Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Cao Bằng đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua vì người nghèo

Công tác giảm nghèo nhanh và bền vững luôn được coi là một nhiệm vụ chiến lược, là hướng ưu tiên trong định hướng, kế hoạch phát triển KT-XH của Cao Bằng. Thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020, Cao Bằng đã tổ chức phát động phong trào thi đua “Cao Bằng chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Sau 2 năm thực hiện, Cao Bằng đã tập trung triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả nhất định.
Sở KH&CN tập huấn ủ phân hữu cơ vi sinh cho người dân xã Thị Ngân, huyện Thạch An – địa phương được UBND tỉnh giao Sở KH&CN hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới

Sở KH&CN tập huấn ủ phân hữu cơ vi sinh cho người dân xã Thị Ngân, huyện Thạch An – địa phương được UBND tỉnh giao Sở KH&CN hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới

Mục tiêu của Chương trình nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiệc thắng lợi chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập của người dân ở các địa bàn có điều kiện phát triển kinh tế, xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, tiếp cận thông tin,…

Nội dung thi đua là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị đối với công tác giảm nghèo bền vững; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về tiêu chí tiếp cận nghèo đa chiều, mục tiêu giảm nghèo bền vững, các chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí, chủ động vươn lên của người nghèo; Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, ưu tiên người nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là những vùng đặc biệt khó khăn và có chính sách đặc thù để giảm nhanh hơn trong đồng bào dân tộc thiểu số thông qua hệ thống chính sách giảm nghèo hiện hành và Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo; tập trung huy động các nguồn lực hỗ trợ cho công tác giảm nghèo, ưu tiên 3 nhóm hỗ trợ: Hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người nghèo; đẩy mạnh chuyển giao khoa học, kỹ thuật công nghệ cho người nghèo, tạo điều kiện, cơ hội cho người nghèo áp dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống sản xuất; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, các đơn vị doanh nghiệp trong việc thực hiện công tác giảm nghèo; Tích cực xã hội hóa trong công tác giảm nghèo, tạo thành phong trào sâu rộng, thu hút và động viên sự tham gia của các tầng lớp dân cư trong việc thực hiện các chương trình giảm nghèo, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo, đặc biệt coi trọng vai trò của cấp cơ sở, đảm bảo sự tham gia của người dân trong giám sát, đánh giá…

Kết quả năm 2017, toàn tỉnh đã huy động được trên 797 tỷ đồng để triển khai thực hiện các chính sách, dự án của Chương trình, từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo được 3,86% với 6.293 hộ thoát nghèo, đạt 128,6% kế hoạch. Huy động ủng hộ Qũy “Vì người nghèo” được trên 5.115 triệu đồng, thực hiện hỗ trợ tết cho hộ nghèo 11.845 suất quà trị giá 5.815 triệu đồng; làm nhà Đại đoàn kết cho 202 hộ gia đình nghèo với kinh phí 3.590 triệu đồng từ quỹ “Vì người nghèo”; hỗ trợ 1.390 hộ được vay vốn làm nhà ở theo quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015; hỗ trợ học sinh nghèo có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện số kinh phí 119.97 triệu đồng; hỗ trợ mua bò giống sinh sản cho 98 hộ nghèo.

Công tác hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh được quan tâm, năm 2017, tạo việc làm thông qua các chính sách dạy nghề cho 10.720 lao động. Tiếp nhận, phê duyệt danh sách cho 1.814 đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng tại cộng đồng, nâng tổng số đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng năm 2017 là 14.870 đối tượng; thực hiện cứu đói tết và cứu đói giáp hạt 2 đợt với 2.707,275 tấn gạo cấp cho 28.721 hộ, 117.609 nhân khẩu. Thực hiện công tác giảm nghèo, hỗ trợ gạo cho hộ nghèo thôn bản giáp biên giới theo Nghị quyết số 307/2008/NQ-CP cho 1.234 hộ, 5.901 nhân khẩu với số gạo 286,05 tấn; mua thẻ bảo hiểm y tế cho 369.955 người nghèo, người cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sống tại các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện cho 73.163 lượt hộ nghèo... Các huyện hỗ trợ 10.039 kg giống ngô lai, 25.654 kg gừng, 6.062 kg lúa lai, 2.500 cây trúc sào, 7,59 ha mía, 30 ha cỏ, 99.867 kg phân bón các loại, 347 con bò cái, 306 chuồng trại cho 5.038 hộ nghèo. Với cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đến nay, toàn tỉnh giảm dần tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.  

Tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn chuyển giao khoa học – kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, chế biến tiêu thụ các sản phẩm nông sản của địa phương như xuất khẩu mía, lạc, tinh dầu hồi quế, thịt lợn đen... Ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH cho các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, xã biên giới. Vận động người dân tích cực đóng góp ngày công, vật liệu và vốn tự có của gia đình để tham gia dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo tại một số địa phương, qua đó giúp người dân có cơ hội được trang bị các kiến thức về chăn nuôi, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện phong trào thi đua, Cao Bằng còn gặp một số khó khăn do đặc thù địa phương có địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, xuất phát điểm kinh tế thấp, nhu cầu đầu tư lớn, cơ sở hạ tầng còn thiếu và yếu, chưa đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống của đồng báo các dân tộc thiểu số vẫn còn gặp nhiều khóa khăn; nguồn lực dành cho công tác giảm nghèo còn hạn chế; công tác tuyên truyền nội, chính sách mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững còn hạn chế;...

Tiếp tục thực hiện Phong trào thi đua, trong thời gian tới, Cao Bằng phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3%/năm trở lên theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, trong đó: tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, xã nghèo giảm 5%/năm trở lên; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 3-4%/năm. Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo của tỉnh cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo. Cơ sở hạ tầng KT-XH ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn được tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là hạ tầng thiết yếu như giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi nhỏ, nước sinh hoạt; tạo điều kiện để người dân tham gia thực hiện các hoạt động của Chương trình để tăng thu nhập thông qua tạo việc làm công nhằm phát huy hiệu quả các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư, góp phần giảm rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện tiếp cận thị trường.

Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, từ nay đến 2020 cần thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm, như: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước trong mọi tầng lớp dân cư, từ đó để người dân nắm được thông tin nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí, chủ động vươn lên của người nghèo; biểu dương, động viên kịp thời các gương điển hình có hiệu quả về giảm nghèo, phê phán các trường hợp lợi dụng chính sách, không có ý chí vươn lên, không muốn thoát nghèo. Thực hiện tốt công tác phân cấp trao quyền cho địa phương, cơ sở để tạo sự chủ động và trách nhiệm trong việc thực hiện Chương trình; Tăng cường sự tham gia của người dân trong suốt quá trình thực hiện Chương trình từ khâu xác định đối tượng thụ hưởng đến khâu lập kế hoạch, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện để đảm bảo tính công khai, minh bạch và tính trách nhiệm trong quá trình thực hiện; luân chuyển hỗ trợ mô hình sinh kế có hiệu quả nhằm nhân rộng cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo khác tham gia. Tập trung huy động các nguồn lực hỗ trợ cho công tác giảm nghèo, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn; Đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ cho người nghèo, tạo điều kiện, cơ hội cho người nghèo biết cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống sản xuất tạo ra các sản phẩm tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị doanh nghiệp trong việc thực hiện công tác giảm nghèo; Phân công trách nhiệm giúp đỡ hộ nghèo; tạo điều kiện khuyến khích, động viên các hộ tham gia đăng ký thoát nghèo; tập trung ưu tiên hỗ trợ giúp đỡ những hộ đăng ký thoát nghèo…

Tác giả bài viết: Hoàng Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN
 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 21


Hôm nayHôm nay : 2947

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12819

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7866862