Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Thứ ba - 25/02/2020 08:14
Là một trong 6 Chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, sau hơn 4 năm thực hiện Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đã được các cấp, các ngành nỗ lực triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả nhất định trên các lĩnh vực. Cụ thể:
Tập trung các giải pháp để tái đàn, phấn đấu đến hết năm 2020, đàn lợn toàn tỉnh đạt khoảng 313.057 con.

Tập trung các giải pháp để tái đàn, phấn đấu đến hết năm 2020, đàn lợn toàn tỉnh đạt khoảng 313.057 con.

Việc triển khai thực hiện Chương trình được các sở, ngành, địa phương quan tâm. Năng suất, sản lượng, chất lượng các cây trồng, vật nuôi ngày càng được nâng cao, các mô hình sản xuất nông nghiệp dần được hình thành. Hoạt động thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được đẩy mạnh. Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông nghiệp ước đạt trên 2,5%/năm, không đạt theo mục tiêu của chương trình là 4%/năm. Tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế năm 2019 là 21,8%, năm 2020 dự kiến giảm còn 21,2%. Thực hiện hỗ trợ được 08 mô hình sản xuất nông nghiệp có giá trị, phù hợp với điều kiện của địa phương, đạt 80% mục tiêu của Chương trình, dự kiến đến hết năm 2020 sẽ hoàn thành mục tiêu của Chương trình. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2019 đạt 54,7%, đạt 103,2% kế hoạch mục tiêu đề ra. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 15,5 triệu đồng (tăng 3,5% triệu đồng so với năm 2015). Có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% mục tiêu Chương trình; bình quân các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới đạt 11 tiêu chí/xã, đạt 91,6% mục tiêu Chương trình.

Trong trồng trọt: Các địa phương tập trung đẩy mạnh thâm cạnh tăng vụ, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng. Thực hiện các giải pháp đưa giống chất lượng cao, giống mới vào sản xuất; hỗ trợ xây dựng vùng lúa chất lượng cao (giống DS1, J01, TC26), vùng lúa nếp đặc sản (nếp Pì Pất, nếp Ong, nếp Hương), vùng thuốc lá, vùng mía; hỗ trợ mở rộng diện tích, áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng gắn liền với việc xây dựng các sản phẩm OCOP của tỉnh, như: Cây chanh leo, gừng, rau an toàn, cây ăn quả (quýt, xoài, thanh long, chuối...). Đã cấp chủ trương đầu tư cho 09 dự án trồng trọt, đã thu hồi 01 dự án, hiện có 08 dự án đang triển khai với tổng số vốn đầu tư trên 617 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực chăn nuôi: Thực hiện cơ cấu lại đàn vật nuôi, phương thức chăn nuôi, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, nâng cao giá trị gia tăng. Thực hiện cải tạo, chọn lọc, bình tuyển các con đực, con cái phụ vụ tăng trưởng đàn trâu, bò, hỗ trợ công tác thụ tinh nhân tạo. Đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 102.888 con trâu, 114.596 con bò, 276.367 con lợn và 2.704.800 con gia cầm. Hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hoá, chú trọng công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, từng bước chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi hàng hoá. UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư cho 19 dự án lĩnh vực chăn nuôi, đã thu hòi 02 dự án, hiện có 17 dự án đang triển khai thực hiện với số vốn đầu tư 4.678 tỷ đồng, trong đó: có 10 dự án đã cơ bản xây dựng xong hệ thống chuồng trại, tiến hành chăn nuôi và cung cấp sản phẩm ra thị trường; một số dự án mới được cấp chủ trương đầu tư đang trong quá trình thực hiện các thủ tục hồ sơ; một số dự án chưa triển khai thực hiện do gặp khó khăn trong công tác giải phòng mặt bằng.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp: Thực hiện tốt công tác trồng rừng, chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ rừng; giai đoạn 2016 - 2019, tổng diện tích trồng rừng được 5.036,4ha, bằng 40,3% kế hoạch. Đã hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân phát triển một số cây lâm nghiệp đặc hữu (Quế, Hồi, Trúc sào, Hà thủ ô, Lan kim tuyến, Sâm ngọc linh); tiến hành rà soát chuyển đổi quy hoạch rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất trên địa bàn 10 huyện với tổng diện tích 24.860ha.

Khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư xây dựng và triển khai các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo cơ chế, chính sách của tỉnh, giai đoạn 2016-2019 đã có 32 dự án được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với tổng số vốn đăng ký đầu tư 6.158 tỷ đồng, trong đó: đã có 29 dự án đang triển khai đầu tư với số vốn 5.530 tỷ đồng. UBND tỉnh đã ra quyết định hỗ trợ cho 03 dự án đầu tư theo Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND tỉnh với số tiền 4.693 triệu đồng. Triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi, tạo cơ chế thông thoáng về thủ tục hồ sơ để các doanh nghiệp, HTX, tổ chức, cá nhân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, tính đến 31/12/2019, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh ước đạt 6.318 tỷ đồng.

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, như: Tổ chức các hội chợ, phiên chợ giới thiệu và kích thích nhu cầu tiêu thụ hàng nông sản địa phương; đưa sản phẩm nông sản của tỉnh tham gia các hội chợ trong nước; thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân trong việc thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm. Các đơn vị được hỗ trợ để xây dựng thông tin về sản phẩm, quy trình sản xuất, địa điểm sản xuất..., cấp mã Qr-code cho sản phẩm, tem truy xuất sản phẩm để người tiêu dùng có thể trực tiếp kiểm tra, nắm bắt thông tin sản phẩm; triển khai dự án ‘Ứng dụng côn gnghệ thông tin hỗ trợ liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị tỉnh Cao Bằng’ để hỗ trợ kết nối, liên kết nhà nông, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nước trong nghiên cứu, sản xuất, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ xây dựng bao bì, nhãn hiệu sản phẩm, chứng nhận sản phẩm cho một số sản phẩm của tỉnh. Thực hiện hợp tác phát triển sản xuất nông nghiệp giữa tỉnh Cao Bằng và tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc (trồng dâu nuôi tằm, mía xuất khẩu).

Hoàn thiện quy hoạch ngành và các đề án, dự án phát triển nông lâm nghiệp: Ban hành 04 Đề án về phát triển vùng rau an toàn, phát triển kinh tế rừng gắn với trồng rừng và bảo vệ môi trường, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nội địa và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm hàng hoá và đề án phát triển chăn nuôi tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2018-2020; đặc biệt là xây dựng đề án nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030; hỗ trợ xây dựng 08 mô hình dự án sản xuất nông nghiệp giá trị cao, tạo ra sản phẩm gắn với thương hiệu và thị trường ổn định.

Đẩy mạnh thực hiện chương trình nông thôn mới: Triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tổ chức thực hiện tốt việc huy động, lồng ghép các nguồn vốn từ chương trình, dự án để đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm nông sản, tiến hành hỗ trợ nhân dân về giống cây trồng, vật nuôi, máy móc... phục vụ sản xuất. Đến hết năm 2019, có 20 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, 10 xã đạt 15-18 tiêu chí, 71 xã đạt 10-14 tiêu chí, 76 xã đạt 5-9 tiêu chí và không còn xã dưới 5 tiêu chí; bình quân đạt 11 tiêu chí/xã.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, quá trình triển khai thực hiện Chương trình còn gặp khó khăn, vướng mắc, như: Tiến độ triển khai thực hiện Chương trình còn chậm so với kế hoạch, một số chỉ tiêu chưa đạt so với mục tiêu đề ra. Sản xuất chủ yếu ở quy mô nhỏ, manh mún, chưa hình thành được nhiều chuỗi giá trị sản xuất từ người sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã đến thị trường tiêu thụ sản phẩm. Công tác chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ, lẻ sang chăn nuôi tập trung theo hình thức trang trại quy mô bán công nghiệp còn nhiều vướng mắc. Công tác trồng rừng còn gặp nhiều khó khăn. Một số dự án khuyến khích doanh nghiệp, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn gặp khó khăn về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, nguồn vốn. Việc tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư, triển khai các mô hình, dự án sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp còn khó khăn...

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, các ngành, các cấp cần tiếp tục chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các giải pháp trọng tâm, như: Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; duy trì ổn định diện tích lúa trên địa bàn; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, kỹ thuật canh tác để thâm canh nâng cao năng suất, sản lượng một số cây trồng như mía, sắn, thuốc lá; đẩy mạnh phát triển các cây trồng tiềm năng, lợi thế, gắn liền với việc thực hiện các vùng trồng trọt thông minh ứng dụng công nghệ cao và xây dựng các sản phẩm OCOP của tỉnh. Duy trì và phát triển ổn định đàn trâu, bò; tập trung tái đàn để khôi phục đàn lợn; đẩy mạnh chăn nuôi nông hộ, gia trại, trang trại đối với chăn nuôi gia cầm. Thực hiện hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp theo cơ chế, chính sách Nhà nước. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của cây trồng chủ lực của tỉnh; Giải quyết các vấn đề về đất đai, nguồn vốn và cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện các Đề án của Chương trình để các sở, ngành, địa phương thực hiện; đẩy mạnh thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn... phấn đấu năm 2020, tổng sản phẩm (GRDP) nông, lâm nghiệp tăng trên 3,1%; tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (theo giá cố định năm 2010) đạt trên 4.371 tỷ đồng; giá trị sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản đạt 40 triệu đồng/đơn vị diện tích; hỗ trợ 10 mô hình dự án đi vào hoạt động hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương để nhân rộng; có 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 12 tiêu chí/xã./.

Tác giả bài viết: HH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 24

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 18


Hôm nayHôm nay : 1006

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 261418

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10907794Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng