Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Cao Bằng nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương Chính phủ kiến tạo, khởi nghiệp, ngay trong quý I năm 2018, UBND tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị gặp gỡ và đối thoại doanh nghiệp, hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp sau hội nghị; đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến qua đó công tác thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đạt kết quả khả quan.
UBND tỉnh đã tiếp nhận và giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu trả lời 44 ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, tỷ lệ trả lời đúng và trước hạn là 100%

UBND tỉnh đã tiếp nhận và giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu trả lời 44 ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, tỷ lệ trả lời đúng và trước hạn là 100%

Trong quý I vừa qua, toàn tỉnh thành lập mới được 15 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký trên 52 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh là 1.343 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 16,816 nghìn tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh có 03 dự án được cấp chủ trương đầu tư, nâng tổng số dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh là 256 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 35 nghìn tỷ đồng.

Tỉnh Cao Bằng đã bố trí 30 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết 58 /2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh (trong đó năm 2018 bố trí 09 tỷ đồng).

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã tiếp nhận và giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu trả lời 44 ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, tỷ lệ trả lời đúng và trước hạn là 100%; UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục duy trì, đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận phản ánh của các doanh nghiệp (qua Ban tư vấn chính sách cấp tỉnh; Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp...) để kịp thời giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp.

Thực hiện chủ trương cải thiện môi trường kinh doanh đồng bộ từ tỉnh đến huyện, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực và chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, triển khai thoái vốn, cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định và lộ trình của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương; kết nối thông tin chặt chẽ với doanh nghiệp nhằm tiếp nhận và tham mưu giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; đo lường, đánh giá hiệu quả tác động của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tham mưu tăng cường hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.
  
Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh đã thường xuyên tổ chức quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp qua các kênh thông tin như báo, đài, cổng thông tin điện tử... nhằm cung cấp thông tin kịp thời đến với các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp.
Các cơ quan chuyên môn trong tỉnh đã thực hiện rà soát và đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết công việc để giảm số lần đi lại, tiết kiệm chi phí cho các nhà đầu tư; từng bước nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, đổi mới công nghệ, tiếp cận tín dụng, an ninh trật tự và các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực đổi mới sáng tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, công khai minh bạch thông tin cho doanh nghiệp và thực hiện Chính phủ điện tử- tăng cường quản lý, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công việc. Cụ thể:

Kết quả thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau: về đăng ký doanh nghiệp, đảm bảo thời gian cấp Chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tối đa là 20 ngày; giải quyết thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng đa là 63 ngày; giải quyết thủ tục kết nối cấp thoát nước tối đa là 7 ngày; giải quyết thủ tục thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy tối đa là 20 ngày; giải quyết thủ tục kết nối cấp điện tối đa là 7 ngày; Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục nộp thuế không quá 168 giờ/năm (trong đó thuế là 119 giờ và bảo hiểm xa hội là 49 giờ); Cục Hải quan tỉnh thực hiện thông quan hàng hóa qua biên giới còn 70 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 90 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu (bằng mức trung bình của ASEAN 4)…

Toàn tỉnh đã cung cấp hoàn toàn các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 2 và đang rà soát danh mục, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ban hành quy trình thực hiện thủ tục hành chính thống nhất để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong năm 2018.

Cục thuế tỉnh đã tích cực triển khai dịch vụ nộp thuế qua mạng, thực hiện thí điểm hoàn thuế điện tử; triển khai dịch vụ nộp thuế đất đai, lệ phí trước bạ, hộ cá nhân qua mạng, tăng cương ứng dụng công nghệ thông tin quản lý trên tất cả các sắc thuế nhằm giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế như:  Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đã được triển khai thực hiện, tuy nhiên doanh nghiệp và tổ chức công dân vẫn phải liên hệ với các bộ phận chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính; Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, thực hiện thủ tục đất đai còn gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và sự phối hợp của các cấp, các ngành chưa hiệu quả; số lượng doanh nghiệp tham gia các lớp tập huấn do cơ quan nhà nước tổ chức còn thấp; trình độ, năng lực quản lý và mức độ am hiểu hệ thống pháp luật kinh doanh của người quản lý doanh nghiệp còn hạn chế; nhiều doanh khó tiếp cận với nguồn vốn vay ngân hàng do năng lực tài chính kém, giá trị tài sản đảm bảo thấp không đáp ứng được các điều kiện vay vốn;…

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh cần tiếp tục phổ biến sâu rộng mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 19-2017/NQ- CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017 định hướng đến năm 2020 tới cán bộ, công chức, viên chức để thực thi nhiệm vụ đảm bảo chất lượng góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các nội dung trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ 01/01/2018 phù hợp với điều kiện của tỉnh; Nghiên cứu ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành của cấp sở, ngành và địa phương thuộc tỉnh (DDCI, DCI); đẩy mạnh hoạt động xúc tiến và hỗ trợ đầu tư trong đó đặc biệt quan tâm thực hiện tốt hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ, giải quyết triệt để khó khăn, vướng mắc đem đến sự hài lòng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp;…

NQ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 8

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 7


Hôm nayHôm nay : 96

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13767

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8773889Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng