Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Cao Bằng tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Sau hơn một năm thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp (gọi tắt là Chỉ thị 26), các cơ quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh Cao Bằng đã nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 26 và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 07/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng.
Không phát hiện có tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong quá trình giải quyết công việc cho tô chức, doanh nghiệp và công dân... tại 11 cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh được kiểm tra trong thời gian qua

Không phát hiện có tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong quá trình giải quyết công việc cho tô chức, doanh nghiệp và công dân... tại 11 cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh được kiểm tra trong thời gian qua

Thực hiện các quy định của Đảng và của pháp luật về tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng biên chế, tinh giản biên chế, Cao Bằng đã tổ chức rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức cấu thành của cơ quan, đơn vị theo đúng hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, cụ thể:
Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh:  Tỉnh Cao Bằng tổ chức 21 cơ quan, trong đó 19 cơ quan thực hiện theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP; có 02 cơ quan tổ chức phù hợp với đặc thù của tỉnh: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, số lượng chi cục, ban thuộc sở, ban, ngành: 19 đơn vị; số lượng phòng chuyên môn thuộc sở, ban, ngành: 142 phòng. UBND tỉnh đã ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đối với 18/19 cơ quan chuyên môn câp tỉnh (Sở Y tế đang tố chức triển khai).
 Cơ quan chuyên môn cấp huyện: gồm 13 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện được thực hiện theo quy định tại Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP, trong đó 10 cơ quan được tổ chức thống nhất theo cả nước và 03 cơ quan được tổ chức trên cơ sở đặc thù của huyện theo quy định, số lượng cơ quan chuyên môn cấp huyện: 168 phòng, giảm 01 phòng do UBND thành phố Cao Bằng hiện nay không tổ chức phòng Dân tộc.
 Tỉnh Cao Bằng đã thực hiện rà soát, sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn toàn tỉnh, hiện nay có tổng cộng 836 đơn vị. Trong đó: Số lượng tổ chức sự nghiệp thuộc UBND tỉnh có: 06 đơn vị; trực thuộc sở, ban, ngành: 151 đơn vị; trực thuộc UBND cấp huyện: 679 đơn vị. Trong năm 2016, sắp xếp lại giảm 15 đơn vị sự nghiệp công lập.
Từ ngày  01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2017, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 441 đối tượng, trong đó: Khối đảng 66 người; công chức 73 người; viên chức 271 người; công chức xã 22 người, đơn vị tự đảm bảo kinh phí 08 người. Đợt I năm 2018 đang trình Bộ Nội vụ thẩm định, phê duyệt đối với 60 người.
HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng đã kịp thời ban hành Nghị quyết, Quyết định và các văn bản quy định tổ chức thực hiện công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng thẩm quyền và số lượng biên chế hành chính được giao, cụ thể như sau:
Biên chế hành chính: Tỉnh Cao Bằng được giao năm 2017 là 2.305 biên chế (theo Quyết định số 3925/QĐ-BNV ngày 25/10/2016 của Bộ Nội vụ); đã giao cho các đơn vị: 2.305 biên chế. Thực hiện đến 30/9/2017 là 2.092 biên chế, còn 213 biên chế đã thông báo tuyển dụng công chức hành chính trong năm 2017.
Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh: Được giao tổng số 17.899 người; thực hiện đến 30/6/2017: 16.593 người, còn 1.306 người chưa tuyển dụng. Hiện nay đã thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và viên chức sự nghiệp khác.
UBND tỉnh đã quyết định giao kinh phí tự chủ, tự chịu trách nhiệm năm 2017 cho các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; hiện nay đang hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp khoa học - công nghệ xây dựng phương án hoạt động theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học - công nghệ công lập.
Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, ban hành các quy định quản lý tài chính như: Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch.
 Trong năm 2017, UBND tỉnh đã tổ chức thành công các cuộc Hội thảo, Tọa đàm trao đổi, thảo luận, thống nhất về các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) với sự tham gia của tất cả các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện va đại diện của gần 100 doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Thành lập Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp do Chánh Văn phòng UBND tỉnh là Tổ trưởng và các ngành liên quan để hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết nhanh các thủ tục hành chính ( TTHC) liên quan đến đầu tư, kinh doanh.
Trong thời gian qua, tỉnh đã Quyết định công bố TTHC thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo, xây dựng, giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Cao Băng với 121 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, 41 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, 05 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện việc công khai, niêm yêt, thông báo rộng rãi địa chỉ tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị đối với quy định hành chính. Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh công bố danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kêt quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích của 08 sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh với 146 TTHC .
Thực hiện Đề án triển khai thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị đã được trang bị Phần mềm Hệ thống một cửa liên thông hiện đại (VNPT-iGate) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 26/CT ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 07/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng; Chủ tịch UBND tỉnh đã thành lập Tổ kiểm tra, giám sát việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; đồng thời chỉ đạo Tổ kiểm tra, giám sát thực hiện kiểm tra việc châp hành kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính gắn với kiểm tra CCHC của các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch.
Tổ kiểm tra, giám sát của tỉnh đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 11 đơn vị trên địa bàn tỉnh các nội dung theo Chỉ thị số 26/CT ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 07/10/2016, kết quả kiểm tra cụ thể như sau:
Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nâng cao ý thức trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ, đã ban hành kẾ hoạch triên khai, chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị. Công tác tự kiểm tra, giám sát được tăng cường tại các đơn vị (thành lập Tô kiêm tra, giám sát của đơn vị, địa phương), kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương. Qua đó đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức lối sông, lề lối làm việc; ý thức chấp hành các nội quy, quy định về giờ giấc làm việc, tinh tần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được nâng lên; tình trạng đi muộn, về sớm, sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng đã giảm đáng kể; không phát hiện có tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong quá trình giải quyết công việc cho tô chức, doanh nghiệp và công dân...
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp còn tồn tại một số hạn chế như: một số ít cán bộ, công chức thực hiện chưa nghiêm túc việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đã có các hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đến mức phải thi hành kỷ luật; Việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc sở, ngành, huyện, thành phố chưa có quy định của Trung ương nên lúng túng khi xác định số lượng cấp phó của mỗi phòng, ban; Một số địa phương trong tỉnh chưa mạnh dạn luân chuyển cán bộ trẻ, cán bộ nữ xuống cơ sở; chưa thường xuyên theo dõi, đánh giá cán bộ luân chuyển nhằm phát huy mặt tốt, kịp thời uốn nắn, hạn chế sai sót; chưa xây dựng tiêu chí cụ thể để đánh giá cán bộ sau luân chuyển. Trong quá trình bố trí cán bộ chưa phân định rõ giữa cán bộ luân chuyển với cán bộ điều động để có chế độ, chính sách phù hợp;…
Trong thời gian tới, UBND tỉnh Cao Bằng cần tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan hành chính các cấp nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường CCHC trên tất cả các lĩnh vực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các TTHC tại các cơ quan hành chính các cấp; chỉ đạo các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh giám sát chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức trong việc chấp hành các quyết định của cấp trên; nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao; không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ; rà soát, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo quy định; tinh giản biên chế theo đúng mục tiêu, yêu cầu gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức …

 

Tác giả bài viết: NQ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 45

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 2730

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 41107

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6204269