Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Cao Bằng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 17/10/2016 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc. Nhận thức và hành động trong các tổ chức đảng, địa phương, đơn vị, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có sự chuyển biến rõ nét, nhiều cấp ủy thể hiện sự năng động, sáng tạo và quyết tâm bằng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH tại địa phương, đơn vị; củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.
Đảng ủy Sở KH&CN tổ chức tuyên truyền học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020

Đảng ủy Sở KH&CN tổ chức tuyên truyền học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020

Sau 04 năm triển khai thực hiện, toàn tỉnh đã tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2017, 2018, 2019, 2020 gắn với việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành với 613.817 người tham dự. Các tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức được 15.632 lượt hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề các năm với 166.049 lượt cán bộ, đảng viên tham gia và viết bài thu hoạch. Trên 95% số lượng cán bộ, đảng viên viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện hằng năm.

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch của tập thể, cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được gắn với nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức đảng, ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ, đảng viên. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, bước đầu đạt hiệu quả. Toàn tỉnh có trên 90% cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đã xây dựng kế hoạch làm theo Bác; một số địa phương, đơn vị đạt tỷ lệ cá nhân xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo cao như: các Đảng ủy: Công an, Quân sự, Biên phòng đạt 100%.

Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn và chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện Quy định về chuẩn mực đạo đức, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% cơ quan, đơn vị đã ban hành Quy định thực hiện cụ thể. Toàn tỉnh có 524 cơ quan, đơn vị, 972 tổ, xóm treo bản quy định rút gọn.

Xây dựng Bộ tiêu chí chấm điểm thi đua để đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đơn vị. Coi đây là tiêu chí “cứng” trong chấm điểm thi đua hằng năm của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đưa việc học tập và làm theo gương Bác đi vào chiều sâu; chú trọng việc tự đánh giá, rút kinh nghiệm; kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những lệch lạc, thiếu sót ở các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, khắc phục tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại, ngại khó, ngại khổ... trong cán bộ, đảng viên, CNVC, người lao động. Kết quả đánh giá xếp loại năm 2018 có 59/137 đơn vị xếp loại tốt  (đạt 43%), 66/137  đơn vị xếp loại khá (đạt 48%), 12/137 đơn vị xếp loại trung bình  (chiếm 9%) ; năm 2019, có 64/130 (đạt 49,9) đơn vị xếp loại tốt, 45/130 đơn vị xếp loại khá (34,6%), trung bình 1/130, không chấm điểm 20/130 đơn vị...

Nhiều tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng trong Chương trình, kế hoạch hành động của đơn vị để thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Lãnh đạo cấp uỷ, người đứng đầu đại phương đã phát huy vai trò đi đầu, nêu dương trong thực hiện và làm theo Bác. Việc nghiên cứu lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc, nổi cộm thuộc trách nhiệm quản lý được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm. Các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Chỉ đạo các tổ, xóm dân phố bổ sung chuẩn mực đạo đức công dân vào nội dung quy ước của tổ, xóm, như: Thành uỷ Cao Bằng có 216/216 tổ, xóm (đạt 100%), Huyện uỷ Hoà An có 210/210 tổ, xóm (đạt 100%), Huyện uỷ Quảng Uyên có 228/230 tổ, xóm (đạt 99,1%),...

Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Nội dung kiểm tra, giam sát thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khoá XI, Nghị quyết TW4 khoá XII được đưa vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khoá,hàng năm của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp uỷ các cấp đã tiến hành kiểm tra 5.069 lượt tổ chức đảng và 6.682 lượt đảng viên; các nội dung kiểm tra, như; Kiểm tra về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ gắn với 82 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hoá” trong nội bộ đối với 159 lượt cán bộ thuộc diện Ban thường vụ quản lý; đã giám sát chuyên đề 1.577 lượt tổ chức đảng và 3.517 lượt đảng viên...

 Tổ chức các hội nghị sơ kết chỉ thị số 05 theo định kỳ 01 năm, 02 năm, 03 năm, 04 năm, 50 năm thực hiện di trúc của Bác. Công tác sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05 theo định kỳ được các cấp uỷ địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc, kịp thời bằng nhiều hình thức phù hợp... nhằm đánh giá một cách khách quan về mức độ tác động cụ thể của việc thực hiện Chỉ thị số 05 đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, tập thể và cá nhân... Ghi nhận những kết quả đã đạt được, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 303 tập thể, 497 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã Bằng khen cho 59 tổ chức đảng tiêu biểu và 252 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tặng cờ cho 15 tổ chức đảng; tặng huy hiệu đảng cho 8.280 đảng viên.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, Cao Bằng cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; việc tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm thiết thực, hiệu quả. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt Chi bộ, cơ quan, tổ chức; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, tổ chức; Tăng cường chỉ đạo thực hiện nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Chủ động, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tổ chức rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 (Khóa XII) của Đảng; Nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong học và làm theo Bác; tiếp tục đưa các câu chuyện kể về Bác đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên và  nhân dân cùng học tập, làm theo; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khoá XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng.

Tác giả bài viết: HH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 2003

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 102529

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8670986Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng