/20 sở, ban, ngành được UBND tỉnh Quyêt định sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị; hiện nay các đơn vị đang tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bám sát chủ trương, mục tiêu của Nghị quyết số 18- NQ/TW và Đề án số 11-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Những đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu, chủ trì xây dựng các đề án mô hình tổ chức thí điểm, đều chủ động, tích cực tham mưu thực hiện, cụ thể như: Sở Nội vụ đã tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Cán sự đảng UBND tỉnh triển khai các phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các sở, ban, ngành khối chính quyền; thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị các dự thảo Đề án, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị khối chính quyền; các phương án tổ chức, sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố và tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; sắp xếp, kiện toàn đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, tổ dân phố... báo cáo Tổ Xây dựng đề án, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.

Đối với UBND các huyện, thành phố: tất cả 13/13 huyện,  thành phố đều chủ động xây dựng Đề án sắp xếp cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đảm bảo theo chủ trương và phương án tại Đề án số 11-ĐA/TU; tuy nhiên do Chính phủ chưa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về cơ quan chuyên môn cấp huyện nên tạm thời chưa tiến hành sắp xếp.

Việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập được triển khai đồng bộ, gồm: các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Điển hình như: Lĩnh vực Y tế đã hoàn thành việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trên cơ sở sáp nhập 07 Trung tâm tuyến tỉnh (giảm 06 đơn vị); thành lập Trung tâm Y tế cấp huyện trên cơ sở sáp nhập các Bệnh viện, Trung tâm Y tế và Trung tâm Dân Số-KHHGĐ cấp huyện (giảm 26 đơn vị); chuyển nhiệm vụ khám, chữa bệnh của Trung tâm Nội tiết về Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Lĩnh vực Lao động- Xã hội đã hoàn thành việc sáp nhập Nhà điều dưỡng thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe thuộc Tỉnh ủy và Trung tâm Điều dưỡng Người có công trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Lĩnh vực Công thương  đã hoàn thành việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trên cơ sở sáp nhập, tổ chức lại Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Trung tâm Xúc tiến thương mại, trực thuộc Sở Công Thương.

Tất cả các huyện, thành phố đều chủ động rà soát, xây dựng phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn theo chủ trương và lộ trình của Đề
án số 12-ĐA/TU, gồm: việc thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trên cơ sở sáp nhập Trạm chăn nuôi và thú y, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực, Trạm khuyến nông, khuyến lâm; việc thành lập Trung tâm Văn hóa và Truyền thông trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa và Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố; sắp xếp lại các cơ sở giáo dục công lập; việc giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên cấp huyện.

Nhìn chung, việc sắp xếp, giảm đầu mối tổ chức bên trong được các cơ quan, đơn vị, địa phương quyết tâm, quyết liệt triển khai, xây dựng đề án, phương án cụ thế. Các giải pháp về tổ chức, biên chế, thực hiện chính sách, trong đó có chính sách sắp xếp lãnh đạo cấp phòng dôi dư đều được tập thể thảo luận thống nhất các phương án thực hiện với quy trình dân chủ, công khai, minh bạch. Qua đó góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trên địa bàn tỉnh tồn tại một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, triển khai, thực hiện nghị quyết đến cán bộ đảng viên và nhân dân tại một số đơn vị chưa được tốt dẫn đến nhận thức về thực hiện nghị quyết của trung ương và đề án của tỉnh ở một bộ phận cán bộ đảng viên chưa cao; trong quá trình triển khai, rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và sáp nhập hợp nhất các đơn vị còn nhiêu lúng túng và khó khăn vướng mắc vì vậy đã ảnh hưởng đến tiến độ, thời gian thực hiện; việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị còn chậm, ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy;…

Để khắc phục những hạn chế trên, trong thời gian tới, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức đoàn thể trong trỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền Nghị quyết số 18,19-NQ/TW sâu hơn đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo sự đồng thuận cao hơn; đồng thời quyết tâm, quyết liệt triển khai có hiệu quả Đề án số 10, Đề án số 11, Đề án số 12 và Đề án số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cao Bằng về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Rà soát trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức để có kế hoạch sắp xếp, bố trí, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn đảm bảo đúng vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị với tinh thần kiên quyết, quyết tâm hơn trong việc sắp xếp, lựa chọn đội ngũ cán bộ; Chủ động xây dựng phương án thực hiện chế độ, chính sách tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự; cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo quy định./.


Tác giả bài viết: TN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 15

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 10


Hôm nayHôm nay : 3510

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 65790

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8393022Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng